Παραχώρηση Υπηρεσιών Εκπαιδευτικών στον Οργανισμό Πάφος 2017 για το 2016-2017


1. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν δήλωση ενδιαφέροντος για παραχώρηση των υπηρεσιών τους στον Οργανισμό Πάφος 2017. Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλουν το συνημμένο έντυπο «Δήλωση Ενδιαφέροντος» στους οικείους Διευθυντές Εκπαίδευσης (Διευθυντή Μέσης Γενικής, Διευθυντή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής και Αν. Διευθυντή Δημοτικής) στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016.

2. Πρόκειται για θέση/θέσεις οι οποίες προορίζονται για να καλυφθούν από εκπαιδευτικούς Δημοτικής, Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε σχολεία της Πόλης και Επαρχίας Πάφου. Σημειώνεται ότι η παραχώρηση υπηρεσιών θα γίνει σε μερική (1/5, 2/5, 3/5 ή 4/5) ή πλήρη βάση (5/5), για περίοδο ενός σχολικού έτους.

3. Τα καθήκοντα και τα κριτήρια επιλογής για τις συγκεκριμένες θέσεις περιγράφονται στα συνημμένα έγγραφα (Παράρτημα 1) και οι βασικοί όροι παραχώρησης υπηρεσιών πιο κάτω :

Βασικοί Όροι Παραχώρησης Υπηρεσιών:

(i)  Ο/οι λειτουργός/λειτουργοί ο/οι οποίος/οι θα επιλεγεί/ούν, θα εργάζεται/νται σύμφωνα με το ωράριο και το εορτολόγιο της Δημόσιας Υπηρεσίας και θα δικαιούται/νται άδεια ανάπαυσης μέχρι 29 εργάσιμες μέρες ( αναλόγως των χρόνων υπηρεσίας του και του χρόνου παραχώρησης), η οποία θα λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της παραχώρησης των υπηρεσιών του. Η άδεια αυτή δε θα μεταφέρεται και δε θα πιστώνεται σε επόμενα χρόνια.

(ii) Η υπηρεσία του/των εκπαιδευτικού/κών, θα λογίζεται ως υπηρεσία στη θέση που κατέχει για σκοπούς προαγωγής, αλλά όχι ως υπηρεσία σε Δημόσιο Σχολείο. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα υφιστάμενα σχέδια υπηρεσίας για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής ή Μέσης Εκπαίδευσης απαιτείται ελάχιστη υπηρεσία πέντε ετών σε δημόσιο σχολείο.

4. Σημειώνεται ότι οι προαναφερόμενοι όροι θα τηρηθούν πιστά. Οι πιο πάνω αναφερόμενοι όροι θα τηρηθούν απαρέγκλιτα. Η υποβολή δήλωσης εκ μέρους των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών εξυπακούει και την πλήρη αποδοχή των Βασικών Όρων Παραχώρησης Υπηρεσιών, όπως περιγράφονται πιο πάνω, καθώς και στα συνημμένα έγγραφα.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ


Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια

Κοιν.: Πρόεδρο και Μέλη Ε.Ε.Υ.

Διευθυντή Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου Πάφος 2017 Διευθυντή Μέσης Γενικής, Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής και Αν. Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


96