Προσόντα για εγγραφή στους καταλόγους, δεν μπορούν να είναι και επιπρόσθετα προσόντα για προαγωγή


Ακαδημαϊκό προσόν, με το οποίο κάποιος εγγράφεται στον κατάλογο διοριστέων και διορίζεται σε ένα κλάδο, δεν μπορεί να θεωρηθεί και ως πρόσθετο προσόν έτσι ώστε, συγκρινόμενο με τα προσόντα των άλλων υποψηφίων, να προσδώσει στον- στην ην αιτητή-τρια  υπεροχή σε περίπτωση προαγωγών.  

Με αυτό το σκεπτικό το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή που καταχώρησε η  Ελένη Ματαίου Σκουφάρη εναντίον της ΕΕΥ.

Η αιτήτρια, η οποία υπηρετούσε ως Βοηθός Διευθύντρια στη Δημοτική Εκπαίδευση, υπέβαλε αίτηση για τη θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης μετά την προκήρυξη για την πλήρωση 47 τέτοιων θέσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, Αρ. 1448. Στις 47 κενές υπό πλήρωση θέσεις, στην πορεία της διαδικασίας, προστέθηκαν ακόμη 14.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής, με επιστολή του ημερομηνίας 2/2/2010, υπέβαλε στην ΕΕΥ την έκθεση της ΣΕ και τον κατάλογο των συστηνομένων για προαγωγή, υποψηφίων.

Η ΕΕΥ, στη συνεδρία της ημερομηνίας 18/2/2010, εξέτασε τη νομιμότητα του καταλόγου της ΣΕ και επιλήφθηκε των ενστάσεων που υποβλήθηκαν για αναθεώρηση του. Αναφορικά με την αιτήτρια, η Επιτροπή ενεργώντας αυτεπάγγελτα δυνάμει των εξουσιών που της παρέχουν οι πρόνοιες του άρθρου 35Β του Νόμου, αφαίρεσε από την αιτήτρια πέντε μονάδες επειδή έκρινε ότι η ΣΕ λανθασμένα θεώρησε το μεταπτυχιακό τίτλο της αιτήτριας (Paedagogiae Doctoris) ως πρόσθετο προσόν, εφόσον ο τίτλος εκείνος είχε συνυπολογιστεί με τον πρώτο τίτλο σπουδών της για εγγραφή στον πίνακα διοριστέων Δασκάλων Ειδικής Εκπαίδευσης για τα Κωφά Παιδιά. Ως αποτέλεσμα, το σύνολο των μονάδων της αιτήτριας μειώθηκε από 200.33 σε 195.33, βαθμολογία βάσει της οποίας η αιτήτρια κλήθηκε στο στάδιο των συνεντεύξεων.

Στη συνέχεια η ΕΕΥ κατάρτισε τον τελικό κατάλογο των 184 υποψηφίων που θα καλούσε σε προσωπική συνέντευξη βάσει του άρθρου 35Β(9) του Νόμου, για σκοπούς πλήρωσης των 61 θέσεων. Στο τέλος των συνεντεύξεων, κατά τις οποίες η αιτήτρια είχε εξασφαλίσει συνολική βαθμολογία 1,50 μονάδες, η ΕΕΥ προέβη σε συνολική αξιολόγηση ενός εκάστου των υποψηφίων. Με βάση το σύνολο της βαθμολογίας του τελικού καταλόγου που κατάρτισε η ίδια, στην οποία προστέθηκαν και οι μονάδες για την αξιολόγηση της απόδοσης κάθε υποψηφίου στην συνέντευξη, αποφάσισε, στις 18/3/2010, να προσφέρει προαγωγή, από 1/9/2010, στους 61 υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία. Η αιτήτρια που είχε συγκεντρώσει 196,83 βαθμούς δεν προήχθη και προσέβαλε με την παρούσα προσφυγή την εν λόγω απόφαση της ΕΕΥ αναφορικά με την προαγωγή των Ανδρέα Ηρακλέους (Ε/Μ 1), Μυρούλα Γεμενάρη Παπαγεωργίου (Ε/Μ 2) και Μαίρη Στυλιανού Χαραλάμπους (Ε/Μ 3) οι οποίοι είχαν συγκεντρώσει 201, 200,33 και 200,33 βαθμούς, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του Ανωτάτου:

Στην παρούσα περίπτωση, το επίμαχο ακαδημαϊκό προσόν της  αιτήτριας - Διδακτορικός τίτλος στην Επιστήμη της Ειδικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου του Καρόλου Πράγας (Κατεύθυνση Λογοπαιδεία και Κωφοπαιδεία) - είχε χρησιμοποιηθεί για σκοπούς δεκτότητας της αίτησης της για τη θέση Δασκάλου Ειδικής Εκπαίδευσης για την ειδικότητα λογοθεραπείας και κωφών και αποτέλεσε το ουσιαστικό κριτήριο που οδήγησε, αρχικά στην εγγραφή της στο σχετικό κατάλογο διοριστέων και στη συνέχεια στο διορισμό της, από τον εν λόγω κατάλογο, στη θέση Δασκάλου Ειδικής Εκπαίδευσης για Κωφά Παιδιά. Κοντολογίς, το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό προσόν της αιτήτριας αποτέλεσε το εμφαλτήριο με τη βοήθεια του οποίου αυτή, αρχικά πέτυχε την εγγραφή της στον ειδικό κατάλογο και στη συνέχεια το διορισμό της από τον εν λόγω κατάλογο στο συγκεκριμένο τομέα της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Έχω την άποψη ότι, εφόσον το συγκεκριμένο προσόν της αιτήτριας στην ουσία αποτέλεσε το λόγο για τον οποίο αυτή κρίθηκε ότι ικανοποιούσε αρχικά τη συμπερίληψη της στο συγκεκριμένο ειδικό κατάλογο και στη συνέχεια το διορισμό της στο συγκεκριμένο τομέα της Δημοτικής Εκπαίδευσης, δεν μπορούσε να θεωρηθεί και ως πρόσθετο προσόν έτσι ώστε, συγκρινόμενο με τα προσόντα των άλλων υποψηφίων, να προσδώσει στην αιτήτρια υπεροχή, για σκοπούς προαγωγής στην επίμαχη θέση. Επομένως, ορθά κατά τη γνώμη μου, η ΕΕΥ έκρινε ότι λανθασμένα η ΣΕ θεώρησε το μεταπτυχιακό προσόν της αιτήτριας ως πρόσθετο προσόν και συνεπώς η ΕΕΥ, ορθά αφαίρεσε από την αιτήτρια τις πέντε μονάδες που η ΣΕ της είχε, για το λόγο αυτό, δώσει.

Ολόκληρη η ενδιαφέρουσα απόφαση στο πιο κάτω έγγραφο:
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


193