Τι πρέπει να γνωρίζουν όσοι εξασφάλισαν θέση στα ΑAΕΙ Ελλάδας


Τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας έχουν ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας στις 29.8.2013 μέσω της ιστοσελίδας του:http://moreresults.minedu.gov.grκαι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πρόσβαση σ΄ αυτά αφού πληκτρολογήσουν τονοκταψήφιο κωδικό αριθμό της αίτησης για διεκδίκηση θέσης στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, καθώς και τα τέσσερα (4) αρχικά των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο), όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί από τους ίδιους, στην αίτηση εισαγωγής τους στα ΑΑΕΙ.

Οι επιτυχόντες πρέπει να εκτυπώνουν και να φυλάσσουν τα αποτελέσματά τους.

Σημειώνεται ότι θέση στα Ελληνικά ΑΑΕΙ έχουν εξασφαλίσει 3,150 υποψήφιοι από τους 3,251 που υπέβαλαν αίτηση στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων (ΚΣΑ).

Εγγραφή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Ελλάδας

Οι υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας το 2013 θα αρχίσουν τη φοίτησή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, αφού μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη εγγραφή τους.  Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι εγγραφές των εισαγομένων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχε η Υπηρεσία Εξετάσεων από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας, έχουν οριστεί από τις 11  μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να επικοινωνούν με τη Γραμματεία της Σχολής/Τμήματος που έχουν εξασφαλίσει θέση ώστε να έχουν ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τη μέρα και ώρα που μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους.

Οι υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση και δεν έχουν ακόμα εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις δε χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.  Η θέση τους θα κρατηθεί αυτόματα ώστε να είναι σε θέση να φοιτήσουν στη Σχολή/Τμήμα επιλογής τους όταν θα ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.  Μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, μπορούν να εγγραφούν στη Σχολή/Τμήμα που εξασφάλισαν θέση παρουσιάζοντας, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχετική βεβαίωση από το Στρατολογικό Γραφείο της Επαρχίας τους.  Οι εισαγόμενοι εγγράφονται στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος αν αποκτήσουν οριστικό ή προσωρινό απολυτήριο μέχρι 15 Νοεμβρίου του ιδίου έτους.  Σε αντίθετη περίπτωση εγγράφονται στην προθεσμία εγγραφής του επόμενου ακαδημαϊκού έτους απ΄ αυτό της απόκτησης του απολυτηρίου από τις τάξεις του στρατού και στην προθεσμία εγγραφής της οικείας ειδικής κατηγορίας.

Εξουσιοδότηση για εγγραφή

Η εγγραφή υποψηφίων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μπορεί να γίνει και με εξουσιοδότηση.  Όσοι θα εξουσιοδοτήσουν εκπρόσωπό τους για την εγγραφή τους, πρέπει προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει πιστοποίηση της υπογραφής τους από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για σκοπούς εγγραφής στη Σχολή/Τμήμα επιτυχίας των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

α.  Πρωτότυπος τίτλος απόλυσης επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.

β.Βεβαίωση ΠρόσβασηςΠαγκύπριων Εξετάσεων 2013 με το γενικό βαθμό, η οποία χορηγήθηκε στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησης των υποψηφίων για εισαγωγή στα Ελληνικά ΑΑΕΙ.

γ.  Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση την τελευταία τάξη του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ΄ όλη τη διάρκειά του(έντυπο Π1 που έχει εκδοθεί και χορηγηθεί στους υποψηφίους από τα Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης).

δ.  Βεβαίωση που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του (Να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή).   Η συγκεκριμένη Βεβαίωση έχει χορηγηθεί στους υποψηφίους από το Υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου και έχει παρουσιαστεί στα ΚΣΑ κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στα ΑΑΕΙ Ελλάδας.

ε.   Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.

στ. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος:

  1. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,
  2. δεν είναι κάτοχος πτυχίου σχολής ή τμήματος  της Τριτοβάθμιας

     Εκπαίδευσης της Ελλάδας και

iii. δεν έχει εισαχθεί σε σχολή ή τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2013 ή προγενέστερα.  Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.  

Σημειώνεται ότι η εν λόγω δήλωση εκδιδόταν και υπογραφόταν από τους υποψηφίους στα ΚΣΑ κατά την υποβολή της αίτησης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι οι επιτυχόντες άρρενες υποψήφιοι κατά τις Παγκύπριες Εξετάσεις 2011 και 2012, για σκοπούς εγγραφής στα ΑΑΕΙ Ελλάδας θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί το 2011 και 2012 αντίστοιχα.

Εγγραφές στα ΤΕΙ

Οι εισαγόμενοι σε Τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) εγγράφονται στο Α΄ Εξάμηνο.

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


121