Σήμερα Πέμπτη τα αποτελέσματα για εισαγωγή στα ΑΑΕΙ Ελλάδας. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι


 Η Υπηρεσία Εξετάσεων, της ΔΑΑΕ, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (YΠΠ) ανακοινώνει ότι, μετά από πληροφόρηση που είχε σήμερα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας την Πέμπτη, 28/8/2014, μέσω της ιστοσελίδας του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να συνδεθούν με την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας, μέσω της αρχικής ιστοσελίδας του ΥΠΠ  της Κύπρου (www.moec.gov.cy). Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν πρόσβαση σ΄ αυτά αφού πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό της αίτησης για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, καθώς και τα τέσσερα (4) αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο), όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί από τους ίδιους, στην αίτηση εισαγωγής στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. 

Οι επιτυχόντες καλούνται να εκτυπώσουν και να φυλάξουν τα αποτελέσματά τους.

Εγγραφή στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας

Οι υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας το 2014 θα αρχίσουν τη φοίτησή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, αφού μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη εγγραφή τους.  Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος που έχουν εξασφαλίσει θέση ώστε να έχουν ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τη μέρα και ώρα που μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση και δεν έχουν ακόμα εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.  Η θέση τους θα κρατηθεί αυτόματα ώστε να είναι σε θέση να φοιτήσουν στη Σχολή/Τμήμα επιλογής τους όταν θα ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.  Μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, μπορούν να εγγραφούν στη Σχολή/Τμήμα που εξασφάλισαν θέση παρουσιάζοντας, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχετική βεβαίωση από το Στρατολογικό Γραφείο της Επαρχίας τους.  Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου του ιδίου έτους.  Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους απ΄ αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Εξουσιοδότηση για εγγραφή

Η εγγραφή υποψηφίων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μπορεί να γίνει και με εξουσιοδότηση.  Όσοι θα εξουσιοδοτήσουν εκπρόσωπό τους για την εγγραφή τους, πρέπει προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει πιστοποίηση της υπογραφής τους από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για σκοπούς εγγραφής στη Σχολή/Τμήμα επιτυχίας των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

α.  Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.

β.  Βεβαίωση Πρόσβασης Παγκύπριων Εξετάσεων 2014 με το γενικό βαθμό, η οποία χορηγήθηκε στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ.

γ.   Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ΄ όλη τη διάρκειά του (έντυπο Π1 που έχει εκδοθεί και χορηγηθεί στους υποψηφίους από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης). 

δ.  Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).   

ε.   Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.

στ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος:

  1. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,
  2. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος  της Τριτοβάθμιας

     Εκπαίδευσης της Ελλάδας και

iii. δεν έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2012 ή προγενέστερα.  Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.  

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δήλωση εκδιδόταν και υπογραφόταν από τους υποψηφίους στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας.

Εγγραφές στα ΤΕΙ

Οι εισαγόμενοι σε Τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) εγγράφονται στο Α΄ Εξάμηνο.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


71