ΤΕΠΑΚ: Αιτήσεις για διαμονή στις φοιτητικές εστίες 2013-2014 από υφιστάμενους φοιτητές


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ενοικιάζει αριθμό διαμερισμάτων/ δωματίων στη Λεμεσό, τα οποία διαθέτει με ενοίκιο που καλύπτει γύρω στο 50% του κόστους, σε φοιτητές, με βάση κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια. Το ενοίκιο για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 κατά τύπο δωματίου έχει ως εξής:

Τύπος

Τιμή Ενοικίου

Δωμάτιο (με κοινόχρηστη κουζίνα)

  €180

Στούντιο

  €200

Ενός υπνοδωματίου (μονάρι)

  €220

Δύο υπνοδωματίων (δυάρι)

  €300

Τριών υπνοδωματίων (τριάρι)

  €390

Οι αιτήσεις διαμονής υποβάλλονται απαραίτητα στο Γραφείο Στέγασης, της ΥΣΦΜ, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, από τις 22 μέχρι τις 26 Απριλίου 2013, στις 14:00 το αργότερο. Όλα τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται περιγράφονται ευκρινώς εντός του εντύπου αίτησης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών. Οι ημερομηνίες αυτές είναι περιοριστικές. Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

Το έντυπο αίτησης διαμονής στις φοιτητικές εστίες μπορείτε να την προμηθευτείτε από την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στο http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation και να την παραδώσετε συμπληρωμένη μαζί με τα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αιτητές στους οποίους δεν θα παραχωρηθεί δωμάτιο σε φοιτητική εστία, ενδέχεται να κριθούν δικαιούχοι στα πλαίσια της κυβερνητικής πολιτικής στοχευμένων μέτρων φοιτητικής πρόνοιας και να λάβουν επίδομα στέγασης, νοουμένου ότι θα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Mέριμνας (ΥΣΦΜ) θα αξιολογεί τις αιτήσεις στη βάση των καθορισμένων κριτηρίων και θα ανακοινώνει την κατανομή των φοιτητών στα διαμερίσματα το αργότερο δύο βδομάδες από τη λήξη υποβολής των αιτήσεων.

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το επίδομα ενοικίου δίδεται σε εκτοπισθέντες φοιτητές ή εξαρτώμενους πεσόντων και αγνοουμένων από την ημερομηνία λήψης της αίτησης μέχρι την 31η Μαΐου κάθε έτους, οπότε και τερματίζεται προσωρινά.

Ταυτόχρονα με την υποβολή αίτησης για διαμονή στις φοιτητικές εστίες ΟΛΟΙ οι εκτοπισθέντες φοιτητές ή εξαρτώμενοι πεσόντων και αγνοουμένων δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση για επιδότηση ενοικίου. Οι αιτητές για διαμονή στις φοιτητικές εστίες οι οποίοι εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο αίτησης μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να το προσκομίσουν στο Γραφείο Στέγασης ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης τους για διαμονή στις φοιτητικές εστίες.

Η διαδικασία αυτή είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ σύμφωνα με το άρθρο 2.2.3 στους Κανόνες Επιλογής Ενοίκων.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις καθώς και αιτήσεις με ελλιπή δικαιολογητικά για το Προσφυγικό Επίδομα, δεν θα γίνονται δεκτές.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΝΟΙΚΩΝ

Για να συμπεριληφθεί κάποιος φοιτητής στη διαδικασία επιλογής ενοίκων για τα διαμερίσματα /δωμάτια που διαχειρίζεται η ΥΣΦΜ, θα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής προϋποθέσεις:

    1.     Να έχει την ιδιότητα του φοιτητή κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ή να είναι      υποψήφιος φοιτητής για θέσεις «ειδικών κατηγοριών» ή για «κενές» θέσεις

2        Να έχει υποβάλει την αίτηση διαμονής μαζί με όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών υποβολής αιτήσεων.

3        Το κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας να μην ξεπερνά τα €12,000.

4        Εάν η οικογένεια του φοιτητή έχει τη μόνιμη διαμονή της σε απόσταση μέχρι 29 χιλιόμετρα από την έδρα του ΤΕΠΑΚ, τότε, ανεξάρτητα από το ύψος των μορίων που συγκεντρώνει ο φοιτητής, προτεραιότητα θα δίδεται σε άλλους φοιτητές.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια μοριοδότησης:

2.1 Οικονομική κατάσταση οικογένειας ενδιαφερομένου
Το κριτήριο Οικονομική κατάσταση αναφέρεται στο κατά κεφαλήν ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας του ενδιαφερομένου και συγκεντρώνει από 7-24 μόρια.

2.2 Κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα
Στο κριτήριο Κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα λαμβάνονται υπόψη κοινωνικό-οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο φοιτητής ή/και η οικογένειά του (ορφανός, διαζευγμένοι γονείς, σοβαρά προβλήματα υγείας γονέα που επηρεάζει την εργασία, σοβαρό πρόβλημα υγείας αιτητή, λήπτες δημοσίου βοηθήματος, πρόσφυγες, κ.α.), νοουμένου ότι επισυνάπτονται όλα τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις και συγκεντρώνει από 0-10 μόρια ανάλογα με το ποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει.

2.3 Απόσταση μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του ενδιαφερομένου από την πόλη της Λεμεσού
Στο κριτήριο Απόσταση μόνιμης κατοικίας της οικογένειας λαμβάνεται υπόψη η απόσταση σε χιλιόμετρα της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας του ενδιαφερόμενου από την πόλη της Λεμεσού και συγκεντρώνει από 0-5 μόρια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με βάση τα πιο πάνω κριτήρια ακολουθείται η εξής διαδικασία μοριοδότησης:

1     Για κάθε αίτηση αθροίζονται οι μονάδες που αντιστοιχούν στα πιο πάνω κριτήρια αξιολόγησης αιτήσεων και προκύπτει μια συνολική βαθμολογία.

2     Με βάση την κατάταξη σε συνολικές βαθμολογίες γίνεται η κατανομή μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων δωματίων/ διαμερισμάτων.

3     Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων αιτήσεων με την ίδια συνολική βαθμολογία από τον αριθμό διαθέσιμων δωματίων, προτεραιότητα δίδεται στην αίτηση που συγκεντρώνει περισσότερα μόρια στην κατηγορία των Κοινωνικό-οικονομικών προβλημάτων. Σε περίπτωση που τα μόρια είναι τα ίδια, η κατάταξη γίνεται με βάση το χαμηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα της οικογένειας.

4     Η κατανομή των δωματίων με βάση τη μοριοδότηση γίνεται από την Υπηρεσία Σπουδών και Ευημερίας Φοιτητών.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σε περίπτωση όπου οποιοσδήποτε αιτητής κρίνει ότι έχει γίνει λάθος κατά την αξιολόγηση της αίτησής του, μπορεί να υποβάλει, εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, γραπτώς και αιτιολογημένα ένσταση. Σε περίπτωση ενστάσεων αυτές παραπέμπονται για εξέταση στην Επιτροπή Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Έντυπα αιτήσεων διαμονής και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Κανόνες Επιλογής Ενοίκων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy/studies/accommodation/regulations.

Για πληροφορίες, στα τηλέφωνα 25002534, 25002412, 25002399.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


110