Συνεντεύξεις για προαγωγή στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση


Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο επανεξέτασης της πλήρωσης τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανολογία/Μηχανική Αυτοκινήτων (θέση προαγωγής), ύστερα από εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας για ανάκληση της απόφασης της Επιτροπής για προαγωγή των ενδιαφερόμενων μερών στην Προσφυγή αρ. 1532/10, αποφάσισε να επαναπροκηρύξει τις πιο πάνω θέσεις με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4664 και ημερομηνία 11.1.2013, ως γνωστοποίηση  αρ. 26, με ουσιώδη χρόνο συνδρομής των απαιτούμενων προσόντων την 25.6.2010. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με σχετική γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, οι θέσεις αυτές εξαιρούνται από την αναστολή της πλήρωσης θέσεων, όπως προνοείται από τον περί Απαγόρευσης Πλήρωσης κενών θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο του 2013 (Ν.21(I)/2013). Η Επιτροπή, μετά από τον έλεγχο νομιμότητας της έκθεσης της Συμβουλευτικής Επιτροπής, κατήρτισε, σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους, τον τελικό κατάλογο για προαγωγή στην πιο πάνω θέση. Στον τελικό κατάλογο περιλήφθηκαν οι ακόλουθοι, οι οποίοι και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη, ως ακολούθως:

Πέμπτη, 30  Μαΐου 2013

Ώρα 10.00 π.μ.

ΒΟΗΘΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ/ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

 

Αρ. Φακ.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Σύνολο μονάδων

10729

Φλουρής Ιωάννης

191,92

7471

Τζιοβάνης Πέτρος

191,58

11379

Ξενοφώντος Χριστάκης

190,75

10911

Λουκαρής Λούκας

188,83

10652

Ευριπίδου Χριστόφορος

188,48

11348

Τουμαζής Σπύρος

187,83

11691

Ιωάννου Ανδρέας

185,67

11116

Κυριάκου Πέτρος

185,33
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


154