ΤΕΠΑΚ: Θέση Ειδικού Επιστήμονα για ερευνητικούς σκοπούς - Ερευνητής Γ


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη (Ειδικού Επιστήμονα για Ερευνητικούς Σκοπούς – Ερευνητή Γ) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής. Η θέση προσφέρετε για το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο SECONDO στο γνωστικό αντικείμενο «Έξυπνες επενδύσεις και τιμολόγηση ασφάλισης στον κυβερνοχώρο». Το έργο SECONDO έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στόχος της θέσης: Ο στόχος της θέσης ερευνητή για το SECONDO είναι ο συνδυασμός στατιστικής και τεχνικών γνώσεων για την ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και η ανάπτυξη αλγορίθμων οι οποίοι θα βοηθήσουν τους χρήστες για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα επένδυσης, υπολογισμού του ρίσκου, αλλά και τη τιμολόγηση της ασφάλισης.

Ο σκοπός του έργου: Ο βασικός σκοπός του SECONDO είναι να βελτιστοποιήσει τις αποφάσεις σχετικά με τις επενδύσεις σε κυβερνοασφάλεια και την τιμολόγηση της ασφάλισης. Με απλά λόγια, το πρόγραμμα αποσκοπεί να υποστηρίξει επαγγελματίες που επιδιώκουν επενδύσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, με στόχο τη λήψη αποφάσεων από ανθρώπους και μια ολοκληρωμένη στρατηγική ασφάλειας. Είναι επίκαιρο ερευνητικό πρόβλημα, καθώς η ταχεία ανάπτυξη επιθέσεων στον κυβερνοχώρο αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

Κοινοπραξία: Στο έργο SECONDO συμμετέχει το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς  και το Πανεπιστήμιο του Surrey, καθώς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από Κύπρο (UBITECH LTD, Λεμεσός), Ελλάδα (CROMAR – Μεσίτες Ασφαλειών Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε., Αθήνα και FOGUS INNOVATIONS & SERVICES P.C., Θεσσαλονίκη) και Ισπανία (LSTech SL, Μαδρίτη).

       Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο πιο πάνω πρόγραμμα με το εργαστήριο NetSySci (https://netsysci.cut.ac.cy), κάτω από την ομπρέλα του Κέντρου Έρευνας Κοινωνικής Πληροφορικής.

Προσόντα υποψήφιου/ας ερευνητή:

 1. Εξειδικευμένη γνώση στα σχετικά γνωστικά  αντικείμενα (της Πληροφορικής).
 2. Πτυχίο σε σχετικό τομέα της Πληροφορικής.
 3. Μάστερ σε σχετικό τομέα της Πληροφορικής θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 4. Να έχει εμπειρία προγραμματισμού σε γλώσσα υψηλού επιπέδου (high-level).
 5. Να είναι εξοικειωμένος/η με την Μηχανική Μάθηση ή την Στατιστική.
 6. Να έχει καλές γνώσεις εννοιών κυβερνοασφάλειας, αυθεντικοποίησης και ταυτοποίησης.
 7. Καλές οργανωτικές ικανότητες.
 8. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (στο γραπτό και προφορικό λόγο).
 9. Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ών σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Ευθύνες υποψήφιου/ας ερευνητή:

 1. Διεξαγωγή έρευνας και τεχνική υλοποίηση στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα του έργου.
 2. Προετοιμασία αναφοράς σε σχετικές εργασίες του έργου τις οποίες έλαβε μέρος ο ερευνητής.
 3. Διεκπεραίωση απόσπασης συνολικής διάρκειας 12 μηνών (διακεκομμένα ή συνεχόμενα) σε μία από ή όλες τις εταιρείες που ανήκουν στη κοινοπραξία του έργου στο εξωτερικό (Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή Μαδρίτη) – βλέπε Απολαβές για σχετική αποζημίωση.

Γιατί θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση:

 • Προσφορά υψηλών απολαβών και πιθανότητα αύξησης αναλόγως προσόντων.
 • Ευκαιρίες συνεργασίας με καταξιωμένους ερευνητές ανά το παγκόσμιο.
 • Δημοσιεύσεις σε εγκεκριμένα περιοδικά και συνέδρια στο χώρο της Κυβερνοασφάλειας και Κοινωνικής Πληροφορικής.
 • Ευκαιρίες ανέλιξης και δικτύωσης με ερευνητές, πανεπιστήμια και εταιρείες από όλο τον κόσμο.
 • Ευχάριστο και καινοτόμο περιβάλλον εργασίας.
 • Ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξειδίκευσης.

Απολαβές:

 • Οι μηνιαίες ακαθάριστες απόλαβες των υποψηφίων θα ανέρχονται στα €1,614.38.
 • Ο 13° μισθός είναι ενσωματωμένος κατ’ αναλογία στη μηνιαία αντιμισθία.
 • Κατά τη διάρκεια της απόσπασης  ο υποψήφιος θα λαμβάνει αποζημίωση επιπλέον των προαναφερθεισών ακαθάριστων απολαβών ύψους €2100.
 • Η εργοδότηση θα είναι για έξι (6) μήνες με προοπτική ανανέωσης συμβολαίου και αύξησης του μηνιαίου μισθού, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις 02 Οκτωβρίου 2019, μέχρι την λήξη του έργου στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Πώς να υποβάλετε αίτηση:

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις ταχυδρομικά και ηλεκτρονικά μέχρι τη Δευτέρα 02 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 2:00 μμ. η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Ταχυδρομικά:

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη Θέση Ειδικού Επιστήμονα για ερευνητικούς σκοπούς - Ερευνητής Γ' στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής» στη διεύθυνση:

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού

Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31,

3036 Λεμεσός

Επίσης αιτήσεις μπορούν να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 50329, 3603 Λεμεσός με ευδιάκριτη ταχυδρομική σφραγίδα.

Ηλεκτρονικά:

Υποβάλετε αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στη διεύθυνση [email protected] με θέμα: «Αίτηση για τη Θέση Ειδικού Επιστήμονα για ερευνητικούς σκοπούς - Ερευνητής Γ' στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής».

Τι πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι:

 1. Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και την εμπειρία τους στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής
 2. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά)
 3. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
 4. Ονόματα δυο ατόμων από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις
 5. Στοιχεία επικοινωνίας

Σημειώνεται ότι:

 • Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.
 • Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το  σεξουαλικό προσανατολισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου https://www.cut.ac.cy/faculties/fet/eecei/ ή να επικοινωνήσουν με τον Δρ. Μιχάλη Σιριβιανό στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter33