Την Παρασκευή τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων για υποτροφία για πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου υπενθυμίζει τους πολίτες που υποβάλλουν αίτηση για υποτροφία για πτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2017/18, ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 2 μ.μ. 

Η ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων θα τηρηθεί αυστηρά. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που θα αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του ταχυδρομείου. 

Μόνο οι πλήρεις αιτήσεις θα προχωρούν στο στάδιο της αξιολόγησης. Όσες αιτήσεις παραδοθούν στη Γραμματεία του Ιδρύματος ή αποσταλούν εμπρόθεσμα μέσω ταχυδρομείου, αλλά δεν είναι συμπληρωμένες ή/και δεν πληρούν τους απαιτούμενους όρους και προϋποθέσεις ή/και δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά, δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα απορρίπτονται χωρίς την όποια προειδοποίηση εκ μέρους του Ιδρύματος.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


63