ΤΕΠΑΚ: Θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής)


 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ερευνητικού Συνεργάτη (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής) στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής για πλήρη (Α) ή μερική (Β) απασχόληση σε ερευνητικό πρόγραμμα στο γνωστικό αντικείμενο «Energy and Hydrocarbons (Infrastructure and Resources) Research Innovation Education and Training»

Οι υποψήφιοι για αυτή την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

(1) Πτυχίο ή Μεταπτυχιακό (προαιρετικά) και Διδακτορικό από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στα σχετικά γνωστικά αντικείμενα (Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ναυπηγικής και Θαλάσσιας Μηχανικής, Πληροφορικής, Διαχείρισης Δεδομένων, Διαχείρισης Ενέργειας, ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά/Φυσικές Επιστήμες) με εφαρμογή σε σχετικούς τομείς.

(2) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο.

(3) Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ή/και σε διεθνή συνέδρια.

(4) Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ών ή/και στη βιομηχανία σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο, θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

(5) Εμπειρία στη διεκπεραίωση έρευνας/ών σχετική με ανάλυση μετρούμενων δεδομένων δομικής συμπεριφοράς υποδομών ή δυναμικών συστημάτων από αισθητήρες, θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

(6) Εμπειρία σε μεθόδους προληπτικής και προγνωστικής συντήρησης υποδομών και ανάλυση αξιοπιστίας, θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

(7) Εμπειρία σε μοντελοποίηση και προσομοίωση θαλάσσιων υποδομών ή δυναμικών συστημάτων σε πραγματικό χρόνο καθώς και σε θέματα μηχανικής μάθησης, θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

(8) Διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά κονδύλια καθώς και στην συγγραφή ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση, θα αποτελεί επιπρόσθετο προσόν.

(9) Οργανωτικές ικανότητες και διαπροσωπικές δεξιότητες, θα αποτελούν επιπρόσθετο προσόν.

Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές του υποψηφίου θα ανέρχονται στα €2,689.09 (Α) για την περίπτωση πλήρους απασχόλησης ή €1,350.83 (Β) για την περίπτωση της μερικής απασχόλησης (72 ώρες ανά μήνα), βάσει των σημερινών δεδομένων και της ισχύουσας νομοθεσίας. Η εργοδότηση θα είναι για τρεις (3) μήνες από 14 Οκτωβρίου 2019 μέχρι 13 Ιανουαρίου 2020, με προοπτική ανανέωσης. Σημειώνεται ότι, παρέχεται 13ος μισθός, ο οποίος έχει ενσωματωθεί κατ’ αναλογία στη μηνιαία αντιμισθία.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα:

  1. Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής (με προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης από την 14η Οκτωβρίου 2019) (στα Ελληνικά)
  2. Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου, καθώς και σύντομη περιγραφή των μελλοντικών επιστημονικών τους σχεδίων (μέχρι 2 σελίδες στα Αγγλικά)
  3. Βιογραφικό Σημείωμα (στα Αγγλικά ή/και στα Ελληνικά))
  4. Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους
  5. Ονόματα δυο ατόμων από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις
  6. Στοιχεία επικοινωνίας

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στην διεύθυνση [email protected]cut.ac.cy με θέμα: «Αίτηση για τη θέση Ερευνητικού Συνεργάτη (Μεταδιδακτορικός Ερευνητής) στο Τμήμα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής στο γνωστικό αντικείμενο «Energy and Hydrocarbons (Infrastructure and Resources) Research Innovation Education and Training» όχι αργότερα από την Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 20:00 η οποία θα είναι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Σημειώνεται ότι:

-  Το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα και των δύο φύλων όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού.

-   Το Πανεπιστήμιο δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, το φύλο, την εθνικότητα, την ηλικία, τη σωματική ικανότητα, την οικογενειακή κατάσταση και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.cut.ac.cy ή να επικοινωνήσουν με την Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter1316