Προκαταρκτικά Μητρώα Εκπαιδευτών για τα ΚΙΕ


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι αναφορικά με το Διαγωνισμό για την «Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης» Αρ. Προσφοράς: Μ.Ε. 16/13, έχουν καταρτισθεί τα «Προκαταρκτικά [πριν την Επαλήθευση Ορθότητας των Στοιχείων] Μητρώα Εκπαιδευτών, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy/Εκπαιδευτικό Σύστημα/Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης/Ανακοινώσεις). Επισημαίνεται ότι, δυνάμει της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 4 (1) (γ)) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), έχουν αναρτηθεί οι αριθμοί δελτίου ταυτότητας και οι συνολικές μοριοδοτήσεις.

Ως εκ τούτου, με βάση την παράγραφο 10.5 της προκήρυξης του πιο πάνω Διαγωνισμού, καλούνται οι Εκπαιδευτές των οποίων η ταυτότητα περιλαμβάνεται στα πιο πάνω Μητρώα, να υποβάλουν τις Παρατηρήσεις τους αναφορικά με:

α) ενδεχόμενη καταχώριση λανθασμένων στοιχείων

β) ενδεχόμενη ελλιπή καταχώριση στοιχείων (μη καταχώριση όλων των συνυποβαλλομένων στοιχείων)

γ) ενδεχόμενη παράλειψη μοριοδότησης της εκδήλωσης ενδιαφέροντος

δ) ενδεχόμενο λανθασμένο υπολογισμό στο σύνολο των μορίων (λανθασμένη πρόσθεση) 2

Ιστοσελίδα: http://www.moec.gov.cy Οι Εκπαιδευτές δεν έχουν το δικαίωμα σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας να υποβάλουν Ένσταση σχετικά με μη μοριοδότηση συγκεκριμένων υποβληθέντων από μέρους τους στοιχείων / εγγράφων.

Οι Εκπαιδευτές δεν έχουν το δικαίωμα σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας να υποβάλουν Ένσταση σχετικά με μη μοριοδότηση συγκεκριμένων υποβληθέντων από μέρους τους στοιχείων / εγγράφων.

Νοείται ότι στο στάδιο αυτό οι Εκπαιδευτές δεν έχουν το δικαίωμα προσκόμισης πρόσθετων στοιχείων/εγγράφων/προσόντων, τα οποία ενδεχομένως να χρήζουν μοριοδότησης.

Οι Παρατηρήσεις πρέπει απαραιτήτως να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, να είναι υπογεγραμμένες και να περιλαμβάνουν πλήρες ονοματεπώνυμο, αριθμό ταυτότητας και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Οι Παρατηρήσεις πρέπει να υποβληθούν μέσω τηλεομοιοτύπου στον αριθμό 22-305514 μέχρι την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 12.00μ.

Δεν λαμβάνονται υπόψη και θεωρούνται εκπρόθεσμες οι Παρατηρήσεις για Επαλήθευση της Ορθότητας των Στοιχείων που δεν υποβλήθηκαν έγκαιρα, όσες δεν έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, δεν είναι υπογεγραμμένες και δεν περιλαμβάνουν πλήρες ονοματεπώνυμο και αριθμό ταυτότητας

Τα μητρώα στα έγγραφα που ακολοθούν:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


178