Ποσοστό 93.14% των δημοσίων υπαλλήλων αξιολογήθηκαν ως εξαίρετοι σε όλα τα στοιχεία


Πρόεδρος ΕΔΥ: Αδήριτη ανάγκη νέου συστήματος αξιολόγησης στη δημόσια υπηρεσία

Την αδήριτη ανάγκη εισαγωγής νέου συστήματος αξιολόγησης στη δημόσια υπηρεσία, αφού το υπάρχον είναι ισοπεδωτικό και δημιουργεί αντικίνητρα στους δημόσιους υπαλλήλους, τόνισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (Ε.Δ.Υ) Γεώργιος Παπαγεωργίου κατά την παρουσίαση της Ετήσιας Έκθεσης της  Ε.Δ.Υ για το 2016.
Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι από το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, ποσοστό 93.14% αξιολογήθηκαν ως εξαίρετοι σε όλα τα στοιχεία, ενώ από τους 12308 που αξιολογήθηκαν μόνο 3 αξιολογήθηκαν με «μη Ικανοποιητικά» σε 2-3 στοιχεία αξιολόγησης. Ως αποτέλεσμα, η αξιολόγηση των υπαλλήλων που κανονικά θα έπρεπε να επηρεάζει στο μέγιστο βαθμό τις επιλογές για προαγωγές δεν αποτελεί καθοριστικό στοιχείο, με αποτέλεσμα να καθίσταται καθοριστικός παράγοντας η αρχαιότητα. Ανέφερε, δε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις όπου η ημερομηνία πρόσληψης ορισμένων υπαλλήλων δεν διαφέρει, καταλήγει να γίνεται αποκλειστικό κριτήριο για τις προαγωγές η ημερομηνία γέννησης, η οποία μπορεί να διαφέρει μόνο κατά λίγες ημέρες μεταξύ δύο υποψηφίων.
Χαρακτήρισε ως μεγάλη πρόκληση για τη δημόσια υπηρεσία, την εισαγωγή ρυθμίσεων που να αίρουν τα αντικίνητρα, να προσεγγίζουν με ένα πιο σύγχρονο τρόπο την επιλογή προσωπικού και να δημιουργούν συνθήκες όπου το προσωπικό να αναπτύσσεται και να προσφέρει με βάση τις ικανότητες και δυνατότητές του.
Αναφέρθηκε επίσης στις αδυναμίες των σχεδίων υπηρεσίας, τα οποία, όπως είπε περιλαμβάνουν πρόνοιες αναχρονιστικές, ασαφείς, πολύ γενικές και αόριστες, με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα στην ερμηνεία και την εφαρμογή τους.
Εκφράζοντας την απογοήτευσή του που δεν ολοκληρώθηκε θετικά η μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, αφού τα περισσότερα από τα μεταρρυθμιστικά νομοσχέδια δεν έτυχαν της έγκρισης της Βουλής, ανέφερε ότι βρίσκονται υπό επεξεργασία σε επίπεδο του Επιτρόπου Μεταρρύθμισης νέες προτάσεις και γίνονται προσπάθειες ετοιμασίας ενός νέου πακέτου μεταρρυθμιστικών μέτρων. Ανέφερε επίσης ότι η ΕΔΥ έχει υποβάλει προς όλους τους αρμόδιους τις εισηγήσεις και τις θέσεις της.
Με πτυχία και μεταπτυχιακά ακόμα και στις χαμηλότερες κλίμακες
Σύμφωνα με την παρουσίαση, ποσοστό 61% του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ενώ το 25% κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ το 78,32% έχει λάβει μεταλυκειακή ή τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε θέσεις η κλίμακα των οποίων δεν απαιτεί ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση (Α1-Α2-Α5+2 μέχρι Α5(2β)-Α7-Α8+1) το 38% έχει πανεπιστημιακό δίπλωμα , το 9% και μεταπτυχιακό, ενώ ποσοστό 8% έχει λάβει τριτοβάθμια εκπαίδευση και 44% μεταλυκειακή εκπαίδευση.
Στις ανώτερες κλίμακες (Α8-Α9+1 μέχρι Α11- Α13+2) το 41% κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο, ενώ το 38% πανεπιστημιακό τίτλο.
Στις θέσεις Α14+2 μέχρι Α15+1 το ποσοστό των κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου φθάνει στο 63%, ενώ ο κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου φθάνουν στο 36%.
 Στις διευθυντικές θέσεις (Α15-Α16 μέχρι 70685 Π.Μ.) οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου φθάνουν στο 70% του συνόλου, ενώ 36% είναι πτυχιούχοι.
Οι γυναίκες αποτελούν το 65% των δημοσίων υπαλλήλων και οι άντρες το 35%. Στις χαμηλότερες κλίμακες (Α1-Α2-Α5+2 μέχρι Α5(2β)-Α7-Α8+1) οι γυναίκες αποτελούν το 70% του συνόλου, ενώ στις κλίμακες Α8-Α9+1 μέχρι Α11- Α13+2 το 61%. Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο ανεβαίνουν οι κλίμακες, το ποσοστό αντρών και γυναικών εξισορροπείται. Στις κλίμακες Α14+2 μέχρι Α15+1 οι γυναίκες αποτελούν το 46% έναντι του 54% των ανδρών, ενώ στις ανώτατες κλίμακες (Α15-Α16 μέχρι 70685 Π.Μ.) οι γυναίκες είναι το 49%, έναντι του 51% των αντρών.
Σημαντική αύξηση στο «ξεπάγωμα» θέσεων
Σύμφωνα με την παρουσίαση, κατά το 2017 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός θέσεων που «αποπαγοποιήθηκαν», ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και έγκριση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, φτάνοντας στις 943 μέχρι σήμερα.
Συγκριτικά, ολόκληρο το 2016 είχαν «αποπαγοποιηθεί» 485 θέσεις, το 2015 426 και το 2014 μόλις 126, την ώρα που εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ οι πρόνοιες της νομοθεσίας για απαγόρευση της πλήρωσης κενών θέσεων στη δημόσια υπηρεσία.
Από τις κενές θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη δημόσια υπηρεσία το μεγαλύτερο ποσοστό είναι θέσεις προαγωγής  και φτάνει στο 42% στις θέσεις Α14+2 μέχρι Α15+1, το 33% στις θέσεις Α8-Α9+1 μέχρι Α11- Α13+2 και το 20% στις θέσεις Α15-Α16 μέχρι 70685 Π.Μ. Οι κενές θέσεις στις κατώτερες κλίμακες (Α1-Α2-Α5+2 μέχρι Α5(2β)-Α7-Α8+1) περιορίζονται στο 13%. Ωστόσο η ισορροπία αυτή αναμένεται να αλλάξει όταν προχωρήσουν οι προγραμματισμένες προαγωγές, οπότε, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΕΔΥ, θα αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των θέσεων βάσης που θα παραμένουν κενές.
Τον Αύγουστο του 2017, οι εγκεκριμένες θέσεις στη δημόσια υπηρεσία ήταν 16046 από τις οποίες οι 12289 ήταν κατειλημμένες και οι 3757 κενές.
Η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2016 προέβη στην πλήρωση 407 συνολικά κενών θέσεων, δέχθηκε 579 υποψηφίους σε προφορική εξέταση, πήρε αποφάσεις για αναπληρωματικό διορισμό 67 υπαλλήλων, για απόσπαση 214 υπαλλήλων, για μετάθεση 215 υπαλλήλων και αφυπηρέτηση 196 υπαλλήλων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σημείωσε ιδιαίτερα τη μείωση του αριθμού πρόωρων αφυπηρετήσεων στη δημόσια υπηρεσία, λόγω της μεγαλύτερης ασφάλειας που νιώθουν πλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι για τα συνταξιοδοτικά τους ωφελήματα. Μέχρι τις 16/8/2017 είχαν αφυπηρετήσει 126 άτομα, όταν ολόκληρο το 2016 αφυπηρέτησαν 196, 162 το 2015, 408 το 2014 και το 2013 είχαν ανέλθει στα 1000 άτομα.
Σημαντικό μέρος του χρόνου των συνεδριάσεων της Επιτροπής αναλώθηκε στην εκδίκαση πειθαρχικών υποθέσεων εναντίον δημοσίων υπαλλήλων, όπου η Επιτροπή επέβαλε ποινές σε οκτώ υπαλλήλους, μεταξύ άλλων μία απόλυση και δύο αναγκαστικές αφυπηρετήσεις. Σε ένα υπάλληλο επέβαλε ποινή του υποβιβασμού σε κατώτερη θέση, σε έναν υπάλληλο την ποινή του υποβιβασμού στη μισθοδοτική κλίμακα, ενώ σε τρεις υπαλλήλους επιβλήθηκε χρηματική ποινή ύψους €5.000, €3.000 και €2.000 αντίστοιχα.
Οι πειθαρχικές υποθέσεις που εξέτασε κατά το 2016 ήταν 15 από τις οποίες 12 αφορούσαν πειθαρχικές διαδικασίες και 3 εξετάστηκαν ύστερα από ποινική καταδίκη. Εντός του 2017 φαίνεται να αυξάνεται ο αριθμός των υποθέσεων που παραπέμπονται στην ΕΔΥ ύστερα από ποινική καταδίκη, αφού μέχρι τον Αύγουστο αφορούσαν τις 9 από τις 12 υποθέσεις που εξέτασε η Επιτροπή.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής παρουσίασε στη συνέχεια τη νέα ιστοσελίδα της Επιτροπής, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή στις 29 Αυγούστου 2017, τονίζοντας ότι οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις και η πολιτική της παρούσας Επιτροπής για περισσότερη διαφάνεια και χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, επέβαλαν την ανάγκη για ριζική ανανέωσή της.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


161