Θέση ερευνητικού συνεργάτη στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου


Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν:

 1. 1.Μεταπτυχιακό τίτλο τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ, από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε συναφή κλάδο (Παιδαγωγικά, Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Επιστήμη της Πληροφορίας ή άλλο συναφές γνωστικό αντικείμενο).
 2. 2.Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας.
 3. 3.Οργανωτικές ικανότητες.
 4. 4.Καλές γνώσεις χειρισμού Η.Υ.
 5. 5.Καλές γνώσεις για το θέμα της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.
 6. 6.Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων.

Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν ως πρόσθετο πλεονέκτημα:

 • Κατοχή διδακτορικού τίτλου.
 • Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Εμπειρία στο μαθησιακό σχεδιασμό.
  • Εμπειρία στη διαχείριση και ανάπτυξη διαδικτυακού χώρου.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τα προσόντα δυνατό να κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, με προοπτική ανανέωσης. Οι μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές του υποψηφίου θα ανέρχονται στα €1.700. Δεν υπάρχει πρόνοια για 13ο μισθό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι για άμεση απασχόληση. Ο Συνεργάτης θα επισκέπτεται σχολεία και άλλους χώρους παγκύπρια για την υλοποίηση σεμιναρίων/εργαστηρίων. Οδοιπορικά δεν θα καλύπτονται.

Καθήκοντα:

Οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων του έργου (όπως αυτές αναφέρονται στο συμβόλαιο του έργου). Πιο αναλυτικά:

-          Επί τόπου επισκέψεις σε σχολεία παγκύπρια (τουλάχιστο 3) όπου υπηρετούν οι πυρήνες (50 στη Δημοτική και 50 στη Μέση εκπαίδευση)

-          Συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο των πυρήνων εξ αποστάσεως (διαδικτυακά και τηλεφωνικά)

-          Ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού

-          Διαχείριση διαδικτυακής πύλης και διαδικτυακής πλατφόρμας εξ αποστάσεως μάθησης

-          Διοργάνωση επιμορφωτικών εργαστηρίων/σεμιναρίων 1 φορά το μήνα, ένα στη Λεμεσό και ένα στη Λευκωσία

-          Παρακολούθηση και διαχείριση των υποχρεώσεων των πυρήνων

-          Συμμετοχή στο σχεδιασμό και υλοποίηση της αξιολόγησης του προγράμματος

-          Συμμετοχή στην ανάλυση των δεδομένων

-          Μελέτη διεθνών πρακτικών και βιβλιογραφίας για το θέμα

-          Συμμετοχή στη συγγραφή των αναφορών και εκθέσεων του έργου

-          Συμμετοχή στο διαμοιρασμό των πρακτικών του έργου

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα σε ψηφιακή (CD/DVD) ΚΑΙ έντυπη μορφή:

 1. 1.Επιστολή στην οποία να δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και στην οποία να φαίνεται καθαρά η ημερομηνία κατά την οποία μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα σε περίπτωση επιλογής.
 2. 2.Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά
 3. 3.Σύντομη ανασκόπηση του ερευνητικού τους έργου και των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα ελληνικά και στα αγγλικά (μέχρι μία σελίδα).
 4. 4.Ονόματα δυο ατόμων από τα οποία είναι δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.
 5. 5.Αποδεικτικά στοιχεία των προσόντων τους.
 6. 6.Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Αίτηση για τη θέση Ερευνητικού Συνεργάτη – Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου» στα γραφεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λευκωσία ή να αποσταλούν με συστημένο ταχυδρομείο στην Τ.Θ. 12720, 2252 Λευκωσία. Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων: Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 9:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (www.pi.ac.cy), τη σελίδα του Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας για την Ασφάλεια στο διαδίκτυο (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety), τη σελίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος CyberEthics (http://www.cyberethics.info), ή να επικοινωνήσουν με την κα Αναστασία Οικονόμου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση anasta@cyearn.pi.ac.cy
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


170