Συνεχής αναβάθμιση και εμπλουτισμός προγραμμάτων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Παν. Frederick


Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Frederick: Το μόνο αξιολογημένο και αναγνωρισμένο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στους τομείς των Πετρελαιοειδών, της Ενέργειας και του Αειφόρου Δομημένου Περιβάλλοντος

ΤΟΥ ΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ*

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστήμιο Frederick έχει τη μακροβιότερη παράδοση, και είναι, ίσως, το μεγαλύτερο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών στη χώρα μας. Απόφοιτοι του Τμήματός μας συνεισφέρουν σημαντικά, εδώ και χρόνια, σε ουσιαστικότατα έργα υποδομής, τόσο στην Κύπρο όσο και σε χώρες του εξωτερικού, όπως εκείνες του Αραβικού Κόλπου. Αυτή είναι μία παράδοση που επιτεύχθηκε μέσα από χρόνια σκληρής και σωστής δουλειάς, τόσο στον τομέα της διδασκαλίας, αλλά και στους χώρους της έρευνας και της έντονης εμπλοκής με τη βιομηχανία.  Αυτή είναι μια παράδοση που δεν θα απολεστεί, παρ’ όλες τις οικονομικές δυσκολίες που περνά ο τόπος μας, και παρόλο το μούδιασμα που έχει σημειωθεί στον κόσμο των κλασσικών οικοδομών τα τελευταία ένα με δύο χρόνια.

Παράλληλα, είναι πλέον παραδοχή ότι ο ενεργειακός τομέας είναι μέρος της ζωής μας, και πολύ πιθανόν να αποτελέσει και τον κύριο πυλώνα για την ανάκαμψη της Κυπριακής οικονομίας. Για τη σωστή διαχείριση του ενεργειακού τομέα θα χρειαστούν, στα επόμενα λίγα χρόνια, χιλιάδες ειδικευμένοι επαγγελματίες, που θα προέρχονται, στη μεγάλη τους πλειονότητα, από τους διάφορους κλάδους της μηχανικής επιστήμης. Ένας από τους κλάδους τούτους, που ήταν και παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένος με την οποιαδήποτε ανάπτυξη, είναι αυτός της Πολιτικής Μηχανικής. Οι εμπλεκόμενοι στον τομέα της ενέργειας δεν θα προέρχονται μόνο από τους κλάδους της Μηχανολογίας, ή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, αλλά θα πρωτοστατούν, όπως και σε όλη την ιστορία της μηχανικής επιστήμης, οι Πολιτικοί Μηχανικοί.

Αναγνωρίζοντας τις σημαντικές τάσεις των καιρών στον τόπο μας, και στη γύρω περιοχή, δεν μπορούσε παρά το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick να διατηρήσει τη συνεχή αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών που προσφέρει. Συγκεκριμένα, το Τμήμα μας έχει προχωρήσει στη λειτουργία δύο νέων κατευθύνσεων σπουδών, που θα προσφέρονται παράλληλα του κλασσικού προγράμματος σπουδών που διατηρείται.  Η πρώτη κατεύθυνση αφορά στη «Γεωτεχνολογία Πετρελαιοειδών», ενώ η δεύτερη κατεύθυνση αφορά στο «Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον».

Η κατεύθυνση της «Γεωτεχνολογίας Πετρελαιοειδών» σχεδιάστηκε με γνώμονα τις εξελίξεις στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.  Παρόλο που τα πλείστα πανεπιστήμια στη χώρα μας έχουν προχωρήσει στη σύσταση προγραμμάτων σπουδών γύρω από τον εν λόγω τομέα, κανένα πρόγραμμα σπουδών ενσκήπτει ιδιαίτερα πάνω σε θέματα εντοπισμού και εξόρυξης (upstream), αλλά ούτε υποδομής που αφορά στη μεταφορά και αξιοποίηση των υδρογονανθράκων. Η κατεύθυνση του προγράμματος σπουδών μας σχεδιάστηκε ακριβώς για να καλύψει τούτο το κενό που έχει αναγνωριστεί. Οι φοιτητές που θα ακολουθήσουν την κατεύθυνση τούτη θα αναπτύξουν γνώσεις γεωτεχνικής πετρελαιοειδών, γεωμηχανικής εξορύξεων, γεωφυσική και σεισμικότητας, αλλά και γνώσεις για ανάπτυξη υποδομής μεταφοράς και επεξεργασίας υδρογονανθράκων.  Από ίδιες συναντήσεις που μέλη του Τμήματος μας είχαν με άτομα της βιομηχανίας υδρογονανθράκων, η αναγκαιότητα των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα προσφέρουμε στους φοιτητές μας έχουν επιβεβαιωθεί, αλλά και η άμεση ανάγκη για μελλοντικούς απόφοιτούς του τμήματός μας.

Η κατεύθυνση του «Αειφόρου Δομημένου Περιβάλλοντος» σχεδιάστηκε ούτως ώστε οι απόφοιτοι μας να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν ουσιαστικά στις απαιτήσεις που πηγάζουν μέσα από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο και τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες που είναι ήδη μέρος της καθημερινότητας μάς.  Συγκεκριμένα, η Στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτεί τη συμπερίληψη της αειφορίας στο δομημένο περιβάλλον, που για τον κόσμο της Πολιτικής Μηχανικής μεταφράζεται 1) στη συμπερίληψη της διαχείρισης ολόκληρου του κύκλου ζωής έργων υποδομής, 2) στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων για μηδενική κατανάλωση και για κτίρια μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 3) στην ανακαίνιση και αναβάθμιση υφιστάμενης κτιριακής υποδομής (που αποτελεί και ένα από τους συγκεκριμένους στόχους της Ε.Ε. αλλά και πρόσφορο έδαφος για ουσιαστική ενασχόληση Πολιτικών Μηχανικών στο εγγύς μέλλον και για τις απόμενες 3 δεκαετίες), 4) στην προώθηση καινοτόμων και αειφόρων υλικών στις οικοδομές, και 5) στις δομικές πτυχές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι τεχνικές αναγνώρισης προβλημάτων και η προστασία του περιβάλλοντος καθ΄ όλη τη διαδικασία ανέγερσης έργων υποδομής αποτελεί, επίσης, αναπόσπαστο κομμάτι των γνώσεων που προσβλέπουμε να αποκτήσει ένας φοιτητής μέσα από την κατεύθυνση του «Αειφόρου Δομημένου Περιβάλλοντος» του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick.

Τόσο το κλασσικό πτυχίο όσο και οι δύο νέες κατευθύνσεις πτυχίου Πολιτικών Μηχανικών αντλούν βάθος και ουσία μέσα από τη συνολική δομή του Πανεπιστημίου Frederick που αναπτύχθηκε γύρω από διάφορους κλάδους και προγράμματα σπουδών (προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) που επαφίενται ενεργειακών θεμάτων, είτε αυτά αφορούν στους υδρογονάνθρακες είτε αφορούν στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.  Η έντονη και συνεχής εμπλοκή του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών με ερευνητικά προγράμματα, που συμβαδίζουν με τα πεδία διδασκαλίας που αναφέρθηκαν πιο πάνω, δίνει τόσο βάθος όσο και επικαιρότητα στις διαλέξεις, αλλά και προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης εμπλοκής των φοιτητών με τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο και ως εκ τούτου την απόκτηση καίριων γνώσεων και ανάπτυξη ουσιαστικών δεξιοτήτων που αποβαίνουν απαραίτητες στη μελλοντική τους καριέρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick έχουν αξιολογηθεί, εγκριθεί και αναγνωριστεί από την Επιτροπής Αξιολόγησης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (ΕΑΙΠ), η οποία με βάση τον περί Ιδιωτικών Πανεπιστημίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχο) Νόμο 109 (1) του 2005 αποτελεί την κρατική αρχή διασφάλισης ποιότητας στα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου. Το γεγονός αυτό κατοχυρώνει και την επαγγελματική αναγνώριση των αποφοίτων από το αρμόδιο επαγγελματικό σώμα της Κύπρου, το ΕΤΕΚ.

Λεπτομέρειες για τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που προσφέρονται για το Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού, τόσο στο γενικό πτυχίο όσο και στις κατευθύνσεις στη «Γεωτεχνολογία Πετρελαιοειδών» και στο «Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον» βρίσκονται στην ιστοσελίδα:

http://www.frederick.ac.cy/DCE/

*Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


136