Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου: Προκήρυξη θέσης Λέκτορα


Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου (Θ.Σ.Ε.Κ.), με αποφάσεις του Συμβουλίου της (της 2ας Νοεμβρίου 2016 και της 3ης Ιουλίου 2017), προκηρύσσει και δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση

α) μιας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο:

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και

β) μιας (1) κενής θέσης στη βαθμίδα του Λέκτορα, στο γνωστικό αντικείμενο:

Εκκλησιαστική Ιστορία.

Κλάδος (Πρόγραμμα Σπουδών): Θεολογία (4 Έτη, Πτυχίο)

Ειδικότητα/Γνωστικό Αντικείμενο 1: Αρχαία  Ελληνική  Γλώσσα  και  Γραμματεία.

Ειδικότητα/Γνωστικό Αντικείμενο 2: Εκκλησιαστική Ιστορία.

Τίτλος/Θέση: Λέκτορας.

Κατηγορία: Σύμβαση Εργασίας Ακαδημαϊκού Προσωπικού (πλήρους απασχόλησης)

Τόπος Εργασίας: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Ισοκράτους 1-7, Λευκωσία.

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική.

Ελάχιστα προσόντα: Τα ελάχιστα προσόντα που καθορίζονται στον Κανονισμό της Θ.Σ.Ε.Κ. και απαιτούνται για τη θέση του Λέκτορα είναι διδακτορικό δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου (συναφούς προς το προκηρυχθέν γνωστικό αντικείμενο) και αποδεικτικά στοιχεία επάρκειας στην έρευνα.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού) με βάση την ισχύουσα τιμαριθμική προσαρμογή ανέρχονται σε:

Λέκτορας         (Κλίμακα Α9-Α10, συνδυασμένες κλίμακες)     €32,942.00 - €51,346.00

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για την υποψηφιότητά τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Θ.Σ.Ε.Κ. [email protected] μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής (στην ιστοσελίδα της Σχολής, σε ηλεκτρονικά μέσα και στον ημερήσιο τύπο) μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά (δηλ. από τη 15η  Δεκεμβρίου 2017).                     

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2018. Εκτός από την ηλεκτρονική υποβολή οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει, επιπρόσθετα, να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και σε έντυπη & ψηφιακή μορφή. Αυτό μπορεί να γίνει διά χειρός στην:

Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού,

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου,

Οδός Ισοκράτους 1-7,

1017 Λευκωσία, ΚΥΠΡΟΣ,

τηλ.: 22443065,

το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00  ή ταχυδρομικώς σε φάκελο, με ευδιάκριτη την ταχυδρομική σφραγίδα, το αργότερο 15 Φεβρουαρίου 2018, προκειμένου να θεωρούνται εμπρόθεσμες. 

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη του γνωστικού αντικείμενου της συγκεκριμένης θέσης. Οι αιτήσεις σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή πρέπει να περιλαμβάνουν ένα (1) αντίγραφο σε έντυπη μορφή και ένα (1) σε ψηφιακή μορφή (USB stick ή CD) - σε μορφή PDF (Portable Document Format) ή Word - των ακόλουθων:

 1. Επιστολή στην οποία να αναφέρονται: Κλάδος (Πρόγραμμα Σπουδών), η Βαθμίδα, η Ειδικότητα/Γνωστικό Αντικείμενο για τα οποία υποβάλλουν αίτηση, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση εκλογής.
 2. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
 3. Κατάλογο δημοσιεύσεων κατά κατηγορίες.  Για κάθε δημοσίευση παρατίθενται πλήρως όλα τα βιβλιογραφικά στοιχεία, περιλαμβανομένων όλων των συγγραφέων με τη σειρά που εμφανίζονται στη δημοσίευση, και των σελίδων.
 4. Σύντομη ανασκόπηση/περίληψη του ερευνητικού έργου του/της υποψηφίου, της τρέχουσας ερευνητικής ενασχόλησής του καθώς και των μελλοντικών του/της στόχων (μέχρι 1500 λέξεις/τέσσερεις σελίδες).
 5. Μέχρι τρεις αντιπροσωπευτικές εργασίες, κατά προτίμηση δημοσιευμένες.
 6. Τα ονόματα και τις διευθύνσεις δύο καθηγητών, από τους οποίους ο υποψήφιος έχει ζητήσει την αποστολή συστατικών επιστολών. Οι εμπιστευτικές συστατικές επιστολές (στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα), σε μορφή pdf, πρέπει να αποσταλούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση των καθηγητών απευθείας στη Θ.Σ.Ε.Κ., στη διεύθυνση [email protected]. [Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας των καθηγητών αυτών θα πρέπει να υποβληθούν με την αίτηση, γιατί ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες. Οι συστατικές επιστολές πρέπει να φθάσουν μέχρι την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων (Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2018)].
 7. Αντίγραφα τίτλων σπουδών θα πρέπει να σαρώνονται και να περιλαμβάνονται και στη ψηφιακή μορφή (USB stick ή CD).
 8. Ως επιπρόσθετα προσόντα οι υποψήφιοι δύνανται, προαιρετικά, να υποβάλουν
  1. Έκθεση του διδακτικού έργου του/της υποψηφίου και συνοπτικά στοιχεία αξιολόγησης της διδασκαλίας του/της.
  2. Κατάλογο αναφορών (citations) στο ερευνητικό έργο του/της υποψηφίου ανά δημοσίευση, καθώς και βιβλιοκρισιών.
  3. Επαρκή τεκμηρίωση τυχόν αναφορών του/της υποψηφίου σε: σημαντικές επιστημονικές ή άλλες διακρίσεις, ερευνητικά ή άλλα προγράμματα ή δραστηριότητες με εσωτερική ή εξωτερική χρηματοδότηση (ρόλος υποψηφίου, ύψος χρηματοδότησης, κατάλογος συνεργατών), άρθρα, βιβλία υπό αναθεώρηση ή υπό δημοσίευση, εκδόσεις.
 9. Η Ειδική Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον/την υποψήφιο/α να υποβάλει τη διδακτορική του/της διατριβή, αν κρίνει ότι είναι αναγκαίο.

Η συνοδευτική επιστολή (1), το βιογραφικό σημείωμα (2), και η ανασκόπηση/περίληψη του ερευνητικού έργου (4) πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά.

Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα κληθεί να προσκομίσει πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας (όσον αφορά τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια στην Κύπρο) ή από την Εκδίδουσα Αρχή (όσον αφορά Πανεπιστήμια του Εξωτερικού).

Αιτήσεις που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της προκήρυξης αυτής δεν θα λαμβάνονται υπόψη προς κρίση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού (00357 22443065) ή στον Κλάδο Θεολογίας (00357 22443064), e‐mail: [email protected].
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


161