ΤΕΠΑΚ: Πιστοποίηση με το EMAS για δύο κτήρια του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου


Στις 22 Ιουλίου 2019 το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου πιστοποιήθηκε για δύο κτήριά του με το Κοινοτικό Συστήμα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS (Eco-Management and Audit Scheme).

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο κυπριακό πανεπιστήμιο το οποίο πιστοποιείται με αυτό το σημαντικό εργαλείο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και επιβεβαιώνει επίσημα την ιδιαίτερή του μέριμνα για τη Προστασία του Περιβάλλοντος. Η εξέλιξη αυτή καθιστά το Πανεπιστήμιο πρωτοπόρο στις ενέργειες για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματική αλλαγής και δίνει το ορθό παράδειγμα στη κοινωνία για τρόπους προστασίας των μελλοντικών γενεών και ταυτόχρονα του Περιβάλλοντος.

Η πιστοποίηση αυτή είναι το αποτέλεσμα μίας άψογης συνεργασίας του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Υπηρεσίας Διαχείρισης Περιουσίας με τη Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. Το τελευταίο, έδωσε σημαντικό έναυσμα στη διαδικασία αυτή με τη διπλωματική εργασία μεταπτυχιακού φοιτητή του Τμήματος. Η εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκε ως βάση και αναπτύχθηκε κατάλληλα από το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Τμήμα, για δύο κτήρια του Πανεπιστημίου.

Μπορείτε να βρείτε τη Περιβαλλοντική Δήλωση του Πανεπιστημίου στο σύνδεσμο: http://green.cut.ac.cy/emas/

Τι είναι το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS);*

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) αποτελεί ένα εθελοντικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιασμένο για επιχειρήσεις και άλλους οργανισμούς, το οποίο τους δεσμεύει να αξιολογήσουν, να διαχειριστούν και να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις.

Προωθεί τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των οργανισμών/επιχειρήσεων μέσω της καθιέρωσης και εφαρμογής συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, της συστηματικής, αντικειμενικής και περιοδικής αξιολόγησης των επιδόσεων του συστήματος και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οργανισμού/επιχείρησης, της κατάλληλης ενημέρωσης ως προς τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των οργανισμών, του ανοικτού διάλογου με το κοινό και τους ενδιαφερομένους καθώς και την εκπαίδευση και συμμετοχή των εργαζομένων του οργανισμού/επιχείρησης.

Το EMAS αποτελεί προς το παρόν το πιο αξιόπιστο και σταθερό περιβαλλοντικό διαχειριστικό σύστημα στην αγορά, το οποίο προσθέτει τέσσερεις ακόμα σημαντικούς πυλώνες συγκριτικά με τις απαιτήσεις του διεθνούς κανονισμού ISO140001. Συγκεκριμένα, τη συνεχή περιβαλλοντική βελτίωση, τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, τη δημόσια πληροφόρηση και τη συμμετοχή του προσωπικού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει όμως ότι το ISO14001, ως διεθνές πρότυπο, αποτελεί μέρος του EMAS, ενώ ο νέος σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός παρέχει τη δυνατότητα σε οργανισμούς οι οποίοι σήμερα εφαρμόζουν άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης να στραφούν όσο το δυνατόν ευκολότερα στο EMAS, ενώ λαμβάνει υπόψη τις διασυνδέσεις του EMAS με άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το EMAS εφαρμόζεται μέσω του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 1221/2009/ΕΚ, για την Εκούσια Συμμετοχή Οργανισμών σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου. Είναι ένα ελκυστικό σύστημα το οποίο άρχισε πλέον να αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς για τα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

*Οι πληροφορίες πάρθηκαν από την ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter68