Τμήμα Αγγλικών Σπουδών ΠΚ: Προκήρυξη θέσεων μεταπτυχιακών προγραμμάτων για το 2013-14


Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιτημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 30 Απριλίου 2013, για τα ακόλουθα μεταπτυχιακά προγράμματα που θα αρχίσουν το Σεπτέμβριο του 2013:

Δεκαπέντε (15) θέσεις στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος που οδηγούν στην απόκτηση Μάστερ ή Διδακτορικού Διπλώματος ως ακολούθως:

Διδακτορικά Προγράμματα:

(α) Πέντε (5) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές που οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στον αντίστοιχο κλάδο. Οι υποψήφιοι καλούνται να ανατρέξουν στα ειδικά ερευνητικά ενδιαφέροντα του διδακτικού προσωπικού του προγράμματος στις αντίστοιχες ιστοσελίδες:

http://www.ucy.ac.cy/goto/EnglishStudies/el-GR/AcademicStaff.aspx

Μαζί με τις αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Ακαδημαϊκό Προσωπικό, αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά πρέπει να κατατεθούν στα Αγγλικά.

Προγράμματα Μάστερ:

Δέκα (10) θέσεις για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές που οδηγεί στην απόκτηση Μάστερ ως ακολούθως:

10 θέσεις για Μάστερ στην Αγγλική Λογοτεχνία και τις Συγκριτικές Πολιτισμικές Σπουδές

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών σε αντικείμενο που σχετίζεται με τον προτεινόμενο κλάδο σπουδών. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εξαιρετική γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Μαζί με τις αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν δύο δείγματα γραπτής εργασίας από 5-10 σελίδες στα Αγγλικά.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά πρέπει να κατατεθούν στα Αγγλικά.

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του Τμήματος για περισσότερες διευκρινήσεις: Τηλ.: 22 892101 – 22 892102, Φαξ: 22 895067

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Υποβολή Αιτήσεων:

Οι αιτήσεις για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ και Διδακτορικού υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά (online):

http://webapps.leventis.ucy.ac.cy:7786/postgraduate_appl/MNG_USERS.login_frm

είτε συμπληρώνοντας την έντυπη φόρμα και αποστέλλοντας την στην Συντονίστρια Μεταπτυχιακών Σπουδών, στο Τμήμα Αγγλικών Σπουδών μέχρι την Τρίτη 30 Απριλίου 2013 στην πιο κάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών

Ταχ. Θυρίδα 20537

1678 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1. Συμπληρωμένη ηλεκτρονική αίτηση ή το ειδικό έντυπο αίτησης (το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία του Τμήματος και από την ιστοσελίδα:

http://www.ucy.ac.cy/goto/graduateschool/el-GR/HOME.aspx

2. Βιογραφικό σημείωμα.

3. Πιστοποιημένα φωτοαντίγραφα Πανεπιστημιακών πτυχίων ή Βεβαίωση Αποφοίτησης. (Το πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο πτυχίου θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο με την κατάθεση του Εντύπου Εγγραφής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου).

4. Αναλυτική βαθμολογία.

5. Σύντομη έκθεση μέχρι 2 σελίδες προσωπικών στόχων και ερευνητικών ενδιαφερόντων.

6. Τα ονόματα και τις διευθύνσεις Καθηγητών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους οποίους οι αιτητές θα πρέπει να ζητήσουν να σταλούν συστατικές επιστολές απ’ ευθείας στο Συντονιστή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Θα γίνονται δεκτές μόνο επιστολές που φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο. Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες.

7. Δύο δείγματα γραπτής εργασίας από 5-10 σελίδες στα Αγγλικά από τους υποψήφιους στο πρόγραμμα Μάστερ και αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας από τους υποψήφιους στο Διδακτορικό πρόγραμμα

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις και όλα τα συνοδευτικά πρέπει να κατατεθούν στα Αγγλικά.

 

POSTGRADUATE PROGRAMME PLACES FOR THE ACADEMIC YEAR 2013-2014

The Department of English Studies of the University of Cyprus announces that it will be accepting applications for the following postgraduate programmes beginning in September 2013, until April 30th 2013.

Fifteen (15) places are available for the postgraduate programme which leads to obtaining a Master's or a PhD degree. The places are distributed as follows:

PhD Programmes:

Five (5) places at the PhD level in English Literature and Comparative Cultural Studies which leads to a PhD degree in the above mentioned area. Candidates are advised to consult the specific research interests of the programme faculty in their respective research pages:

http://www.ucy.ac.cy/goto/EnglishStudies/en-US/AcademicStaff.aspx

Candidates for the PhD Programme must hold a Master’s degree in a discipline related to their proposed area of research. They are also expected to have a high level of competence in spoken and written English.

Applications for the PhD Programme must include a Copy of MA Thesis and two recommendation letters from academic faculty. The applications and all documents must be submitted in English.

Master Programmes

Ten (10) places are available for the postgraduate programmes which lead to obtaining a Master’s Degree.

The places are distributed as follows:

Ten (10) places at Master’s level in English Literature and Comparative Cultural Studies.

Candidates must possess a university degree on a subject relevant to the proposed field of study. All candidates must have an excellent knowledge of English.

Applications for the MA Programme must include two written samples 5-10 pages long. The applications and all documents must be submitted in English.

For further information, please contact the Department’s secretary:

Tel.: 22 892101, 22892102, Fax: 22 895067

GENERAL INFORMATION

Submission of applications:

Applications can be submitted either electronically using the online application system:

http://webapps.leventis.ucy.ac.cy:7786/postgraduate_appl/MNG_USER_en.login_frm

or by completing the paper application form. The paper application form should be submitted to the

Coordinator of Postgraduate Studies of the Department of English Studies, by Tuesday, 30th of April 2013 at the following address:

University of Cyprus

Department of English Studies

P.O. Box 20537

1678 Nicosia

CYPRUS

The applications must include the following:

1. An electronic application form or a paper application form (which can be obtained from the Secretary of the Department as well as the webpage:

http://www.ucy.ac.cy/goto/graduateschool/enUS/HOME.aspx

2. A Curriculum Vitae

3. Certified copies of University degrees or confirmation of graduation (The certified photocopy of the degree should be submitted along with the Registration Form)

4. Copies of Transcripts

5. A brief statement of personal goals and research interests (up to 2 pages).

6. The names and addresses of University Professors. The candidates should request letters of recommendation to be sent directly to the Coordinator of Postgraduate Studies of the Department. Letters must bear an original signature and be submitted in a stamped envelope. The Department may request additional confidential information from the referees.

7. A copy of MA Thesis by the candidates for the PhD programme and two written samples 5-10 pages long by the candidates for the MA programme.

The applications and all documents must be submitted in English
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


160