Πρόταση ΑΚΕΛ για κατάργηση της οροφής για μονάδες στους αντικαταστάτες


Η πρόταση:

«ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ (Αρ. 2) ΤΟΥ 2011
1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ. 2) 2011 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμοι του 1969 έως (Αρ. 3) του 2011.

Τροποποίηση του άρθρου 28B του βασικού νόμου. 2. Η παράγραφος (α) του εδαφίου (13) του άρθρου 28B του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της υποπαραγράφου (iii) αυτής με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο:

«(iii) για προϋπηρεσία 18 μηνών και άνω για κάθε 6 μήνες προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται ένα σχολικό έτος ως προϋπηρεσία.».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση
«Σκοπός της υπό αναφορά πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου σε σχέση με τις πρόνοιές του που αφορούν τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι εργάζονται ως αντικαταστάτες σε δημόσια σχολεία.
Ειδικότερα, με βάση τις υφιστάμενες πρόνοιες, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί για κάθε 6 μήνες εργασίας λαμβάνουν ½ μονάδα για σκοπούς κατάταξης τους στον κατάλογο διοριστέων, με οροφή τους 18 μήνες, οπότε συνολικά μπορούν να λάβουν μέχρι 1.5 μονάδα. Λόγω του περιορισμού που θέτει η οροφή αυτή, έχουν παρουσιαστεί περιπτώσεις εκπαιδευτικών που αδικούνται γιατί επηρεάζονται αρνητικά από τον εν λόγω περιορισμό.
Με την προτεινόμενη τροποποίηση, καταργείται ο περιορισμός της οροφής των 18 μηνών οπότε οι αντικαταστάτες στα δημόσια σχολεία θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ½ μονάδα για κάθε 6 μήνες υπηρεσίας τους στα δημόσια σχολεία».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


353