Τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος παρουσίασε στη Μάλτα η Γ. Δ. του ΥΠΠ


Η  Γενική Διευθύντρια  του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Αίγλη Παντελάκη, συμμετείχε στη συνάντηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Νοεμβρίου στη Μάλτα, εν όψει και της ανάληψης της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Μάλτα την 1/1/2017. 

Στη Σύνοδο παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, ενώ συζητήθηκαν οι βασικές δεξιότητες καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα Κράτη Μέλη (ΚΜ) στην προσπάθειά τους για εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μαθητές/τριες προέρχονται από διαφορετικές εθνότητες, έχουν ποικίλα επίπεδα δεξιοτήτων και ικανοτήτων καθώς και προέλευση από ποικίλα κοινωνικοοικονομικά περιβάλλοντα.

Η Γενική Διευθύντρια αναφέρθηκε στις προσπάθειες της Κύπρου για εκσυγχρονισμό μιας σειράς πολιτικών στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, όπως τα συστήματα πρόσληψης, συνεχούς επιμόρφωσης και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και τον εκσυγχρονισμό του περιεχομένου της εκπαίδευσης, με έμφαση στην εισαγωγή των δεικτών επιτυχίας και επάρκειας αναφορικά με τις βασικές δεξιότητες που διέπουν τα αναλυτικά προγράμματα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πρόοδος των εργασιών των ομάδων εργασίας για την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση, ενώ έγινε ανασκόπηση των τρεχουσών πολιτικών, όπως η Ατζέντα Νέων Δεξιοτήτων, η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος Erasmus+ καθώς και το περιεχόμενο των μελλοντικών στόχων της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για το 2030.

Τα ΚΜ συμφώνησαν με την ιδέα ότι θα πρέπει το πρόγραμμα Erasmus+ να επεκταθεί και να περιλαμβάνει πλέον και δραστηριότητες ανταλλαγής καλών πρακτικών, στο πλαίσιο επισκέψεων μελέτης, προκειμένου το κάθε ΚΜ να έχει την ευκαιρία να μελετά σε βάθος καλές πρακτικές άλλων χωρών, στον τομέα που τον ενδιαφέρει, με επιτόπιες επισκέψεις μελέτης.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


101