Σχολιατρική κάλυψη και για τους μαθητές των ιδιωτικών από το Σεπτέμβριο. Τι περιλαμβάνει


Σε τροχοδρόμηση συγκεκριμένων ενδιάμεσων λύσεων μέχρι την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, για παραχώρηση ισότιμης σχολιατρικής κάλυψης και στους μαθητές που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία, προχωρεί το Υπουργείο Υγείας.

Ενημερώνοντας την Πέμπτη επί του θέματος την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, όπου συνεχίστηκε η συζήτησή του, οι εκπρόσωποι του αρμόδιου Υπουργείου ανέλυσαν τα μέτρα που αποφασίστηκε να ληφθούν προς την προαναφερθείσα κατεύθυνση, και που θα έχουν ως αποτέλεσμα όπως από τη νέα σχολική χρονιά, οι περίπου 13 χιλιάδες μαθητές δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης που φοιτούν σε ιδιωτικά σχολεία, τυγχάνουν της ίδιας ισότιμης σχολιατρικής περίθαλψης όπως τα παιδιά των δημόσιων σχολείων. Οι αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας, που λήφθηκαν σε συνεργασία με εκπροσώπους των Διευθύνσεων και οργανωμένων γονέων των σχολείων του ιδιωτικού τομέα, καθώς και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, κινούνται σε πέντε πυλώνες. Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, πως από πλευράς Υπουργείου Υγείας εκφράστηκε αδυναμία για την εφαρμογή των ανιχνευτικών προγραμμάτων στα ιδιωτικά σχολεία, καθότι απαιτείται για κάτι τέτοιο η παρουσία ειδικά εκπαιδευμένου προσωπικού, αντίστοιχου με αυτό το οποίο στελεχώνει τη Σχολιατρική Υπηρεσία. Το Υπουργείο Υγείας εξέφρασε την αδυναμία του να καλύψει την εν λόγω ανάγκη χωρίς εργοδότηση επιπλέον προσωπικού, την ώρα που και οι εκπρόσωποι των ιδιωτικών σχολείων εκφράζουν αδυναμία αγοράς υπηρεσιών για κάλυψη της εν λόγω ανάγκης.

Επί της παραμέτρου αυτής, οι βουλευτές-μέλη της Επιτροπής Υγείας, κάλεσαν τους εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας(Αναπληρώτρια Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντίνου και 1η Ιατρική Λειτουργό Δρ. Όλγα Καλακούτα), να μεταβιβάσουν στη Διοίκηση και πολιτικό προϊστάμενο του Υπουργείου, την έκκλησή τους περί της αναγκαιότητας διεκδίκησης πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού, έστω και αν κάτι τέτοιο προσκρούει στις μνημονιακές υποχρεώσεις της χώρας μας έναντι της Τρόικας.       

 Οι αποφάσεις του Υπ. Υγείας

Βάσει των αποφάσεων που έλαβε το Υπουργείο Υγείας, η ισότιμη σχολιατρική κάλυψη από τις υπηρεσίες του κράτους, του συνόλου των μαθητών που φοιτούν, είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτικά σχολεία, θα επιτευχθεί ως εξής:  

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς, κατά την ενημέρωση προσφοράς θέσης σε μαθητές στα ιδιωτικά σχολεία, θα αποστέλλεται στους γονείς έντυπο ανάλογο με αυτό που χορηγείται στα δημόσια σχολεία, ώστε κατά την εγγραφή των παιδιών τους να προσκομίζουν βεβαίωση της εμβολιαστικής κάλυψης του παιδιού. Στόχος είναι η διασφάλιση του εμβολιασμού τους με όλα τα απαραίτητα για την ηλικία τους εμβόλια. Με τον τρόπο αυτό, οι γονείς θα ευαισθητοποιούνται ώστε να επισκέπτονται τον παιδίατρο ή το Κέντρο Μητρότητας και Παιδιού/Κέντρο Εμβολιασμού και να επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά τους έχουν εμβολιαστεί με τα απαραίτητα για την ηλικία τους εμβόλια. Στην περίπτωση ελλείψεων, οι γονείς θα καλούνται να προγραμματίζουν την ολοκλήρωση των εμβολιασμών και να ενημερώνουν σχετικά το σχολείο. Το έντυπο, θα δίνεται στους μαθητές της Α΄ Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου, Α΄ Λυκείου και στους νέους μαθητές, ανεξάρτητα από την τάξη στην οποία θα φοιτούν, ενώ κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016, πρώτη χρονιά εφαρμογής του μέτρου, το έντυπο θα δοθεί στους μαθητές όλων των τάξεων.

Στις περιπτώσεις εμφάνισης κρούσματος λοιμώδους νοσήματος σε ιδιωτικό σχολείο, θα ενημερώνεται το Υπουργείο Υγείας(Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων) από τη Διεύθυνση του σχολείου και θα ακολουθείται η διαδικασία η οποία ήδη εφαρμόζεται για αξιολόγηση και παρέμβαση στον χώρο του σχολείου με σκοπό τον έλεγχο ή και τη διερεύνηση του περιστατικού.  

Αναφορικά με τα Προγράμματα Αγωγής Υγείας, σύμφωνα με το υφιστάμενο πρόγραμμα στα σχολεία του δημόσιου τομέα, προγράμματα αγωγής υγείας πραγματοποιούνται, τόσο μέσα στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού όσο και μέσα από τα προγράμματα της Σχολιατρικής Υπηρεσίας. Τα σχολεία του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζουν δικά τους προγράμματα αγωγής υγείας, πολύ συχνά σε συνεργασία με λειτουργούς υγείας. Ως προσωρινό μέτρο, οι εκπρόσωποι των σχολείων του ιδιωτικού τομέα, ενημερώθηκαν για τη θεματολογία αγωγή υγείας που εφαρμόζεται από τη Σχολιατρική Υπηρεσία στα δημόσια σχολεία και αναλήφθηκε η δέσμευση όπως σε θεματικά εκπαιδευτικά προγράμματα αγωγής και προαγωγής υγείας που πραγματοποιούνται για τους λειτουργούς της Σχολιατρικής Υπηρεσίας, προσκαλούνται και συμμετέχουν τα ιδιωτικά σχολεία.

Σε σχέση με το φαρμακευτικό υλικό, η Σχολιατρική Υπηρεσία, κατά την έναρξη της κάθε σχολικής χρονιάς και με βάση σχετικό κατάλογο, προμηθεύει τα σχολεία Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης του δημόσιου τομέα με φαρμακευτικό υλικό(φαρμακευτικά αναλώσιμα και φάρμακα), το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί για την αντιμετώπιση τραυματισμών ή άλλων έκτακτων περιστατικών στο σχολείο. Με βάση Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, φάρμακα μπορούν να χορηγούνται στο σχολείο μόνο από τους λειτουργούς της Σχολιατρικής Υπηρεσίας, ενώ το υπόλοιπο υλικό, δηλαδή τα αναλώσιμα, χρησιμοποιούνται από το εκπαιδευτικό προσωπικό.  Με βάση τα πιο πάνω και μετά από κοστολόγηση της δράσης, το Υπουργείο Υγείας αποφάσισε όπως προμηθεύει τα σχολεία του ιδιωτικού τομέα με τα φαρμακευτικά αναλώσιμα που τους αντιστοιχούν, σύμφωνα με τον κατάλογο που χρησιμοποιείται για τα σχολεία του δημόσιου τομέα.

Αναφορικά με την οδοντιατρικής σχολιατρική, οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες θα προωθήσουν στα σχολεία του ιδιωτικού τομέα την εφαρμογή δύο προγραμμάτων, τα οποία ήδη εφαρμόζονται στα σχολεία του δημόσιου τομέα, ως εξής:   

1)Πρόγραμμα εξέτασης των μαθητών της Α΄ τάξης και μερίδας μαθητών της Προδημοτικής: Σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτό, τα παιδιά εξετάζονται από οδοντίατρο του δημόσιου τομέα και τους δίνεται ενημερωτικό φυλλάδιο αναφορικά με την κατάσταση της στοματικής τους κοιλότητας. Τα έξοδα θεραπείας, αν υπάρχει οποιοδήποτε οδοντιατρικό πρόβλημα, καλύπτονται από τους ίδιους τους γονείς, εκτός στις περιπτώσεις που είναι δικαιούχοι περίθαλψης από τον δημόσιο τομέα και επιλέγουν να κάνουν χρήση των δημόσιων κέντρων υγείας και νοσοκομείων. Περαιτέρω, στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες πέρα από την κλινική εξέταση, προχωρούν και σε διαφώτιση των μαθητών της Α΄ τάξης και αγωγή στοματικής υγείας. Σύμφωνα με τους καταλόγους του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, για τη σχολική χρονιά 2013-2014, συνολικά 693 παιδιά φοιτούσαν στην Α΄ τάξη των ιδιωτικών σχολείων. Οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες μπορούν να καλύψουν την πιο πάνω ανάγκη από το υφιστάμενο προσωπικό, με επιπλέον κόστος, τις ανάγκες σε αναλώσιμα,

2)Πρόγραμμα συνεργασίας με οδοντίατρους του ιδιωτικού τομέα: Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα παιδιά της Ε΄ τάξης των δημοτικών σχολείων εξετάζονται από οδοντίατρου του δημόσιου τομέα και αποστέλλονται για δωρεάν θεραπευτική αγωγή στον ιδιωτικό τομέα με βάση τον κυβερνητικό τιμοκατάλογο. Το εν λόγω πρόγραμμα θα μπορεί να εφαρμοστεί από τις Οδοντιατρικές Υπηρεσίες και στα σχολεία του ιδιωτικού τομέα, νοουμένου ότι θα τύχει έγκρισης το αναγκαίο κονδύλι το οποίο προγραμματίζεται να περιληφθεί στους προϋπολογισμούς του 2016.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter39