Προσωρινά Αποτελέσματα Μοριοδότησης Αιτήσεων Ενδιαφέροντος για Αγορά Υπηρεσιών για Επιμορφωτικά


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό για «Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, για τη διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού», Αρ. Προσφοράς:ΕΚ.ΔΕ08/14, η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά από έλεγχο και αξιολόγηση/μοριοδότηση όλων των προσφορών, έχει καταρτίσει προσωρινούς καταλόγους μοριοδότησης, ανά επαρχία και ανά θέμα, όπως και κατάλογο μη μοριοδοτηθέντων με την απαραίτητη αιτιολόγηση, οι οποίοι έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (http://www.moec.gov.cy/anakoinoseis/index.html).

Επισημαίνεται ότι, δυνάμει της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 4 (1) (γ)) του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), έχουν αναρτηθεί οι αριθμοί δελτίου ταυτότητας και οι συνολικές μοριοδοτήσεις.

Όσο αφορά το δικαίωμα υποβολής ένστασης, επισημαίνονται τα εξής:

 Οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι εκπαιδευτές δικαιούνται να υποβάλουν γραπτή ένσταση ΜΟΝΟ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] , για τη δική τους μόνο μοριοδότηση, μέχρι την 31/8/2014. Δεν θα εξετάζονται ενστάσεις που θα αφορούν άλλους ενδιαφερόμενους

 Οι ενστάσεις πρέπει να είναι συγκεκριμένες (να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο/α κριτήριο/α) και τεκμηριωμένες.

Οι ενστάσεις θα εξεταστούν μέχρι το τέλος Αυγούστου 2014 και οι τελικοί κατάλογοι θα αναρτηθούν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη του 2014.

 Η ανάθεση υπηρεσιών στους εκπαιδευτές θα γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη, αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές των μελών και η δημιουργία των ομάδων.

Σημειώσεις :

1. Δεν θα γίνονται δεκτές ενστάσεις τηλεφωνικές ή με τηλεομοιότυπο (fax)

2. Όπου ΔΜ σημαίνει Δεν Μοριοδοτήθηκε. Βλέπετε επεξηγήσεις στον κατάλογο μη μοριοδοτηθέντων.

3. Στο κριτήριο 7 μοριοδοτήθηκαν ΜΟΝΟ όσοι υπέβαλαν την «Κατάσταση Ασφαλιστικού Λογαριασμού για το 2013».

4. Τα κριτήρια 1,2,3 και 5 μοριοδοτήθηκαν αυστηρά με βάση τους όρους του Διαγωνισμού (άρθρο 10.3 σελ.11-12)

5. Όπου εμφανίζεται δύο ή περισσότερες φορές η ίδια ταυτότητα, στο ίδιο θέμα, σημαίνει ότι υποβλήθηκε ο αντίστοιχος αριθμός αιτήσεων.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


56