Τελικοί Κατάλογοι Μητρώων Μοριοδότησης για Αγορά Υπηρεσιών για τα Επιμορφωτικά Κέντρα 2015-2016


Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει ότι, αναφορικά με το Διαγωνισμό για «Αγορά Υπηρεσιών από Εκπαιδευτές, για τη διδασκαλία στα Επιμορφωτικά Κέντρα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού», Αρ. Προσφοράς: ΕΚ.ΔΕ10/15, η Επιτροπή Αξιολόγησης ανακοινώνει τα ακόλουθα:

  • μετά την εξέταση των εμπρόθεσμων ενστάσεων που υποβλήθηκαν και την ανάρτηση των αναθεωρημένων καταλόγων/μητρώων ακολούθησε η διενέργεια ανοιχτής κλήρωσης για τους ισοβαθμούντες.
  • έχουν καταρτιστεί οι τελικοί κατάλογοι/μητρώα μοριοδότησης, με απόλυτη σειρά κατάταξης, ανά επαρχία και ανά θέμα.
  • οι τελικοί κατάλογοι/μητρώα μοριοδότησης  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp2792

Επισημαίνεται ότι, δυνάμει του άρθρου 4(1)(γ), του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (Νόμος 138 (Ι)/2001), έχουν αναρτηθεί οι αριθμοί δελτίου ταυτότητας, οι μοριοδοτήσεις ανά κριτήριο και οι συνολικές μοριοδοτήσεις.

 

Σημειώσεις:

  1. Δεν θα γίνουν δεκτές ενστάσεις, είτε γραπτές, είτε τηλεφωνικές.
  2. Η ανάθεση υπηρεσιών στους εκπαιδευτές θα γίνει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη 2015, αφού ολοκληρωθούν οι εγγραφές των μελών και η δημιουργία των ομάδων.
  3. 3.    Την ανάθεση υπηρεσιών θα ακολουθήσει η υπογραφή συμφωνιών/συμβάσεων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


54