Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για ενοικίαση χώρων που αφορούν τη στέγαση της Υπηρεσίας Εξετάσεων


  Η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση οικοδομή ή οικοδομές κατά προτίμηση αποκλειστικής χρήσης στην περιοχή μείζονος Λευκωσίας για τη στέγαση των κεντρικών γραφείων (Κτίριο Α) και του Βαθμολογικού Κέντρου (Κτίριο Β) της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με εύκολη πρόσβαση από τους πολίτες, για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα 5 (πέντε) έτη με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για άλλες δύο περιόδους 2 (δύο) ετών, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, της διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά.

Απαιτήσεις Αναθέτουσας Αρχής.

Οι οικοδομές πρέπει να είναι έτοιμες για παράδοση το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017, εξαιρουμένων των τροποποιήσεων του κτιρίου που θα ζητηθούν.

Τα δύο υπό αναφορά κτίρια κατά προτίμηση, εάν δεν είναι στον ίδιο χώρο, θα πρέπει να βρίσκονται σε κοντινή μεταξύ τους απόσταση.

Κτίριο Α - Γραφεία Υπηρεσίας Εξετάσεων

Α.1 Εμβαδόν γραφειακών και άλλων χώρων εργασίας :600 τ.μ. απόκλιση ±3% Α.2 Εμβαδόν αποθηκευτικών χώρων :300 τ.μ. απόκλιση ±3%

Το κτίριο Α κατά προτίμηση να βρίσκεται κοντά στο κεντρικό κτίριο του Υπουργείου Παιδείας Το σύνολο των εργαζομένων στον χώρο Α θα είναι μεταξύ 15 και 20. θέσεις χώρων στάθμευσης : 15 τουλάχιστον.

Ο ζητούμενος προς ενοικίαση γραφειακός χώρος να είναι κατά προτίμηση να είναι στον ίδιο όροφο.

Κτίριο Β - Βαθμολονικό κέντρο Υπηρεσίας Εξετάσεων

Β.1 Εμβαδόν χώρων εργασίας: 1750 τ.μ. απόκλιση ±3%.

Το σύνολο των εργαζομένων στον χώρο Β θα είναι μέχρι 200 άτομα.

θέσεις χώρων στάθμευσης : 35 τουλάχιστον .

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επισκεφθεί επί τόπου τους προτεινόμενους χώρους για έλεγχο και αποτίμηση της προτεινόμενης λύσης. Η Αναθέτουσα Αρχή θα ενημερώνει τον
υποψήφιο προοφοροδότη για πρόθεση της να επισκεφθεί τον χώρο τουλάχιστον τρεις (3) μέρες νωρίτερα.

Υποχρεώσεις Ιδιοκτήτη / Συνιδιοκτητών.

1)    Ο Ιδιοκτήτης της οικοδομής πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις απαιτούμενες κατά Νόμο άδειες ή να μπορεί να τις εξασφαλίσει για ενοικίαση και χρήση. Οι απαιτούμενες άδειες πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί πριν την παράδοση του κτιρίου ή σε καθορισμένη χρονική περίοδο που έπεται της ημερομηνίας παράδοσης του κτιρίου. Σε περίπτωση κωλύματος εξασφάλισης των αναγκαίων αδειών ο μισθωτής έχει το δικαίωμα άμεσης διακοπής /τερματισμού της σύμβασης.

2)    Η οικοδομή πρέπει να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία (ΑΜεΑ), να διαθέτει ανελκυστήρα, κλιματισμό και δομημένη καλωδίωση για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης (πρόνοια) καλωδίωσης σε όλους τους χώρους, για σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης όπως και σύστημα συναγερμού, κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δηλαδή όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.

3)    Οι χώροι πρέπει να είναι φρεσκοβαμμένοι, τα παράθυρα να διαθέτουν σύστημα ηλιοπροστασίας, οι κλειδαριές να λειτουργούν και το πάτωμα κατά προτίμηση ξύλινο (παρκέ laminated) ή με πλακάκια.

4)    Η διαρρύθμιση των χώρων εργασίας σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Εξετάσεων θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη και θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός δύο (2) μηνών, από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής συμφωνίας.

Περιεχόμενο Φακέλου Προσφοράς

  1. Τίτλος Ιδιοκτησίας.
  2. Τελική Έγκριση ή Άδεια Οικοδομής.
  3. Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων/όψεων και τομών της οικοδομής.
  4. Πιστοποιητικό Ελέγχου Στατικής Επάρκειας Κτιρίου, αν ανεγέρθηκε πριν το 1987.
  5. Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά όροφο, όσο και των εμβαδών των αποθηκών τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση.
  6. Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση της οικοδομής.

VII. Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης.

  1. Ενυπόγραφη    Δέσμευση /Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν η οικοδομή έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτιρίου.
  2. Στη δήλωση πρέπει να αναφερθεί το προτεινόμενο ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο (€/τ.μ.) για γραφειακούς και αποθηκευτικούς χώρους, το οποίο θα εξετασθεί και καθορισθεί από την αρμόδια Επιτροπή.

Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στην Οδό Γωνία Κίμωνος και ©ουκυδίδου ΤΤ 1434, Λευκωσία, και να κατατεθεί στο κιβώτιο προσφορών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στον 4ο όροφο κτίριο Α', επί της Γωνίας Κίμωνος και ©ουκυδίδου το αργότερο μέχρι τις 09:00 π.μ. Παρασκευή 04/08/2017.

Σημειώνεται ότι τα ακόλουθα έγγραφα: (α) Έντυπο αξιολόγησης

(β) Ενοικιαστήριο συμβόλαιο (τυποποιημένο - δύναται να τροποποιηθεί με βάση τα συμφωνηθέντα που θα προκύψουν κατά την φάση της διαπραγμάτευσης)

έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ (www.moec.gov.cy) και στο ηλεκτρονικό σύστημα σύναψης συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου ( www.eprocurement.gov.cy )

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε το τηλέφωνο με αριθμό 22800684 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Διευκρινίσεις και Διασαφηνίσεις Προσφορών.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, εφ' όσον κριθεί αναγκαίο από το Αρμόδιο Όργανο, να ζητήσει από προσφοροδότη την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το περιεχόμενο της προσφοράς του, καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης που περιγράφεται στο παρόν άρθρο. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική από τον προσφοροδότη και δεν θα θεωρείται αντιπροσφορά.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ/Υπηρεσία Εξετάσεων

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


119