Τι αλλάζει στις σπουδές των φοιτητών μας στα ΑΕΙ Ελλάδας


17.    Ποιες άλλες σημαντικές αλλαγές επιφέρει ο νέος νόμος στις σπουδές;
Δημιουργία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού, προσφερόμενων όχι μόνο στην ελληνική γλώσσα. Εισαγωγή διαδικασιών πιστοποίησης όλων των προγραμμάτων σπουδών.
Η διάρκεια σπουδών ορίζεται σε  ν+2 χρόνια, όπου ν είναι τα χρόνια που ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών. Μετά από αυτό το χρονικό όριο ο φοιτητής χάνει τα προνόμια που απορρέουν από τη φοιτητική του ιδιότητα, αλλά μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του με τις προϋποθέσεις που θέτει το κάθε Α.Ε.Ι.

18.    Τελικά τι αλλάζει στη διάρκεια σπουδών; Πώς επηρεάζονται οι ήδη υπάρχοντες φοιτητές;
Τα έτη σπουδών για τα τμήματα που λειτουργούν παραμένουν ως έχουν. Με το νόμο δίδεται η δυνατότητα σε κάθε Α.Ε.Ι. να προσαρμόσει, κατά τη δική του κρίση, τα έτη σπουδών ανά ειδικότητα, με βάση τα προβλεπόμενα όρια, για κάθε έναν από τους τρείς κύκλους σπουδών (τρία έτη και άνω για τις προπτυχιακές σπουδές, ένα έτος τουλάχιστον για τις μεταπτυχιακές σπουδές και τουλάχιστον τρία για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής). Οι σχετικές αποφάσεις έχουν ως προϋπόθεση ότι τμήματα με το ίδιο αντικείμενο σε διαφορετικά Α.Ε.Ι. να έχουν τελικά τα ίδια έτη σπουδών.
Αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι καθιερώνεται η υποχρέωση των φοιτητών να εγγράφονται κάθε εξάμηνο. Σε περίπτωση μη εγγραφής για δύο συνεχόμενα εξάμηνα ο φοιτητής διαγράφεται.
Οι φοιτητές που ήδη είναι εγγεγραμμένοι στα Α.Ε.Ι. κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το έτος πρώτης εγγραφής και τη διάρκεια των κανονικών σπουδών. Ως ορόσημο τίθεται το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.
1.    Οι φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (Ιούλιος 2012) θα έχουν συμπληρώσει 2ν+1 έτη σπουδών θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα ως και το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 (δηλαδή για ακόμα 2 έτη ή για 4 εξάμηνα).
2.    Οι φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (Ιούλιος 2012) θα έχουν συμπληρώσει ν+2 έτη σπουδών θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα ως και το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 (δηλαδή για ακόμα 3 έτη ή για 6 εξάμηνα).
3.    Οι φοιτητές που κατά το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 (Ιούλιος 2012) δεν θα έχουν συμπληρώσει ν+2 έτη σπουδών θα διατηρούν τη φοιτητική τους ιδιότητα για ακριβώς το διπλάσιο χρόνο σπουδών σε σχέση με τα κανονικά έτη σπουδών.

19.    Η διάρκεια φοίτησης θα περιορισθεί στην τριετία;
Ο νέος νόμος εναρμονίζει το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης σπουδών με αυτό των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι η απόκτηση πτυχίου του πρώτου κύκλου σπουδών (προπτυχιακό επίπεδο) απαιτεί κατ’ ελάχιστο 180 πιστωτικές μονάδες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες κάθε έτος. Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απονομή τίτλου σπουδών από όλα τα ομοειδή προγράμματα σπουδών (πχ. Ιατρική, Χημεία, Φιλολογία κτλ.) θα ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα που θα λαμβάνει υπόψη τις εισηγήσεις των Πρυτάνεων των ιδρυμάτων, των Κοσμητειών των οικείων σχολών, και της ενισχυμένης Α.ΔΙ.Π. Επομένως, είναι προφανές ότι η διάρκεια σπουδών δεν περιορίζεται στην τριετία και τον τελικό λόγο θα τον έχουν τα ίδια τα Ιδρύματα.

20.    Τι είναι τα προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών;
Τα Α.Ε.Ι. ως κατεξοχήν φορείς της δημιουργίας και μετάδοσης της γνώσης μπορούν να προσφέρουν συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας (ως και 2 χρόνια, 120 πιστωτικές μονάδες), τα οποία θα οδηγούν στην απονομή πιστοποιητικού κατάρτισης σύντομου κύκλου. Ο τίτλος αυτός, όπως είναι φυσικό, δεν θα είναι ισότιμος με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου (προπτυχιακές σπουδές).

21.    Ποια είναι η σκοπιμότητα ίδρυσης Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών;
Η δυνατότητα για ίδρυση Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών έρχεται να καλύψει ένα κενό, που ήδη πολλά Ιδρύματα έχουν προσπαθήσει, με άτυπο τρόπο, να αντιμετωπίσουν με τη συνολική οργάνωση των σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου εντός του Ιδρύματός τους. Η λειτουργία μιας ενιαίας Σχολής στην οποία θα οργανώνονται και θα διεξάγονται όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος θα έχει θετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τη διεπιστημονικότητα, την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων υποδομής και τη διαφάνεια.Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter

17