Στις προτεραιότητες της ΠΑΣΥΔΥ η μονιμοποίηση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου στη Δημ. Υπηρεσία


Στις προτεραιότητες της ΠΑΣΥΔΥ τίθεται το αίτημα της Συντεχνίας για μονιμοποίηση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου μετά από σχετική έγκριση του θέματος από το Γενικό Συμβούλιο της Συντεχνίας, το οποίο συνεδρίασε την προηγούμενη Τρίτη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ, το Γενικό Συμβούλιο εξέτασε επισταμένως εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής για διορισμό δια νόμου σε μόνιμες δημόσιες θέσεις  όλων των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου που υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία πάνω σε πλήρη βάση για την κάλυψη μόνιμων αναγκών.
«Όπως επεξηγήθηκε ο συλλογικός διορισμός των υπό αναφορά υπαλλήλων, κατά παρέκκλιση της υφιστάμενης νομοθεσίας, κρίνεται απαραίτητος, κατά κύριο λόγο, για την κανονική και απρόσκοπτη λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας. Και, όπως τονίστηκε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι με την εισήγηση αυτή δεν δημιουργούνται νέες θέσεις και συνακόλουθα δεν θα υπάρξει πρόσθετη δαπάνη.  Κατ’ ουσίαν, απλά και μόνο, τακτοποιείται η υπηρεσιακή κατάσταση των εργοδοτουμένων αορίστου χρόνου, που με βάση την κείμενη νομοθεσία θα παραμείνουν στην υπηρεσία μέχρι και την αφυπηρέτησή τους» σημειώνεται.
Και προστίθεται πως το Γενικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη πρώτον το μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που σήμερα υπηρετούν ως εργοδοτούμενοι αορίστου χρόνου (ξεπερνούν τις πέντε χιλιάδες και ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται μήνα  με το μήνα), δεύτερον ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία «ο καθ’ οιονδήποτε χρόνο τερματισμός των υπηρεσιών οποιουδήποτε εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου λόγω πλεονασμού βάσει των διατάξεων του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου, απαγορεύεται» (άρθρο 12 του Νόμου 70(Ι) του 2016) και τρίτον ότι για την κατηγορία αυτή αποκλείεται η προαγωγική εξέλιξη, κάτι που αναπόδραστα θα οδηγήσει σε κατάργηση της ιεραρχικής δομής, ομόφωνα ενέκρινε την εισήγηση  της Εκτελεστικής Επιτροπής και εξουσιοδότησε την Κεντρική Γραμματεία να θέσει το όλο θέμα στις προτεραιότητές της και να ηγηθεί της προσπάθειας για υλοποίηση της απόφασης αυτής.
Σε σχέση με το επί μέρους θέμα του εγγράφου του Υπουργείου Οικονομικών που κωδικοποιεί ανάμεσα σ’ άλλα βασικούς όρους απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού, όπως είναι οι άδειες ανάπαυσης, οι άδειες ασθενείας, η δημιουργία Ταμείου Προνοίας αντί φιλοδωρήματος κ.ά., το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε όπως η Οργάνωση, με την εμπλοκή της Μόνιμης Επιτροπής του για το έκτακτο προσωπικό, διαμορφώσει και υποβάλει προς την επίσημη πλευρά βελτιωτικές προτάσεις κατ’ αναλογία με τα όσα ισχύουν και για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


150