Προειδοποίηση υπ. Οικονομικών στο υπ. Παιδείας για την εργασία εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια και τις άδειες απουσίας


 

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του υπουργείου Οικονομικών, όχι μόνο δεν εγκρίνει την παράταση της άδειας απουσίας για τρίτο χρόνο, αλλά καλεί το υπουργείο Παιδείας να προχωρήσει σε ρύθμιση της νομοθεσίας που αφορά τους εκπαιδευτικούς, ώστε να συνάδουν με τα ισχύοντα για τους δημόσιους υπαλλήλους αλλά και τις σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας στην Κύπρο.

Η ηλεκτρονική μας εφημερίδα www.paideia-news.com. αποκαλύπτει στη συνέχιεα, το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου της επιστολής: 

Αφού καταγράφεται η διαφωνία του υπουργού Οικονομικών για την παραχώρηση άδειας απουσίας για τρίτο συνεχή χρόνο σε εκπαιδευτικούς δίνονται οι εξής εξηγήσεις:

Η ρύθμιση της Εγκυκλίου του Υπουργείου σας που διέπει την παραχώρηση σε εκπαιδευτικούς άδειας απουσίας χωρίς απολαβές (αρ. 531/71/2 και ημερ. 11.11,1981, όπως τροποποιήθηκε το 2010), αναφορικά με την παραχώρηση τέτοιας άδειας για πλήρη απασχόληση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που έγινε το 1992, είχε ως στόχο τη στήριξη του Πανεπιστημίου στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του και είχε αποφασιστεί σε πολύ διαφορετικές συνθήκες στο παρελθόν. Οι σημερινές, όμως, συνθήκες της αυξανόμενης ανεργίας, ειδικά ανάμεσα στους νέους επιστήμονες με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (διδακτορικά, μεταδιδακτορικά), που αναγκάζουν πολλούς από αυτούς να αναζητούν εργασία στο εξωτερικό, όπως συχνά επισημαίνει το Τμήμα Εργασίας, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν συνέχιση της στελέχωσης των Πανεπιστημίων, είτε κρατικών είτε ιδιωτικών, με κρατικούς υπαλλήλους και μάλιστα για τρίτη χρονιά-
Η παραχώρηση, γενικότερα, σε Εκπαιδευτικούς άδειας απουσίας χωρίς απολαβές για απασχόλησή τους είτε σε Δημόσια, είτε σε Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, δεν συνάδει με το άρθρο 54 των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, το οποίο απαγόρευα την άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος ή επιτηδεύματος ή την απασχόληση σε οποιαδήποτε εργασία ή επιχείρηση, με παρέκκλιση την παραχώρηση άδειας για μερ.κή ιδιωτική απασχόληση, σε εξαιρετικές περιπτώσεις Μάλιστα, παρατηρείται ότι ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, το ίδιο το Υπουργείο σας, με αφορμή την κυκλοφορία Εγκυκλίου από το Υπουργείο Εργασίας και Ασφαλίσεων ειδικά για τη μερική ιδιωτική απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (αρ. φακ. 15.6.14 και Εγκύκλιο (αρ. φακ. 15.6.16/2, ημερ. 02.2 2012, με την οποία αφού κάνει αναφορά, στη νομοθετική απαγόρευση του άρθρου 54 των πιο πάνω Νόμων, τονίζει ότι, πλέον, οι αιτήσεις εκπαιδευτικών ναι μερική ιδιωτική απασχόληση δεν θα εγκρίνονται, παρά μόνο εάν ικανοποιούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την αγορά εργασίας (π χ η μέγιστη διάρκεια της απασχόλησης να είναι για ένα σχολικό έτος, να εξαντλείται το περιθώριο εξεύρεσης κατάλληλου εκπαιδευτικού προσωπικού από άτομα του Ιδιωτικού τομέα κτλ)
Στην περίπτωση των δημοσίων υπαλλήλων δεν επιτρέπεται η παραχώρηση άδειας απουσίας χωρίς απολαβές για σκοπούς απασχόλησής τους είτε σε κρατικά είτε σε ιδιωτικά πανεπιστήμια.
Στις σχετικές επιστολές σας δεν αναφέρονται οποιοιδήποτε ειδικοί λόγοι/ περιστάσεις που να δικαιολογούν την περαιτέρω παράταση της άδειας των υπό αναφορά εκπαιδευτικών, ως απαιτεί η Εγκύκλιός σας.
Νοείται ότι. σε περίπτωση που εξακολουθείτε να συμφωνείτε με την έγκριση της εν λόγω παράτασης, μπορείτε να υποβάλετε το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο αφού παραθέσετε τους Λόγους της διαφωνίας του Υπουργού Οικονομικών.
Κρίνεται αναγκαίο το υπουργείο σας προχωρήσει άμεσα σε αναθεώρηση το των Διατάξεων που διέπουν την παραχώρηση απουσίας χωρίς απολαβές σε εκπαιδευτικούς (Εγκύκλιος), ώστε να συνάδουν με τα ισχύοντα για τους δημόσιους υπαλλήλους αλλά και τις σημερινές συνθήκες της αγοράς εργασίας στην Κύπρο»

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


81