Προκήρυξη διαγωνισμού για αγορά υπηρεσιών από εκπαιδευτές για τα ΚΙΕ


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διενεργεί διαγωνισμό για την Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, οι οποίοι θα κληθούν να διδάξουν στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης. Ο προϋπολογισμός δαπάνης του Έργου ανέρχεται σε πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€5500000) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι Εκπαιδευτές πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους το αργότερο στις 9/08/2013 και ώρα 12.00μ.

Το ύψος της αντιμισθίας για την αγορά υπηρεσιών από τους Εκπαιδευτές, ανά χρονική περίοδο μαθήματος διάρκειας 45΄, καθορίζεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές για τη διδασκαλία μαθημάτων στα Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης έργο το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΚΤ και την Κυπριακή Δημοκρατία (ΜΕ16/13). Στο Πρόγραμμα προσφέρονται τα εξής μαθήματα (τα επίπεδα των οποίων φαίνονται στο Παράρτημα Α΄):

  1. i.             Ξένων γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά) μέχρι το επίπεδο Β1 ή Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς  για τις Γλώσσες.
  2. ii.             Λογιστικής (προετοιμασία για εξωτερικές εξετάσεις LCCI: Elementary, Intermediate, Higher).
  3. iii.             Πληροφορικής (βασικό και ανώτερο επίπεδο).
  4. iv.             Προετοιμασίας για Παγκύπριες Εξετάσεις, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Β΄.
  5. v.             Ενισχυτικών μαθημάτων Γυμνασίου και Λυκείου.
  6. vi.             Ελληνικών σε Τουρκοκύπριους και άλλους Ξενόγλωσσους.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα αγοράσει από τους Εκπαιδευτές υπηρεσίες, με κριτήριο τη σειρά κατάταξής τους ανά επαρχία, σε Μητρώο που θα δημιουργηθεί ανά μάθημα και ανά κατηγορία επιπέδων, και την προτίμηση που θα δηλώσουν αναφορικά με την γεωγραφική περιοχή (επαρχία) στην οποία επιθυμούν να διδάξουν.

Οι Εκπαιδευτές πρέπει να:

1.         κατέχουν πιστοποιημένη (με βάση τα κριτήρια της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) πολύ καλή γνώση Ελληνικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το

http://www.eey.gov.cy/LinkClick.aspx?fileticket=S3sb3EX_D4M%3d&tabid=98 

Τονίζεται ότι το πιο πάνω προσόν ο Εκπαιδευτής θα πρέπει να το προσκομίσει με την εκδήλωση ενδιαφέροντός του.

2.         κατέχουν πρώτο (βασικό) πτυχίο ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην ειδικότητα για την οποία υποβάλλεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος. Για περισσότερες πληροφορίες για τα αποδεκτά στοιχεία για πλήρωση της πιο πάνω προϋπόθεσης στα έγγραφα του διαγωνισμού

Οι Εκπαιδευτές πρέπει να υποβάλουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους το αργότερο στις 9 Αυγούστου 2013 και ώρα 12.00μ. Καμιά εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν γίνεται αποδεκτή μετά τον προαναφερόμενο χρόνο υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος.

Με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Αρμοδίας Αρχής ή/και της Αναθέτουσας Αρχής να ακυρώσει το διαγωνισμό ή να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, η Ανάθεση της Σύμβασης γίνεται στους Εκπαιδευτές αναλόγως της θέσης τους στο Μητρώο που θα καταρτιστεί με βάση τη μοριοδότησή τους, την επιλογή της επαρχίας και τα συγκεκριμένα επίπεδα του μαθήματος που θα έχουν δηλώσει στην Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

1)  http://www.moec.gov.cy/anakoinoseis/agora_ypiresion_ekpaidefton.html

2)    Τηλεομοιότυπο 22-305514

3)    Τηλέφωνα 22-800648 ή 22-800647 (ωράριο δημόσιας υπηρεσίας)

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


188