Θεμιστός Αρναούτης: Πως αναβαθμίζεται η Αστυνομική Ακαδημία μέσω του Πανεπιστημίου Κύπρου


*Συνέντευξη στο Paideia-News

*Η σύμπραξη θα επισφραγίζεται με απονομή σχετικού διαπανεπιστημιακού διπλώματος, το οποίο θα συνεπικουρείται από το Παν. Κύπρου και την Αστυνομική Ακαδημία

*Μέχρι σήμερα απόκτησαν το πτυχίο αστυνομικών σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου 203 μέλη της Ακαδημίας και βρίσκονται στο στάδιο της φοίτησης τους άλλα 62.

«Με βάση μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφτηκε το 2018 μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου Η συνεργασία προνοεί ότι οι δόκιμοι αστυνομικοί θα φοιτούν για ένα εξάμηνο (semester) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου θα παρακολουθούν πέντε (5) εξειδικευμένες και ανάλογα προσαρμοσμένες θεματικές ενότητες σε θέματα αστυνόμευσης»

Αυτό αναφέρει σε συνέντευξη του στο Paideia-News, ο Αστυνόμος Α' και Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου Θεμιστός Αρναούτης.  

Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

ΕΡ: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια σταδιακή αναβάθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και της αστυνομικής εκπαίδευσης γενικότερα. Τι περιλαμβάνει η αναβάθμιση αυτή;

ΑΠ: Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, με δεδομένη τη συνεχή ακαδημαϊκή βελτίωση των προγραμμάτων της, απολαμβάνει από το 1996, καθεστώς Δημόσιου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Νόμο 68(I)/1996, «Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος».

Το 2010, έγινε ένα μεγάλο βήμα προς την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου. Με πρωτοβουλία του τότε Διευθυντή της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και νυν Αρχηγού Αστυνομίας, αναβαθμίστηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης των δοκίμων αστυνομικών σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εκπαιδευτική δομή, η φιλοσοφία του νέου προγράμματος εκπαίδευσης και η μεθοδολογία αξιολόγησης των σπουδαστών, εναρμονίστηκαν σε μεγάλο βαθμό, με αυτά που ισχύουν σε αστυνομικά ακαδημαϊκά ιδρύματα κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία διαχρονικά έχουν καθιερωθεί ως πρότυπα στον τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν όλα τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονταν στα υπόλοιπα προγράμματα της Αστυνομικής Ακαδημίας. Επίσης, διαχωρίστηκαν τα προγράμματα σε θεματικές ενότητες, καθιστώντας τα εφάμιλλα σε επίπεδο και περιεχόμενο, με αυτά των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Με την εφαρμογή του αναθεωρημένου προγράμματος εκπαίδευσης των δοκίμων αστυνομικών, εγκαταλείφθηκε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που είχε πρωτίστως δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα, το οποίο έδιδε έμφαση κυρίως στην αποστήθιση του γνωστικού αντικειμένου. Υιοθετήθηκε ένα σύστημα εκπαίδευσης που δίδει έμφαση σε ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στη μάθηση μέσα από την αλληλεπίδραση (interactive learning) και στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως υποδύσεις ρόλων (role plays) και προσομοιώσεις (simulations). Με τη μεταρρύθμιση αυτή, ικανοποιήθηκαν αρκετές από τις πρόνοιες που αναφέρονται στη διαδικασία της Μπολόνια, την οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει το 1999.

Το 2013 επίσης και κατόπιν πρωτοβουλίας του τότε Διευθυντή της Α.Α.Κ. και νυν Αρχηγού Αστυνομίας, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Α.Π.ΚΥ.), το πτυχιακό πρόγραμμα «Αστυνομικές Σπουδές». Το πρόγραμμα αυτό προσφέρεται μόνο σε μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, τα οποία αποφοιτούν από την Αστυνομική Ακαδημία. Μέχρι σήμερα απόκτησαν το πτυχίο αστυνομικών σπουδών 203 (διακόσια τρία) μέλη μας και βρίσκονται στο στάδιο της φοίτησης τους άλλα 62 (εξήντα δύο) μέλη μας.

Το 2016, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της παρεχόμενης αστυνομικής εκπαίδευσης υπογράφτηκε Μνημόνιο Συναντίληψης, μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (Α.Π.ΚΥ.). Το μνημόνιο αυτό, προνοεί μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και αξιοποίησης στελεχών και προσωπικού του Α.Π.ΚΥ. και της Αστυνομίας Κύπρου, στον τομέα της εκπαίδευσης. Επίσης προνοεί την παροχή αμφίδρομης δυνατότητας χρήσης της έντυπης και ηλεκτρονικής συλλογής της βιβλιοθήκης της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου και της συλλογής της βιβλιοθήκης του Α.Π.ΚΥ., την παροχή υποτροφιών από το Α.Π.ΚΥ. στα μέλη της Αστυνομίας Κύπρου και την ερευνητική συνεργασία με στόχο την υποβολή ερευνητικών προτάσεων.

ΕΡ: Πρόσφατα έχει γίνει περαιτέρω αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τι περιλαμβάνει αυτή η συνεργασία;

ΑΠ: Με στόχο αφενός την αναβάθμιση της υφιστάμενης εκπαίδευσης των δοκίμων αστυνομικών και αφετέρου των μελών της Αστυνομίας που θα είναι υποψήφιοι για το βαθμό του Υπαστυνόμου, έγιναν διαβουλεύσεις με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και στη συνέχεια υποβλήθηκε εμπεριστατωμένη πρόταση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Με βάση την πρόταση που υποβλήθηκε, ετοιμάστηκε σχετικό Νομοσχέδιο και αφού ψηφίστηκαν από την Βουλή οι σχετικές τροποποιήσεις στη Νομοθεσία, στις 05 Ιουλίου, 2018, υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η συνεργασία αυτή προνοεί ότι οι δόκιμοι αστυνομικοί θα φοιτούν για ένα εξάμηνο (semester) στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου θα παρακολουθούν πέντε (5) εξειδικευμένες και ανάλογα προσαρμοσμένες θεματικές ενότητες σε θέματα αστυνόμευσης. Παράλληλα, έχουμε προβεί στον εκσυγχρονισμό του προγράμματος φοίτησης των δοκίμων αστυνομικών τόσο στην Α.Α.Κ. όσο και τη Μ.Μ.Α.Δ., καθώς επίσης προχωρήσαμε και στην επέκταση του χρόνου εποπτευόμενης πρακτικής τους εξάσκησης (mentoring system). Η σύμπραξη αυτή θα επισφραγίζεται με απονομή σχετικού διαπανεπιστημιακού διπλώματος (joint diploma), το οποίο θα συνεπικουρείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

Σχετικά με το δεύτερο σκέλος της αναβάθμισης που αφορά στα μέλη μας που επιλέγονται για προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου, προβλέπεται ότι η προαγωγή των μελών αυτών θα βρίσκεται υπό την αίρεση ότι θα πρέπει να παρακολουθήσουν με επιτυχία τρεις εξειδικευμένες θεματικές ενότητες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς επίσης και άλλες θεματικές ενότητες στην Αστυνομική Ακαδημία.

Εποπτευόμενη πρακτική εξάσκηση

ΕΡ: Έχετε αναφερθεί στην εποπτευόμενη πρακτική εξάσκηση (mentoring system) των δοκίμων αστυνομικών. Τι εννοείται με τον όρο αυτό;

ΑΠ: Η εποπτευόμενη πρακτική εξάσκηση (mentoring system) των δοκίμων αστυνομικών σχεδιάστηκε το 2012, χωρίς όμως να είχε εφαρμοστεί μέχρι πρόσφατα αφού από το 2012 δεν είχαν πραγματοποιηθεί οποιεσδήποτε προσλήψεις. Από το Νοέμβριο του 2017 που έγιναν, οι τελευταίες προσλήψεις έχει αρχίσει η εποπτευόμενη πρακτική εξάσκηση (mentoring system). Η συνολική διάρκεια της πρακτικής αυτής εξάσκησης ήταν σχεδιασμένη για 40 εβδομάδες, και επεκτάθηκε στις 54, ώστε οι δόκιμοι αστυνομικοί να εκτελούν περισσότερα αστυνομικά / επιχειρησιακά καθήκοντα υπό την εποπτεία μεντόρων. Είναι μια μορφή εποπτευόμενης εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, η οποία εφαρμόζεται σε πολλές χώρες του εξωτερικού με επιτυχία.

Στο πλαίσιο αυτής της πρακτικής οι δόκιμοι αστυνομικοί εκτελούν ορισμένα ουσιώδη αστυνομικά καθήκοντα, υπό την εποπτεία και καθοδήγηση μεντόρων, τα οποία θεωρούνται βασικά για την αποκόμιση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτείται να έχει το κάθε καταρτισμένο μέλος της Αστυνομίας. Κατά τη διάρκεια της εν λόγω πρακτικής κάθε εκπαιδευόμενο μέλος εφοδιάζεται με ατομικό δελτίο πρακτικής εξάσκησης (portfolio), το οποίο ενημερώνει και ελέγχει ο μέντορας του, ώστε να βεβαιώνεται ότι κάλυψε τους στόχους της πρακτικής του εξάσκησης.

Συνεργασία με αστυνομικά ιδρύματα του εξωτερικού

ΕΡ: Ως Αστυνομία Κύπρου έχετε συνεργασία με αστυνομικά ιδρύματα του εξωτερικού;

ΑΠ: Η εκπαίδευση των μελών μας δεν περιορίζεται μόνο στα εθνικά μας σύνορα αλλά επεκτείνεται και στο εξωτερικό. Στις 25/07/2017 υπογράφτηκε στην Αθήνα, Πρωτόκολλο Συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης, μεταξύ των Αστυνομικών Ακαδημιών της Κύπρου και της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου μέχρι σήμερα, 15 μέλη της Αστυνομίας Κύπρου συμμετείχαν σε εκπαιδεύσεις που διοργανώθηκαν από την Ελληνική Αστυνομία στην Ελλάδα, ενώ τέσσερα μέλη της Ελληνικής Αστυνομίας συμμετείχαν σε προγράμματα που διοργανώθηκαν στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου.

Επίσης, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχουμε υπογράψει στις 20/11/2017 με την Αίγυπτο στον τομέα της εκπαίδευσης, θα ξεκινήσει εντός του 2018 το πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης Αιγυπτίων αστυνομικών και θα ακολουθήσει πρόγραμμα εκπαίδευσης μελών μας στην Αίγυπτο.

Συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, έχουμε επίσης με άλλους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς όπως το F.B.I, Interpol, Europol, Frontex, ΟΑΣΕ και την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία (Cepol). Συγκεκριμένα, κατά το 2017, συμμετείχαν σε εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό, οι οποίες προσφέρθηκαν από τους οργανισμούς αυτούς, 281 (διακόσια ογδόντα ένα) μέλη της Αστυνομίας, ενώ το 2018 (μέχρι σήμερα) συμμετείχαν 165 (εκατό εξήντα πέντε) μέλη μας.

Επιπρόσθετα, έχουμε αναπτύξει συνεργασία και με το College of Policing του Ηνωμένου Βασιλείου, αξιωματούχοι του οποίου επισκέφθηκαν την Κύπρο για να βοηθήσουν στην αναβάθμιση των εξειδικευμένων προγραμμάτων που προσφέρονται στην Α.Α.Κ, αλλά και στον εκσυγχρονισμό άλλων δομών, ιδιαίτερα στον τομέα της αστυνομικής έρευνας.

Πέραν των πιο πάνω προωθούνται οι διαδικασίες για υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Αστυνομία του Ισραήλ καθώς επίσης αναμένεται σύντομα η έναρξη συνεργασίας στον τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης με την Ιταλική Ομοσπονδιακή Αστυνομία.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


755