Προκαταρτικό κείμενο εργασίας για την Επ. Παιδείας: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στον σχολικό χώρο


*(ΣΑΥΣ) Σύστημα Αυτοελέγχου των Κινδύνων

*Από τους Κυριάκο Χατζηγιάννη και Μιχάλη Γιωργάλλα

To Paideia-News παραθέτει το «Προκαταρτικό κείμενο εργασίας για σκοπούς της συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας στο σχολικό χώρο (ΣΑΥΣ) Σύστημα Αυτοελέγχου των Κινδύνων».

«Το κείμενο δεν εξαντλεί το θέμα, παρά μόνο σκοπό έχει να γίνει κατανοητή η πρόταση μας για ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και προληπτικού συστήματος ασφάλειας και υγείας για όλα τα άτομα που εμπλέκονται στη σχολική λειτουργία.

Φιλοσοφία

Όλοι οι κίνδυνοι για ένα σχολείο είναι προβλέψιμοι και θα πρέπει αφού εντοπισθούν να αναπτυχθούν μηχανισμοί αποτροπής τους μέσα από την ετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου. Το σύστημα ΣΑΥΣ θα είναι μία συστηματική προσέγγιση στην αναγνώριση, αξιολόγηση και εκτίμηση της επικινδυνότητας και της σοβαρότητας διαφόρων κινδύνων που σχετίζονται με όλα τα στάδια λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Σκοπός:

Σκοπός του ΝΑΥΣ είναι αφού αναγνωρίσει, να θέσει κάτω από τον έλεγχο όλους αυτούς τους κινδύνους έτσι ώστε κάθε άτομο εντός του σχολείου να είναι ασφαλές. Το σχέδιο σκοπό έχει να εντοπίσει, να καταγράψει και να προτείνει συγκεκριμένα αποτρεπτικά μέτρα για κάθε πιθανό κίνδυνο. Ο κίνδυνος που εντοπίζεται θα χαρακτηρίζεται ως κρίσιμο σημείο ελέγχου.  Παράλληλα θα υπάρξει ανάθεση ευθύνης για κάθε προτεινόμενο μέτρο και θα πρέπει να καταγράφονται οι προδιαγεγραμμένες ενέργειες που θα επιβάλλονται να γίνονται με σκοπό την αποτροπή εμφάνισης του κινδύνου. Το σύστημα σκοπό έχει να λειτουργεί προληπτικά, εξετάζοντας με συστηματικό τρόπο τους εν δυνάμει κινδύνους και ελέγχοντας αυτούς με απλά μέσα.

Ποιος ετοιμάζει το σχέδιο;

Το κάθε σχολείο αναθέτει σε εμπειρογνώμονα από την αγορά την ετοιμασία του ΣΑΥΣ. Σχετικό μητρώο εμπειρογνωμόνων δημοσιεύεται από το Υπουργείο Εργασίας ή από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Αν χρειασθεί μπορεί να θεσμοθετηθεί ως σύμβουλος ασφάλειας ανάλογα με άλλους θεσμούς. Μέσα από τη θεσμοθέτηση θα αποφευχθούν αναθέσεις σε ανειδίκευτους συμβούλους.

Ποιος χρηματοδοτεί την ετοιμασία του σχεδίου;

Η ετοιμασία του σχεδίου αναμένεται ότι θα κοστίσει γύρω στα 2000 ευρώ. Η χρηματοδότηση του μπορεί να είναι μία κοινή ευθύνη από το ταμείο του σχολείου, της σχολικής εφορείας και του συνδέσμου γονέων.

Ποιος χρηματοδοτεί την υλοποίηση του σχεδίου;

Την υλοποίηση των δράσεων θα χρηματοδοτήσουν αναλόγως οι τεχνικές υπηρεσίες και η σχολική εφορεία. Παράλληλα ανάληψη υπευθυνότητας για συγκεκριμένη δράση θα πρέπει να συνδεθεί και με το σύστημα αξιολόγησης. 

Διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου;

Η ολοκλήρωση των εισηγήσεων του σχεδίου θα πρέπει να γίνει σταδιακά και εξελικτικά εντός 5 ετών. Οι δράσεις που δεν κοστίζουν θα πρέπει να έχουν άμεση εφαρμογή. Άλλες δράσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν εντός της πενταετίας και άλλες που ενδεχομένως να προϋποθέτουν πολύ περισσότερα χρήματα θα πρέπει να τους γίνει σχεδιασμός σε μεγαλύτερη περίοδο. Ωστόσο οι σχετικοί κίνδυνοι θα πρέπει να τύχουν εναλλακτικής διαχείρισης. Μεταβατικοί περίοδοι προσαρμογής στις υποχρέωσης του σχεδίου μπορεί να υπάρξουν για ενέργειες που προϋποθέτουν μεγάλες δαπάνες.

Πότε πρέπει να είναι έτοιμο το σχέδιο για το κάθε σχολείο;

Εντός της σχολικής χρονιάς 2019/20

Δομή του σχεδίου:

Ο εμπειρογνώμονας χρησιμοποιεί κοινό τύπο και μεθοδολογία ο οποίος θα ισχύει για όλα τα σχολεία. Το σχέδιο όμως θα διαφέρει από σχολείο σε σχολείο επειδή πιθανώς ορισμένοι κίνδυνοι να διαφέρουν από σχολείο σε σχολείο. Τόσο η φόρμα όσο και ο τύπος του σχεδίου θα πρέπει να είναι θεσμοθετημένα μέσα από τους Κανονισμούς Λειτουργίας των Σχολείων.

Τι είδος κινδύνους καλύπτει το σχέδιο;

Όλους τους πιθανούς κινδύνους που έχουν να κάνουν με τη συνολική λειτουργία του σχολείου:

 1. Μεταφορά μαθητών
 2. Απουσία μαθητή
 3. Υλικοτεχνικές υποδομές
 4. Κτηριακές υποδομές
 5. Παραβατικότητα:
 • Ναρκωτικά: κατοχή, διακίνηση, χρήση, εμπορία
 • Νεανική παραβατικότητα: καβγάδες, εκφοβισμός, ψυχολογική πίεση, εκβιασμός, ομαδοποιήσεις, διακρίσεις, σεξουαλική παρενόχληση
 1. Προσβασιμότητα στο σχολικό χώρο
 2. Πολεοδομικό
 3. Παρακολούθηση και επιτήρηση σχολικού χώρου
 4. Ασφάλεια εκπαιδευτικών
 5. Ασφάλεια προσωπικού
 6. Φύλαξη χώρου
 7. Υγιεινή
 8. Διεξαγωγή μαθήματος
 9. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ανάπτυξη του σχεδίου θα πρέπει να βασισθεί στις ακόλουθες βασικές αρχές η τήρηση των οποίων θα πρέπει να διασφαλισθεί με νομοθεσία:

Αρχή 1: Αναγνώριση κινδύνων και προσδιορισμός προληπτικών μέτρων

Αρχή 2: Προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου

Αρχή 3: Καθορισμός κρίσιμων ορίων τα οποία πρέπει να ικανοποιούνται, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κάθε κρίσιμο σημείο ελέγχου βρίσκεται υπό έλεγχο

Αρχή 4: Θεσμοθέτηση διαδικασιών παρακολούθησης των κρίσιμων σημείων ελέγχου, με σκοπό τη ρύθμιση τους εντός των κρίσιμων ορίων

Αρχή 5: Θεσμοθέτηση διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να λαμβάνονται όταν η παρακολούθηση δείχνει απόκλιση από τα καθορισμένα κρίσιμα όρια

Αρχή 6: Θεσμοθέτηση διαδικασιών επαλήθευσης της σωστής λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος

Αρχή 7: Θεσμοθέτηση διαδικασιών τεκμηρίωσης του συστήματος

Ρόλος και Ευθύνη

Σημαντικό είναι να τονισθεί ο ρόλος του σχολείου στη εκπόνηση και εφαρμογή του σχεδίου. Ο Διευθυντής έχει το καθοριστικό ρόλο για την εφαρμογή του σχεδίου. Αυτός κατανέμει την ευθύνη των ενεργειών όπως προβλέπεται στο σχέδιο που έχει ετοιμασθεί από τον εμπειρογνώμονα στους Βοηθούς Διευθυντές. 

Κυριάκος Χατζηγιάννης               Μιχάλης Γιωργάλλας

Βουλευτής Αμμοχώστου              Βουλευτής Αμμοχώστου
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter115