Προσωρινοί πίνακες διοριστέων και διορισίμων καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει ότι μετά από την προσφορά διορισμού με σύμβαση σε όλους τους ενδιαφερόμενους από τους αναθεωρημένους πίνακες διοριστέων και διορισίμων καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, που αναρτήθηκαν τον Ιούνιο του 2018, εξακολουθούν να υπάρχουν ανάγκες για κάλυψη ορισμένων θέσεων με σύμβαση για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019.

Ως εκ τούτου, σήμερα, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής προσωρινοί πίνακες διοριστέων και διορισίμων, και ειδικός κατάλογος διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, για την ειδικότητα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας. Στους πίνακες/καταλόγους αυτούς περιλήφθηκαν όσοι κατέχουν τα απαιτούμενα από τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους και το Σχέδιο Υπηρεσίας προσόντα για διορισμό, υπέβαλαν αίτηση στην Επιτροπή μέχρι τις 31.8.2018, μετά την επιτυχή συμπλήρωση της απαιτούμενης από το Σχέδιο Υπηρεσίας ειδικής σειράς μαθημάτων που διοργανώνει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για τη διδασκαλία του μαθήματος, και η αίτησή τους έχει εγκριθεί. Για τους πίνακες διορισίμων, οι υποψήφιοι έχουν, επίσης, επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στους πίνακες διορισίμων δεν εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων, για σκοπούς προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που αφορούν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων. Αντ’ αυτού, παρουσιάζονται το έτος της εξέτασης και ο αριθμός του δελτίου των επιτυχόντων υποψηφίων. Διευκρινίζεται ότι, η μοριοδότηση που εμφανίζεται στους πίνακες/καταλόγους είναι όπως αυτή διαβιβάστηκε στην Επιτροπή από την Υπηρεσία Εξετάσεων, η οποία είναι κατά τον Νόμο και Κανονισμούς αρμόδια για την ετοιμασία των εξεταστικών δοκιμίων, την οργάνωση και διενέργεια των γραπτών εξετάσεων, την εξαγωγή των αποτελεσμάτων και τη διαβίβασή τους στην Επιτροπή, μετά την επικύρωσή τους από την αρμόδια αρχή και το τριμελές σώμα εποπτείας.

Η σειρά προτεραιότητας στους προσωρινούς πίνακες/καταλόγους καθορίστηκε με βάση τις πρόνοιες των άρθρων 28Β και 28ΒΒ των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων, και την ημερομηνία υποβολής συμπληρωμένης αίτησης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 28Β(11) και 28ΒΒ(11) των πιο πάνω Νόμων, ενστάσεις για τους πιο πάνω πίνακες/καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την ανάρτησή τους, δηλαδή από τις 25 Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2018.

Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http:/www.eey.gov.cy 

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω πίνακες/κατάλογοι είναι προσωρινοί, και έχουν καταρτιστεί μόνο για σκοπούς πλήρωσης έκτακτων θέσεων (με σύμβαση), στην ειδικότητα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας, για τη σχολική χρονιά 2018 – 2019. Τελικοί πίνακες διοριστέων και διορισίμων, καθώς και τελικοί ειδικοί κατάλογοι διοριστέων και διορισίμων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, θα αναρτηθούν τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2019, όπως προνοούν τα άρθρα 28Β και 28ΒΒ των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων.

Επιπλέον, η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες/καταλόγους καθηγητών Σχεδιασμού και Τεχνολογίας και ενδιαφέρονται για διορισμό με σύμβαση κατά το σχολικό έτος 2018-2019, να υποβάλουν αίτηση, μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ05, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα» και ακολούθως «Ηλεκτρονική αποστολή εντύπων».  Οι δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2018, το αργότερο μέχρι 13.00.  Όσοι δεν υποβάλουν αίτηση καθώς και όσοι υποβάλουν αίτηση μετά από την πιο πάνω προθεσμία, δεν θα μπορούν να τύχουν διορισμού.

Τονίζεται ότι κάθε πρόσωπο που υποβάλλει αίτηση για διορισμό, θα πρέπει να προσκομίσει στο Γραφείο της Επιτροπής, μέχρι τις 9 Οκτωβρίου 2018, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο* αντίγραφο, Πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τον περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμο (Ν.91(Ι)/2014, άρθρο 22(6)), και το οποίο να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 2 μηνών από το αρμόδιο Γραφείο της Αστυνομίας, με το οποίο να βεβαιώνεται ότι δεν περιλαμβάνεται στο αρχείο που τηρείται δυνάμει των προνοιών του εν λόγω άρθρου.  Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που το πρόσωπο αυτό δεν είναι Κύπριος πολίτης, θα πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο σχετικό πιστοποιητικό από την αρμόδια αρχή της χώρας του.  Η Επιτροπή δεν θα προχωρήσει σε εργοδότηση οποιουδήποτε προσώπου το οποίο δεν θα προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας.

Δεν απαιτείται να προσκομίσουν το προαναφερόμενο πιστοποιητικό όσοι εργοδοτήθηκαν με σύμβαση κατά τη σχολική χρονιά (2017-2018) ή όσοι, ανταποκρινόμενοι στην ανακοίνωση της Επιτροπής ημερομηνιας 6.7.2018 έχουν ηδη προσκομίσει το εν λόγω πιστοποιητικό.

*Σημ.:  Η πιστοποίηση πρέπει απαραιτήτως να γίνεται από λειτουργό του Γραφείου της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Οι διορισμοί γίνονται σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και με βάση τη σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων στους πίνακες/καταλόγους διοριστέων και διορισίμων.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


470