Πρωτόκολλο Συνεργασίας Τμ. Χημείας Πανεπ. Κύπρου και Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών


Στις 15 Μαρτίου 2017, υπογράφτηκε Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστήμιου Κύπρου και της Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ) γεγονός που αναβαθμίζει τη μέχρι σήμερα άριστη συνεργασία τους και προάγει τη μεταξύ τους επιστημονική συνεργασία.

    Στο πλαίσιο αυτό θα αναπτυχθεί η συνεργασία τους σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με δράσεις που αφορούν την επιστήμη της Χημείας και τις διάφορες εκφάνσεις της στην επιστημονική και κοινωνική ζωή του τόπου. Στόχος είναι η αξιοποίηση και διάχυση της επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του με στόχο την αναβάθμιση της συμβολής της ΠΕΕΧ και ιδιαίτερα της υποστήριξης προς τα μέλη της και γενικά στον κόσμο της Χημείας στην Κύπρο.

    Ως εκ τούτου θα διοργανώνονται κοινές δράσεις όπως διεξαγωγή διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων σε θέματα που καλύπτει το Πρωτόκολλο Συνεργασίας καθώς επίσης και οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα που θα καθορίζονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.

    Το Πρωτόκολλο θα ισχύει για τρία (3) χρόνια και θα ανανεώνεται εφ’ όσον τούτο κριθεί αμοιβαία επιθυμητό». 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


132