Προκήρυξη Διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τα Επιμορφωτικά Κέντρα του ΥΠΠ


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι:

  Διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, οι οποίοι θα κληθούν να διδάξουν στα Επιμορφωτικά Κέντρα. Ο προϋπολογισμός δαπάνης του Έργου ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ (€1 800 000).

Οι Εκπαιδευτές πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντός τους το αργότερο μέχρι τις 18/06/14 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Καμιά ηλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν γίνεται αποδεκτή μετά τον προαναφερόμενο χρόνο υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. Τα ίδια ισχύουν και για την υποβολή στα Επαρχιακά Γραφεία των Επιμορφωτικών Κέντρων, του φακέλου με την εκτυπωμένη ηλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη Διδασκαλία στο Έργο «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (ΕΚ.ΔΕ.08/14). Συγκεκριμένα το αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεταιλεπτομερώς στην παράγραφο 3 της Προκήρυξης.Στα πλαίσια του Έργου «ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ » (ΕΚ.ΔΕ.08/14), προσφέρονται θέματα σε απογευματινό /βραδινό χρόνο, σε κτίρια δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, τεχνικών σχολών ή σε άλλους κατάλληλους χώρους.

Στο Θεματολόγιο του Έργου προσφέρονται τα θέματα κατά επαρχία όπως φαίνονται στα Παραρτήματα 2‐6 των εγγράφων της προσφοράς.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα αγοράσει από τους Ενδιαφερόμενους υπηρεσίες, με κριτήριο τη σειρά κατάταξής τους σε Μητρώα που θα δημιουργηθούν κατά επαρχία και κατά θέμα, μετά από την αξιολόγηση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα υποβληθεί μεβάση τα κριτήρια που φαίνονται στην παράγραφο 10 των εγγράφων της προσφοράς και την προτίμηση που θα δηλώσουν αναφορικά με τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες επιθυμούν να διδάξουν.

Ο κάθε δικαιούχος μπορεί να αναλάβει από 1 μέχρι 8 ομάδες συνολικά, στα θέματα της επαρχίας που θα δηλώσει στην ηλεκτρονική εκδήλωση ενδιαφέροντος, αφού ληφθούν υπόψη οι γεωγραφικές περιοχές της προτίμησης του, καθώς και οι ανάγκες της Υπηρεσίας.

Το ύψος της αντιμισθίας για την αγορά υπηρεσιών από τους Εκπαιδευτές, ανά χρονική περίοδο μαθήματος διάρκειας 45΄, καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η σύμβαση αφορά αγορά υπηρεσιών και επομένως μεταξύ Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου δεν θα υπάρχει σχέση «εργοδότη – μισθωτού».

Ως εκ τούτου:

δεν υπάρχει πρόνοια για 13ο μισθό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

δεν θα καταβάλλονται οδοιπορικά

οι Ανάδοχοι θα καταβάλλουν οι ίδιοι τις υποχρεώσεις τους προς το Ταμείο

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ως αυτοεργοδοτούμενοι.

Οι Εκπαιδευτές πρέπει να κατέχουν πιστοποιητικό που να αποδεικνύει (με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) βασική γνώση της Ελληνικής γλώσσας και το οποίο θα υποβάλουν μαζί με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά/δικαιολογητικά στο φάκελο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:

http://www.eey.gov.cy/LinkClick.aspx?fileticket=S3sb3EX_D4M%3d&tabid=98

Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσει το δικαίωμα να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εφόσον συντρέχουν μία ή περισσότερες προϋποθέσεις, όπως περιγράφονται στην παράγραφο 11.3.2 της Προκήρυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


70