Θέση Ανώτερου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση


 Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ανώτερου Λειτουργού Εκπαίδευσης στην Ανώτερη και Ανώτατη Εκπαίδευση, για όλες τις ειδικότητες (θέση προαγωγής). Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι Α13(ΙΙ): €53258, 55360, 57462, 59564, 61666, 63768, 65870, 67972, 70074. Σημειώνεται ότι αναφορικά με τη μισθοδοσία αυτού που θα προαχθεί εφαρμόζονται οι πρόνοιες των περί της μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμων του 2011 έως 2014. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

1. Κ α θ ή κ ο ν τ α κ α ι Ε υ θ ύ ν ε ς:

(1) Βοηθά στην οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

(2) Στα πλαίσια οδηγιών και σύμφωνα με την ειδικότητα και τα προσόντα του:

(α) Αναλαμβάνει επιθεώρηση δημόσιων ή/και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

και προβαίνει στην αξιολόγηση διδακτικού προσωπικού. (β) Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων, σεμιναρίων και επιμορφω­τικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. (γ) Αναλαμβάνει διδασκαλία σε δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(3) Αναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμ - μάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις, την ευθύνη των οποίων έχει η Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

(4) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημ.: Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, τηρουμένων των αναλογιών, τα καθήκοντα αυτά μπορούν να επεκταθούν και σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης, με βάση ειδικές οδηγίες της αρμόδιας αρχής.

2. Α π α ι τ ο ύ μ ε ν α Π ρ ο σ ό ν τ α:

(1)     Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ειδικότητα που να δίνει στον υποψήφιο δικαίωμα διορισμού σε θέση δασκάλου/καθηγητή/εκπαιδευτή στις συνδυασμένες κλίμακες Α8, Α10 και Α11.

(2)     Μεταπτυχιακή εκπαίδευση με τίτλο στον τομέα της ειδικότητάς του, ή στην εκπαιδευτική διοίκηση, ή στα παιδαγωγικά, ή σε θέμα συναφές με τα καθήκοντα της θέσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.

(3)     Εκπαιδευτική υπηρεσία διάρκειας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα δύο (2) σε θέση με μισθοδοτική κλίμακα όχι κατώτερη από την κλίμακα Α12:

Νοείται ότι, οι καθηγητές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, οι οποίοι υπηρετούσαν κατά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Σχεδίου Υπηρεσίας και οι οποίοι με βάση το προηγούμενο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, ημερ. 12.7.1990, μπορούσαν να είναι υποψήφιοι, θα συνεχίσουν να είναι υποψήφιοι, νοουμένου ότι κατέχουν εκπαιδευτική υπηρεσία διάρκειας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τα δύο (2) σε θέση με μισθολογική κλίμακα όχι κατώτερη από την κλίμακα Α11(ιι).

(4)     Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

(5)     Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 - Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 29 Μαρτίου 2019 μέχρι 15 Απριλίου 2019, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1μ.μ.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


366