ΤΕΠΑΚ: Έκτακτη προκήρυξη θέσης για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου (PhD)


 Tο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για περιορισμένο αριθμό θέσεων για διδακτορικές σπουδές στα ερευνητικά αντικείμενα που φαίνονται πιο κάτω:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

*-Μια (1) θέση στη Μηχανολογική Μηχανική στο αντικείμενο: Αυτοματοποιημένος Σχεδιασμός Διαδικασιών Κίνησης για Αυτόνομα Συμβιωτικά Υποβρύχια Ρομποτικά Συστήματα. Ερευνητικός Σύμβουλος θέσης: Δρ. Σάββας Γ. Λοίζου, Επίκουρος Καθηγητής

Η θέση απευθύνεται σε υποψήφιους με ισχυρό υπόβαθρο σε μηχανική, πρόδηλο ταλέντο στα μαθηματικά και εξαιρετικές ικανότητες σε υπολογιστές & προγραμματισμό. Η θέση είναι πλήρους φοίτησης. Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα τύχει διεθνώς ανταγωνιστικής χρηματοδότησης για το πρώτο έτος, ανανεώσιμη βάσει απόδοσης για το δεύτερο έτος σπουδών. Επακόλουθη χρηματοδότηση θα διατεθεί βάσει απόδοσης και διαθεσιμότητας κονδυλίων.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι κάτοχος προπτυχιακού τίτλου σπουδών και μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ (επίσης πτυχία πενταετούς κύκλου σπουδών με πιστοποίηση ισοδυναμίας με Master θα τύχουν εξέτασης από την επιτροπή επιλογής) στον κλάδο της Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας ή άλλου συναφούς κλάδου.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται είτε στον Επίκουρο Καθηγητή Σάββα Γ. Λοΐζου (τηλ: (+357) 25002165, e-mail: [email protected]) είτε στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών 

Τηλ.: 25002159 φαξ: 25002637 και στην ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy/mem/

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι υποψήφιοι για όλες τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις που καθορίζονται.

Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα έντυπα θα πρέπει να υποβληθούν στο Γραφείο Σπουδών της ΥΣΦΜ, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στη παρακάτω διεύθυνση, μέχρι την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013, στις 14:00 μ.μ:

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
Γραφείο Σπουδών
Γωνία οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα
3040, Λεμεσός, Κύπρος

Για να θεωρηθεί μία αίτηση ως συμπληρωμένη θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Συμπληρωμένο και Υπογραμμένο το ειδικό έντυπο αίτησης
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφα αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται) ή πιστοποιητικών που να επιβεβαιώνουν ότι ο τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του διδακτορικού προγράμματος.
  4. Αναλυτική βαθμολογία Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ (όπου απαιτείται).
  5. Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις) με τους λόγους επιλογής του προγράμματος, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
  6. Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή και επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθογραφία, έρευνες, ψηφιακό έργο κλπ).
  7. Δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές. 

Οι αιτητές θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης τους, να καθορίσουν τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο ατόμων που γνωρίζουν τον υποψήφιο σε ακαδημαϊκό επίπεδο από τους οποίους οι αιτητές έχουν ζητήσει την αποστολή συστατικών επιστολών. Για τις συστατικές επιστολές υπάρχει ειδικό έντυπο το οποίο θα πρέπει να συμπληρωθεί.

Θα γίνονται δεκτές μόνο συστατικές επιστολές που φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. Συστατικές επιστολές που αποστέλλονται ηλεκτρονικά δε θα γίνονται δεκτές.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

Δίδακτρα

Οι διδακτορικοί φοιτητές, σύμφωνα με τη Νομοθεσία, καταβάλλουν δίδακτρα, τα οποία περιγράφονται στον Κανόνα http://www.cut.ac.cy/studies/postgraduate/regulations/

Υποτροφίες

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δύναται να παραχωρήσει εσωτερικές υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές στη βάση κοινωνικό- οικονομικών κριτηρίων, σύμφωνα με το Πλαίσιο Πολιτικής για Παραχώρηση Εσωτερικών Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές, το οποίο ισχύει στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το παραπάνω θέμα, θα αναρτηθεί ανακοίνωση, σύντομα.

Έντυπο Αίτησης | Application Form

Έντυπο Συστατικής Επιστολής | Recommendation Letter

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


85