Συμβούλιο και Σύγκλητο στην Αστυνομική Ακαδημία είχε προτείνει ο Πάνος Ραζής


Οι εισηγήσεις του Πάνου Ραζή και της Επιτροπής που συστήθηκε για το σκοπό (τις οποίες αποκαλύπτουμε) κρίθηκαν από την Κυβέρνηση μη υλοποιήσιμες.

Οι λόγοι που οδήγησαν στην απόρριψη στηρίζονται στο εξής σκεπτικό:

1) Γίνεται εισήγηση για τη δημιουργία δομής ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος σε μικρογραφία. Αυτό επιβάλλει επιπρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στη στελέχωση της ηγεσίας της αφού προτείνεται:

 Ευέλικτο Συμβούλιο

α) «Ευέλικτο Συμβούλιο, το οποίο θα ορίζεται από κοινού από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο να διαχειρίζεται νομοτυπικά, διαδικαστικά και οικονομικά θέματα. Το Συμβούλιο αποτελείται από πέντε άτομα. Τον πρόεδρο, ο όποιος διορίζεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Αρχηγό ή εκπρόσωπό του, το διευθυντή της Ακαδημίας, τον Πρύτανη, και ένα εκλεγόμενο μέρος από το μόνιμο ακαδημαϊκό προσωπικό του ιδρύματος.

Σύνολο 5 άτομα.  

Μικρή Σύγκλητος

β) Για τα Ακαδημαϊκά ζητήματα, η Αστυνομική Ακαδημία προτείνεται να διαθέτει μια μικρή Σύγκλητο, στην οποία να συμμετέχουν: Ο Πρύτανης, ο Αντιπρύτανης , τρία εκλελεγμένα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, ένα από κάθε κατηγορία προγράμματος (εκπαίδευση νεοσυλλέκτων, εξειδικευμένα προγράμματα και προγράμματα διοίκησης, προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης και μεταπτυχιακά προγράμματα) και ο Διευθυντής της Ακαδημίας. Στη Σύγκλητο θα μετέχει και ο εκπρόσωπος των φοιτητών της Ακαδημίας.

Σύνολο 7 άτομα      

γ) Με την ανωτέρω διοικητική διάρθρωση της Αστυνομικής Ακαδημίας, θα διασφαλίζεται αγαστή συνεργασία και συντονισμός με το Αρχηγείο της Αστυνομικής Δύναμης Κύπρου, και παράλληλα θα διασφαλίζεται η ακαδημαϊκή αυτονομία του Ιδρύματος, η οποία θεωρείται απαραίτητη και εκ των ων ουκ άνευ στον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευση ανώτατης εκπαίδευσης, στον οποίο συμμετέχουν, όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, και η Κύπρος έχει προσυπογράψει σχετικές συνθήκες, όπως είναι οι συνθήκες, όπως είναι η Συνθήκη της Λισαβόνας κ.α.».             

Το κόστος

2) Όπως φαίνεται πιο πάνω, για αν εφαρμοστούν οι προτάσεις της Επιτροπής θα έπρεπε η Αστυνομική Ακαδημία να μετεξελιχθεί σε ανώτατης εκπαίδευσης, κάτι που θα συνεπαγόταν τεράστιο οικονομικό κόστος, παρόλο, που διαβεβαιώσεις που δίνονται από την Επιτροπή είναι οι κλίμακες εισδοχής θα ήταν Α5. Επίσης στην έκθεση της Επιτροπής γινόταν εισήγηση για τα ακόλουθα που συνεπάγονταν επιπρόσθετο κόστος:

Κτηριακές εγκαταστάσεις

«Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της, η Αστυνομική Ακαδημία θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον μια κλειστή αίθουσα πολλαπλής χρήσεως, κάποια εργαστήρια και χώρους παραγωγής και ανάπτυξης των σεμιναρίων προσομοίωσης και των role palys, αίθουσες για εξάσκηση σκοποβολής, μια αμφιθεατρική αίθουσα τελετών, μια βιβλιοθήκη, κάποιες αίθουσες ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψυχαγωγίας, επαρκείς χώρους σίτισης, καθώς και εγκαταστάσεις για διαμονή ενός αριθμού σπουδαστών, χώρους γραφείων για το προσωπικό και επαρκείς χώρους στάθμευσης».

Ειδικότερα στην εποχή της οικονομικής κρίσης, όπου το κράτος αναζητά τρόπους εξοικονόμησης χρημάτων, δεν μπορούσε να πηγαίνει στην αντίθετη κατεύθυνση. Έτσι η πρόταση Ραζή απορρίφθηκε σιωπηρά και βρίσκεται απλώς στα συρτάρια του υπουργείου Δικαιοσύνης.

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


67