Προβλήματα με εγγραφή ξένων φοιτητών αντιμετωπίζουν νέες Σχολές Τριτοβάθμιας


 

          Όπως αναφέρει οπ κ. Τορναρίτης, «οι νεοϊδρυθείσες σχολές, για να είναι σε θέση να εγγράψουν ξένους φοιτητές από Τρίτες Χώρες, πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένα αξιολογημένα προγράμματα σπουδών. Τα συγκεκριμένα προγράμματα, για να αξιολογηθούν, πρέπει να λειτουργούν εκ των προτέρων με τη συμμετοχή φοιτητών. Από την άλλη, οι Κύπριοι φοιτητές, για να δικαιούνται κρατική χορηγία, πρέπει να συμμετέχουν σε αξιολογημένα προγράμματα. Οι δε φοιτητές Τρίτων Χωρών δεν μπορούν να εγγραφούν στα συγκεκριμένα προγράμματα προ της αξιολόγησης, λόγω της νομοθεσίας που προωθείται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και το Υπουργείο Εσωτερικών. Επομένως, οι σχολές αυτές στερούνται οριστικά του δικαιώματος λειτουργίας» .

Ο κ. Τορναρίτης επισυνάπτει επιστολή διαμαρτυρίας από έξι ιδιωτικές σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Cyprus Institute of Marketing, Ledra College, Atlantis College, City College, Alexander College και Larnaca College)

Γράφουν οι έξι διευθυντές στην επιστολή τους:

«Πρόσφατα, σε γραπτή επιστολή του, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μας ενημέρωσε ότι προωθείται στο Υπουργικό Συμβούλιο μια τροποποίηση σχετικά με τη διαδικασία των συνεντεύξεων, ώστε όλα τα Κολέγια που έχουν αξιολογημένα Προγράμματα Σπουδών να έχουν το δικαίωμα να εξασφαλίζουν άδεια εισόδου χωρίς συνεντεύξεις και να ακολουθείται η ίδια περίπου διαδικασία που εφαρμόζεται στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια. Όσες Ιδιωτικές Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν παρέχουν αξιολογημένα Προγράμματα Σπουδών, οι υποψήφιοι φοιτητές τους, θα καλούνται σε συνεντεύξεις τόσο στις Πρεσβείες όσο και στα Προξενεία της Κύπρου στο εξωτερικό.

Με όλο το σεβασμό προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, δηλώνουμε αντίθετοι προς την τροποποίηση αυτή, διότι θα πλήξει σοβαρά τις προσπάθειες μας για προσέλκυση φοιτητών από Τρίτες Χώρες καθότι οι υποψήφιοι φοιτητές μας θα εξακολουθούν να υφίστανται τη διαδικασία της συνέντευξης κάτι που θα ενεργήσει αρνητικά για τις σχολές που δεν έχουν αξιολογημένα προγράμματα.

Μείωση κατά 80% στις θεωρήσεις εισόδου

Σαν αποτέλεσμα θα είναι η δραματική μείωση στον αριθμό των αλλοδαπών φοιτητών που θα ενδιαφέρονται να σπουδάσουν στην Κύπρο αλλά και στον αριθμό που τελικά έρχονται στην Κύπρο για σπουδές: Συγκεκριμένα ο ετήσιος αριθμός των υποψηφίων φοιτητών που ενδιαφέρθηκαν να σπουδάσουν στην Κύπρο μειώθηκε από 7000 σε 3450 (μείωση 51%), ενώ ο ετήσιος αριθμός θεωρήσεων εισόδου μειώθηκε από 3710 σε 725 (2985 λιγότερες θεωρήσεις εισόδου - μείωση 80%). Με τα νέα δεδομένα του Ιανουαρίου του 2009 είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα τις ακόλουθες σοβαρές οικονομικές και άλλες επιπτώσεις:

Επιπτώσεις

● Ετήσια απώλεια εισαγωγής συναλλάγματος όσον αφορά τα δίδακτρα των φοιτητών.

● Ετήσια απώλεια εισαγωγής συναλλάγματος όσον αφορά τα άλλα έξοδα φοιτητών (έξοδα διαμονής, σίτισης και διακίνησης, αγοράς βιβλίων και άλλα)

Οι πιο πάνω ετήσιες απώλειες αφορούν μόνο τους νέους φοιτητές. Με τον ερχομό λιγότερων νέων φοιτητών είναι προφανές ότι οι δευτεροετείς, τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές θα είναι λιγότεροι τα επόμενα χρόνια. Συνεπώς, τα επόμενα χρόνια η συνολική ετήσια απώλεια συναλλάγματος θα ξεπεράσει κατά πολύ τα πιο πάνω ποσά.

● Τερματισμό απασχόλησης μελών του διδακτικού, διοικητικού και άλλου προσωπικού λόγω πλεονασμού (συνέπεια της μείωσης των φοιτητών).

● Απώλεια κρατικών εσόδων από την μείωση του φόρου εισοδήματος εταιρειών, φόρου προστιθέμενης αξίας (τα κολέγια πληρώνουν ΦΠΑ ενώ δεν εισπράττουν), εισφορών για την άμυνα, εισφορών ταμείου κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλα.

● Συρρίκνωση των εργασιών και αναπτυξιακών/ βελτιωτικών έργων των κολεγίων που διοχετεύουν χρήματα στην οικονομία.

Υπέρ των σωστών διαδικασιών

Δηλώνουμε υπέρ της ύπαρξης σωστών διαδικασιών για την είσοδο αλλοδαπών φοιτητών στην Κύπρο. Από τη μια, οι διαδικασίες πρέπει να είναι τέτοιες που να διασφαλίζουν τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά από την άλλη, να μην είναι γραφειοκρατικές, χρονοβόρες, πολυέξοδες ή ανεφάρμοστες σε βαθμό που να είναι αποτρεπτικές για τους φοιτητές. Το κράτος δεν πρέπει να αγνοεί τα πάμπολλα οικονομικά, πολιτικά και άλλα οφέλη που προσφέρουν για τη χώρα μας τα

Ιδιωτικά Κολέγια.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ κολλεγίων όσο αφορά τη διαδικασία θεώρησης/ άδειας εισόδου σε φοιτητές από Τρίτες Χώρες.

Καταλήγουν στα πανεπιστήμια

Μια τέτοια διάκριση εις βάρος των Κολλεγίων είχε γίνει σε προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που έδινε το δικαίωμα στα Πανεπιστήμια να επιλέγουν τα ίδια τους δικούς τους φοιτητές και να εκδίδεται θεώρηση εισόδου από την Κύπρο, χωρίς να περνούν από συνεντεύξεις από λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με αποτέλεσμα:

Να μειωθεί δραματικά ο αριθμός των φοιτητών για τα κολλέγια, και να αυξηθεί υπέρμετρα ο αριθμός των φοιτητών για τα Πανεπιστήμια.

● Μεγάλος αριθμός φοιτητών που είχαν απορριφθεί από τους Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων να φοιτήσουν σε κολλέγια, αποδεδειγμένα εξασφάλισαν τα επόμενα εξάμηνα θεώρηση εισόδου ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ για να φοιτήσουν στα Πανεπιστήμια.

Διερωτόμαστε αν κατά πόσο οι πιο πάνω φοιτητές που είχαν απορριφθεί από τους Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού δεν είχαν τα απαραίτητα προσόντα για να φοιτήσουν σε κολλέγια ( σε αξιολογημένους ή μη αξιολογημένους κλάδους), αλλά είχαν τα απαραίτητα προσόντα για να φοιτήσουν στα Πανεπιστήμια.

Διερωτούμαστε

Διερωτόμαστε επίσης τα ακόλουθα, στην περίπτωση έγκρισης από το Υπουργικό Συμβούλιο, της παρούσας πρότασης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού:

● Ένας φοιτητής ο οποίος πληροί τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την προτεινόμενη Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, (π.χ να έχει IELTS με Score 5 ή 50% της βαθμολογίας στο απολυτήριο) εάν αποταθεί να φοιτήσει σε αξιολογημένο κλάδο θα είναι ικανός για να πάρει θεώρηση εισόδου χωρίς να περάσει από την διαδικασία της συνέντευξης, ΑΛΛΑ ο ίδιος φοιτητής με τα ίδια Ακαδημαϊκά προσόντα αν αποταθεί να φοιτήσει σε μη αξιολογημένο κλάδο θα πρέπει να περάσει από την διαδικασία των συνεντεύξεων από Λειτουργούς του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού με την πιθανότητα να απορριφθεί για κάποιο λόγο.Δηλαδή, σύμφωνα με την προτεινόμενη πρόταση προς έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, ΕΝΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ με τα ΙΔΙΑ Ακαδημαϊκά προσόντα θα είναι ικανός να εξασφαλίσει θεώρηση εισόδου όταν αποταθεί σε αξιολογημένο κλάδο, ΑΛΛΑ αν αποταθεί σε μiα αξιολογημένο δεν θα είναι ικανός να εξασφαλίσει θεώρηση εισόδου και θα πρέπει να περάσε από την διαδικασία των συνεντεύξεων".


 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


54