Τα κριτήρια για εξασφάλιση φοιτητικής χορηγίας και επιδομάτων. Αυτούσιο το νομοσχέδιο


Συζητείται αύριο Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμος του 2015. Στο νομοσχέδιο που θα καταθέσει το Υπουργείο Παιδείας περιλαμβάνονται και τα κριτήρια για να μπορεί κάποιος να διεκδικήσει τις χορηγίες. Βάσει του νόμου:  

Δικαίωμα διεκδίκησης φοιτητικών επιδομάτων έχει οικογένεια:

   (α) της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις τριάντα εννέα χιλιάδες ευρώ και στην περίπτωση οικογένειας με τρία ή περισσότερα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ, και

  (β) η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων, στα οποία περιλαμβάνονται –

(i) χρηματοοικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές,

(ii) ακίνητη ιδιοκτησία σε τιμές 1.1.2013,  δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ.

* Τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται αφού ληφθούν υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, βάσει γενικού πλαισίου κοινωνικών κριτηρίων που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού.

          * Το ποσό που θα διατίθεται κάθε ακαδημαϊκό έτος για παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων καθώς επίσης και το ύψος κάθε επιδόματος καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού.

   * Οι δικαιούχοι φοιτητικών επιδομάτων προκύπτουν μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων που υποβάλλονται για κάθε ακαδημαϊκό έτος η οποία γίνεται βάσει συστήματος μοριοδότησης που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του Υπουργού, μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πιστώσεων κάθε ακαδημαϊκού έτους.

         * Το μέγιστο ποσό φοιτητικών επιδομάτων που μπορούν να παραχωρηθούν ανά ακαδημαϊκό έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση ενός ακαδημαϊκού έτους.

        * Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης -

   (α) το  ύψος των φοιτητικών επιδομάτων είναι ανάλογο με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, που αντιστοιχούν στα μαθήματα, στα οποία έχει εγγραφεί ο φοιτητής στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος, και

    (β) τα φοιτητικά επιδόματα καταβάλλονται αφού συμπληρωθεί    περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον  εξάμηνο πλήρους φοίτησης.

*Στις περιπτώσεις φοιτητών που αλλάζουν εκπαιδευτικό ίδρυμα ή κλάδο σπουδών, η διάρκεια της φοίτησής τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή στον κλάδο σπουδών που εγκατέλειψαν λογίζεται έναντι της κανονικής διάρκειας του τελευταίου κλάδου σπουδών.

Το Paideia-News παραθέτει αυτούσιο το νομοσχέδιο που θα συζητηθεί στην μεθαυριανή συνεδρία της Επ. Παιδείας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


116