Τα 4 Σχέδια Υπηρεσίας των νέων θέσεων που προωθούνται για την ηγετική πυραμίδα του Υπ. Παιδείας


Τo Paideia-News παραθέτει σήμερα τα 4 παραρτήματα με τις 4 νέες κατηγορίες θέσεων με τις οποίες θα στελεχωθεί το Υπουργείο Παιδείας στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης της δομής του. Υπολογίζεται ότι ο αριθμός των νέων θέσεων που θα προκηρυχθούν μέσω της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας θα είναι γύρω στις 47.  Το Υπουργείο Παιδείας φέρεται να αναφέρει ότι πολλές από τις θέσεις αυτές θα διατεθούν για να στελεχωθούν τμήματα που δεν έχουν σχέση με σχολεία, όπως της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Φορέα που λειτούργησε σήμερα για πρώτη φορά και αλλού.

Τα Σχέδια Υπηρεσίας και οι Κανονισμοί φαίνονται μέσα από έγγραφο που έστειλε στη ΜΕΠΕΥ η Γενική Διευθύντρια Αίγλη Παντελάκη στις 13 Νοεμβρίου.  

Όπως το Paideia-News πληροφορείται, η θέση του Διευθυντή Παιδείας έχει προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός του Υπουργείου Παιδείας από αξιωματούχους που εκδηλώνονται με διάφορες μορφές.

Η ΟΕΛΜΕΚ με τη σειρά της αντιδρά αφού οι θέσεις που θα δοθούν ίσως αφαιρεθούν από τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.

Το Υπουργείο Παιδείας φαίνεται αποφασισμένο να προχωρήσει και οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για το όλο θέμα:      

1) Διευθυντής Παιδείας:

 (Θέση Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής) 

Κλίμακα Α15-Α16

Καθήκοντα και Ευθύνες:  

(1) Προΐσταται της Διεύθυνσης Παιδείας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και είναι υπεύθυνος για:

(α) την εποπτεία, τον συντονισμό, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής των τριών διευθύνσεων εκπαίδευσης και των οριζόντιων δομών/δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που υπάγονται στη Διεύθυνση Παιδείας.

(β) την οργάνωση, διοίκηση και αποδοτική λειτουργία της Διεύθυνσης Παιδείας.

(γ) τη μελέτη και την αξιολόγηση των πορισμάτων ερευνών και την υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση της υφιστάμενης πολιτικής των τριών διευθύνσεων εκπαίδευσης και των οριζόντιων δομών/δράσεων που υπάγονται στη Διεύθυνση Παιδείας.

(2) Συμβουλεύει για τα θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική πολιτική των τριών διευθύνσεων εκπαίδευσης και των οριζόντιων δομών/δράσεων που υπάγονται στη Διεύθυνση Παιδείας.

(3) Εποπτεύει και συντονίζει την εφαρμογή και παρακολούθηση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Παιδείας νομοθεσίας.

(4) Για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις/Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για προγραμματισμό, παρακολούθηση, συντονισμό και εποπτεία της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής.

(5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Η θέση μισθοδοτικά ανήκει στην κλίμακα 15 ή Α16.

2) Ανώτερος Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού

Θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής) Κλίμακα Α13(ιι)

Καθήκοντα και Ευθύνες:

(1) Στο πλαίσιο των εκάστοτε διατάξεων και οδηγιών της αρμόδιας αρχής, είναι υπεύθυνος για:

(α) τον καταρτισμό, το συντονισμό και την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής πολιτικής στους τομείς της εκπαιδευτικής διοίκησης και του προγραμματισμού, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της διαχείρισης πόρων και των οριζόντιων δομών/δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

(β) την εφαρμογή και την εποπτεία της υλοποίησης της εκπαιδευτικής πολιτικής στους πιο πάνω τομείς:

(γ) το συντονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία διατμηματικών ομάδων εργασίας στους τομείς των αρμοδιοτήτων του

(δ) τη μελέτη και την αξιολόγηση των πορισμάτων ερευνών και την υποβολή εισηγήσεων για βελτίωση της υφιστάμενης εκπαιδευτικής πολιτικής.

(2) Εποπτεύει και συντονίζει την εφαρμογή και παρακολούθηση της σχετικής με τις αρμοδιότητές του νομοθεσίας.

(3) Εποπτεύει, ελέγχει, συντονίζει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό,

(4) Για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις/Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για προγραμματισμό, παρακολούθηση, συντονισμό και εποπτεία της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής και για αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

(5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

(6) Σημείωση:

Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση/Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που ασχολείται με θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και προγραμματισμού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαχείρισης πόρων και οριζόντιων δομών/δράσεων.

3) Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού Α΄.

 Θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής) Κλίμακα Α11 (ιι)

Καθήκοντα και Eυθύνες:

(α) Συντονίζει και παρακολουθεί τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στους τομείς της εκπαιδευτικής διοίκησης και του προγραμματισμού, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της διαχείρισης πόρων και των οριζόντιων δομών/δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(β) Φροντίζει για την αποτελεσματική εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στους πιο πάνω τομείς, καθώς και την ομαλή και γρήγορη διεξαγωγή της εργασίας.

(γ) Συγκεντρώνει και επεξεργάζεται στοιχεία από μελέτες ή έρευνες στους τομείς των αρμοδιοτήτων του και υποβάλλει εισηγήσεις για την αναπροσαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής.

(δ) Συντονίζει την εφαρμογή και παρακολούθηση της σχετικής με τις αρμοδιότητές του νομοθεσίας.

(ε) Ελέγχει, συντονίζει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(στ) Για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις/Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για διαμόρφωση πολιτικής, προγραμματισμό και εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση:

Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση/Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που ασχολείται με θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και προγραμματισμού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαχείρισης πόρων και οριζόντιων δομών/δράσεων

4) Λειτουργός Εκπαιδευτικού Προγραμματισμού.

 Θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής)

Συνδυασμένες κλίμακες Α8. Α10, Α11

Καθήκοντα και Ευθύνες

(α) Εκτελεί καθήκοντα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση και εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στους τομείς της εκπαιδευτικής διοίκησης και του προγραμματισμού, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της διαχείρισης πόρων και των οριζόντιων δομών/δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

(β) Υποβάλλει εισηγήσεις αναφορικά με την εκπαιδευτική πολιτική, ανάλογα με τις εκάστοτε εκπαιδευτικές ανάγκες, καταρτίζει σχέδια δράσης και υποβάλλει εισηγήσεις για την επίλυση διάφορων προβλημάτων.

(γ) Εφαρμόζει και παρακολουθεί τη σχετική με τις αρμοδιότητές του νομοθεσία.

(δ) Για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων συνεργάζεται με όλες τις Διευθύνσεις/Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, διεξάγει μελέτες και έρευνες, συλλέγει και αναλύει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες, ετοιμάζει σημειώματα, εκθέσεις και πρακτικά και υλοποιεί τις αποφάσεις που λαμβάνονται.

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημείωση:

Ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται σε οποιαδήποτε Διεύθυνση/Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού που ασχολείται με θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης και προγραμματισμού, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διαχείρισης πόρων και οριζόντιων δομών/δράσεων.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


93