Το Ανώτατο απέρριψε την προσφυγή της Έλ. Γρηγορίου κατά του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου


Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε ως απαράδεκτη την προσφυγή της Προϊστάμενης της Υπηρεσίας Σπουδών, Δημοσίων Σχέσεων, Ερευνητικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Έλενας Γρηγορίου εναντίον της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η υπόθεση της προσφυγής που καταχωρήθηκε το 2010  έχει ως εξής: 

Η αιτήτρια, Προϊστάμενη της Υπηρεσίας Σπουδών, Δημοσίων Σχέσεων, Ερευνητικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, κατά τον ουσιώδη χρόνο, με την παρούσα προσφυγή αμφισβητεί τη νομιμότητα της απόφασης της 65ης συνόδου της Διοικούσας Επιτροπής του, ημερ. 7.6.2010, με την οποία, στα πλαίσια ανακατανομής και αναδιοργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών, αποφασίστηκε η τοποθέτηση της ως Προϊσταμένης στην Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας.

Η αναδιοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ανοικτού Πανεπιστημίου η οποία αποφασίστηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του κατά την 64η σύνοδό της, περιλάμβανε μεταξύ άλλων τη δημιουργία Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας και την κατάργηση της Υπηρεσίας Σπουδών, Δημοσίων Σχέσεων, Ερευνητικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, της οποίας ήταν προϊσταμένη η αιτήτρια.  Για την υλοποίηση της πιο πάνω απόφασης δόθηκαν οδηγίες στο Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών («ο Διευθυντής») όπως προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και στην κατανομή του προσωπικού σε Υπηρεσίες με βάση το νέο οργανόγραμμα.  Ο τελευταίος με επιστολή του ημερομηνίας 4.5.2010 πληροφόρησε την αιτήτρια ότι, κατά την άποψή του, ήταν η καταλληλότερη για να αναλάβει την ηγεσία της πιο πάνω υπηρεσίας άμεσα. Στη συνέχεια με επιστολή του ημερ. 7.5.2010 κάλεσε την αιτήτρια να υποβάλει τις προτάσεις της για τη στρατηγική, τους στόχους και την πιθανή στελέχωση της νέας υπηρεσίας και να διευθετήσει προς το σκοπό αυτό συνάντησή μαζί του.

Η αιτήτρια απάντησε με επιστολές του δικηγόρου της ημερ. 6.5.2010 και 18.5.2010, ότι ο Διευθυντής ενήργησε αναρμοδίως και ότι η απόφαση του συνιστούσε παράνομη επέμβαση στο Σχέδιο Υπηρεσίας της.

Η θέση του Διευθυντή όπως διατυπώθηκε στην επιστολή του προς το δικηγόρο της αιτήτριας, ημερ. 20.5.2010, ήταν ότι επρόκειτο για εσωτερική μετακίνηση προς το σκοπό υλοποίησης της απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής και ζήτημα για το οποίο είχε αρμοδιότητα δυνάμει του άρθρου 23 του περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Νόμου του 2002 (Ν. 234(Ι)/2002) ως έχει τροποποιηθεί).  Περαιτέρω επισημάνθηκε η πρόνοια του Σχεδίου Υπηρεσίας της αιτήτριας σύμφωνα με την οποία ο κάτοχος της θέσης τοποθετείται ή και μετακινείται σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Πανεπιστημίου. 

Στις 7.6.2010 η Διοικούσα Επιτροπή ενέκρινε την κατανομή του διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με την εισήγηση του Διευθυντή και στις 18.8.2010 η αιτήτρια καταχώρησε την προσφυγή».

Ολόκληρη η υπόθεση και η απόφαση στο πιο κάτω έγγραφο:

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


99