Προκήρυξη θέσεων προαγωγής στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους ότι, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2013, δημοσιεύονται προκηρύξεις για τις πιο κάτω θέσεις προαγωγής στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία:

ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή
(5 θέσεις).

Η πιο πάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στο πλαίσιο επανεξέτασης της πλήρωσης πέντε (5) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική Αγωγή (θέση προαγωγής), ύστερα από εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας για ανάκληση της απόφασης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για προαγωγή των ενδιαφερόμενων μερών στην Προσφυγή αρ. 867/2010. Ο ουσιώδης χρόνος συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων είναι η 4.5.2010.

ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βοηθός Διευθυντής Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανολογία/Μηχανική Αυτοκινήτων (4 θέσεις).

Η πιο πάνω προκήρυξη δημοσιεύεται στο πλαίσιο επανεξέτασης της πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανολογία/Μηχανική Αυτοκινήτων (θέση προαγωγής), ύστερα από εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας για ανάκληση της απόφασης της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για προαγωγή των ενδιαφερόμενων μερών στην Προσφυγή αρ. 1532/10. Ο ουσιώδης χρόνος συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων είναι η 25.6.2010.

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 11 μέχρι 25 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Παρασκευή.

Άτομα που είχαν υποβάλει αίτηση στις υπό εξέταση διαδικασίες πλήρωσης των πιο πάνω θέσεων, δεν απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση και θα θεωρηθούν κανονικά υποψήφιοι για τις υπό πλήρωση θέσεις, μαζί με οποιουσδήποτε νέους υποψήφιους που θα υποβάλουν αίτηση με βάση τις πιο πάνω δημοσιεύσεις.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


96