Πρώτη συμμετοχή της Κύπρου στη Διεθνή Έρευνα TALIS 2013


Βασικός σκοπός της TALIS 2013 είναι η παροχή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς, τη διδασκαλία και την επίδραση των εκπαιδευτικών στη μάθηση. Η διεθνής αυτή έρευνα επιδιώκει να συμβάλει στη βελτίωση της πολιτικής κάθε συμμετέχουσας χώρας στην ανάπτυξη επαγγελματιών εκπαιδευτικών υψηλής ποιότητας. Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εικόνας για τις συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών, καθώς και για τις εφαρμοζόμενες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Επικεντρώνεται στην επιμόρφωση, στην επαγγελματική ανάπτυξη, στην αξιολόγηση, στην ανατροφοδότηση, στις διδακτικές αντιλήψεις και στις παιδαγωγικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, καθώς και σε θέματα σχολικού κλίματος και ηγεσίας.

Η έρευνα TALIS στην Κύπρο θα διεξαχθεί με συλλογή δεδομένων από εκπαιδευτικούς και διευθυντικά στελέχη σχολικών μονάδων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (μόνο γυμνασιακού κύκλου) με απώτερο στόχο την ανάλυση της υφιστάμενης εκπαιδευτικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη εκπαιδευτικής πολιτικής για βελτίωση.

Η Πιλοτική Φάση (Field Trial) της έρευνας θα διεξαχθεί μεταξύ 27ης Φεβρουαρίου και 15ης Απριλίου 2012 με τη χορήγηση ερωτηματολογίων σε τυχαίο δείγμα εκπαιδευτικών, καθώς και διευθυντικών στελεχών. Για την Πιλοτική Φάση της έρευνας (φετινή σχολική χρονιά), στην έρευνα θα συμμετέχουν 20 σχολικές μονάδες (γυμνασιακός κύκλος). Από αυτές τις σχολικές μονάδες, θα επιλεγούν στη συνέχεια τυχαία 20 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι θα κληθούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, ερωτηματολόγιο, ειδικά σχεδιασμένο για διευθυντές, θα κληθεί να απαντήσει και ο διευθυντής του σχολείου.

Η Κύρια Έρευνα (Main Study) αναμένεται να διεξαχθεί την Άνοιξη του 2013, ενώ τα πρώτα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν το 2014. Στην Κύρια Έρευνα (σχολική χρονιά 2012 -13) θα λάβουν μέρος όλες οι σχολικές μονάδες στην Κύπρο (γυμνασιακός κύκλος). Θα επιλεγούν με τυχαίο τρόπο 20 εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα κληθούν να απαντήσουν στο ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών και, ταυτόχρονα, ο διευθυντής του σχολείου θα κληθεί να απαντήσει στο ερωτηματολόγιο διευθυντών.

Την οργάνωση της έρευνας αυτής έχει αναλάβει το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης (ΚΕΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, στο οποίο λειτουργεί το Εθνικό Κέντρο TALIS 2013. Για τυχόν απορίες ή ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το ΚΕΕΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: talis_schools@cyearn.pi.ac.cy

Το Εθνικό Κέντρο TALIS 2013 θα επικοινωνήσει άμεσα με τις 20 σχολικές μονάδες που έχουν επιλεγεί για να λάβουν μέρος στην Πιλοτική Φάση της έρευνας, ενώ παράλληλα οι διευθυντές και οι σχολικοί συντονιστές αυτών των 20 σχολικών μονάδων θα κληθούν σε ενημερωτικές συναντήσεις τον Ιανουάριο 2012.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


154