Το Ανώτατο δικαίωσε την Μαρία Ανδρέου για τον αποκλεισμό της για προαγωγή σε Διευθύντρια


Οι υποψήφιοι για προαγωγή στην εκπαιδευτική υπηρεσία δεν ευθύνονται για το αν δεν αξιολογούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά συνέπεια, δεν ευθύνονται για την έλλειψη βαθμολογίας σε κάποια χρόνια όταν είναι υποψήφιοι για προαγωγή. Με αυτό το σκεπτικό, το Ανώτατο Δικαστήριο έκανε αποδεκτή την  προσφυγή της Μαρίας Ανδρέου, η οποία διεκδικούσε προαγωγή σε θέση Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) το 2012, όμως αποκλείστηκε.

Η αρκετά ενδιαφέρουσα υπόθεση παρατίθεται πιο κάτω όπως την περιέγραψε στο Δικαστήριο ο Δικαστής Δ Παμπαλλής:

«ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ.: Με επιστολή ημερ. 3 Δεκεμβρίου 2012, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού υπέβαλε, προς τους καθ'ων η αίτηση, (Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας) πρόταση για την πλήρωση είκοσι μιας θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)

Η Επιτροπή Eκπαιδευτικής Yπηρεσίας (″η Επιτροπή″) σε συνεδρία της στις 5 Δεκεμβρίου 2012 αποφάσισε την προκήρυξη των θέσεων. Οι θέσεις δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα ημερ. 14 Δεκεμβρίου 2012 και υποβλήθηκαν συνολικά 32 αιτήσεις.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή, με την έκθεση της στις 19 Φεβρουαρίου 2013, υπέβαλε τον κατάλογο των υποψηφίων που σύστηνε, κατά σειρά προτεραιότητας. Η αιτήτρια βαθμολογήθηκε με 193 μονάδες, η ενδιαφερόμενη 1 με 194.33, η ενδιαφερόμενη 2 με 193.33 και η ενδιαφερόμενη 3 με 193. Η βαθμολογία τους αποτελείτο από 190 μονάδες αξίας, με βάση το μέσο όρο βαθμολογίας τους και το υπόλοιπο από τις μονάδες αρχαιότητας. 

Η Επιτροπή σε συνεδρία της ημερομηνίας 1 Μαρτίου 2013 εξέτασε την ένσταση που είχε υποβάλει η ενδιαφερόμενη 3, αναφορικά με τον κατάλογο των συστηνόμενων, και ειδικότερα στην παραχώρηση μονάδων πρόσθετων προσόντων. Η ένσταση της έγινε αποδεκτή και η βαθμολογία της αυξήθηκε σε 193.5.

Ταυτοχρόνως, εξετάστηκε η νομιμότητα του καταλόγου των προτεινόμενων και διαπιστώθηκε ότι, λανθασμένα η Συμβουλευτική Επιτροπή είχε λάβει υπόψη, στον υπολογισμό των μονάδων αξίας της αιτήτριας, τη βαθμολογία της για το έτος 2009-2010, αφού αυτή είχε  προαχθεί στη θέση Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική) την 1 Ιανουαρίου 2010. Στην απόφαση αναφέρεται επί του προκειμένου:

 ″Σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ημερομηνίας 30.9.2005, σχετικά με την Υπόθεση Αρ 983/04,  σε διαδικασίες προαγωγών, δεν μπορούν να λαμβάνονται υπόψη βαθμολογίες υποψήφιων, όταν αυτές αφορούν σχολικό έτος στο ενδιάμεσο του οποίου οι υποψήφιοι πήραν προαγωγή.″ 

Συνεπώς της αφαιρέθηκαν οι 190 μονάδες για την αξία και η βαθμολογία της μειώθηκε σε 3.

Ακολούθως, αφού προέβηκε σε διόρθωση του καταλόγου διαπίστωσε ότι, η διαφορά του συνόλου των μονάδων του 21ου προτεινόμενου, στον κατάλογο των αιτητών, από το σύνολο των μονάδων της αιτήτριας είναι μεγαλύτερη από 6 μονάδες. Επομένως, όπως ανέφερε, δεν θα μπορούσε να επιλεγεί, έστω και εάν της παραχωρείτο ο μέγιστος αριθμός μονάδων, που θα μπορούσε να παραχωρηθεί, ήτοι 6 μονάδες  (5 μονάδες για τη συνέντευξη και 1 μονάδα για πρόσθετο προσόν) και, τελικώς αποφάσισε να μην την περιλάβει στον τελικό κατάλογο των υποψηφίων και δεν κλήθηκε σε συνέντευξη.

Οι υποψήφιες κλήθηκαν σε συνέντευξη στις 19 και 20 Μαρτίου 2013. Η Επιτροπή προέβηκε σε αξιολόγηση της απόδοσης των υποψηφίων, κατά τις συνεντεύξεις, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 35(10)(Β) του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου.

Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις μονάδες της κάθε υποψήφιας στο τελικό κατάλογο που κατάρτησε και τις μονάδες από την αξιολόγηση της απόδοσης στη συνέντευξη, διαμόρφωσε το σύνολο των μονάδων της κάθε υποψήφιας. Αποφάσισε, με βάση το σύνολο των μονάδων, να προσφέρει προαγωγή σε 21 υποψήφιες

Η αιτήτρια στέφεται εναντίον της πιο πιάνω απόφασης. Προβάλλει ότι, η απόφαση της Επιτροπής παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της καλής πίστης.

Εισηγήθηκε περαιτέρω ότι, η αιτήτρια και η ενδιαφερόμενη 3 είχαν προαχθεί στη θέση Βοηθού Διευθυντή την ίδια ημερομηνία. Η Επιτροπή αποφάσισε όπως, η βαθμολογία της αιτήτριας μη ληφθεί υπόψη και προς τούτο δεν κλήθηκε σε συνέντευξη, ενώ είχε λάβει υπόψη τη βαθμολογία για την ενδιαφερομένη, η οποία είχε αξιολογηθεί την επόμενη χρονιά.

Όπως προκύπτει από το φάκελο, η αιτήτρια και η ενδιαφερόμενη 3 είχαν προαχθεί και οι δυο την 1η Οκτωβρίου 2010. Η αιτήτρια είχε βαθμολογηθεί για το έτος 2009 - 2010, κατά το έτος της προαγωγής της ενώ η ενδιαφερόμενη 3 είχε βαθμολογηθεί για το έτος 2011-2012. Οι υπόλοιπες ενδιαφερόμενες είχαν επίσης μια βαθμολογία στη θέση του Βοηθού Διευθυντή.

Η Επιτροπή βασιζόμενη στην Προσφυγή Αρ. 983/2004, δεν έλαβε υπόψη τη βαθμολογία της αιτήτριας αφού αφορούσε τη σχολική χρονιά κατά την οποία είχε προαχθεί.

Δεδομένου ότι η απόφαση για προαγωγή λήφθηκε στις 20 Μαρτίου 2013, η αιτήτρια θα μπορούσε να είχε τύχει αξιολόγησης για άλλη σχολική χρονιά, όπως είχε γίνει και για την ενδιαφερόμενη 3. Η Επιτροπή δεν εξέτασε το γεγονός ότι η αιτήτρια δεν είχε αξιολογηθεί από το 2010 όταν προάχθηκε.  Η αιτήτρια δεν ευθύνεται για το γεγονός ότι δεν είχε τύχει αξιολόγησης μέχρι την ημερομηνία της προσβαλλόμενης απόφασης. Θυματοποιήθηκε επειδή δεν είχε δεύτερη αξιολόγηση. Δεν είναι επιτρεπτή, και είναι αντίθετη με την αρχή της χρηστής διοίκησης, η θυματοποίηση υπαλλήλου, επειδή η διοίκηση, χωρίς υπαιτιότητά του, δεν έκαμε τακτική επιθεώρηση και αξιολόγηση (Λιμνάτου ν. Δημοκρατίας (1990) 3 Α.Α.Δ. 4057). Η παράλειψη αυτή επενέργησε  ουσιαστικά δυσμενώς για την αιτήτρια.

 Εάν υπήρχε τέτοια αξιολόγηση τότε η βαθμολογία της αιτήτριας, ενδεχομένως, να ήταν διαφορετική και να οδηγούσε στη συμπερίληψη της στον κατάλογο των προτεινομένων. Το Δικαστήριο δεν μπορεί να γνωρίζει ποια θα ήταν η τελική εκτίμηση της Επιτροπής εάν η αιτήτρια, τελικώς, εκαλείτο σε συνέντευξη.

Ενόψει των πιο πάνω η προσφυγή θα έχει επιτυχή κατάληξη.

Η προσφυγή επιτυγχάνει. Η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρούται με €1.600 έξοδα υπέρ της αιτήτριας και εναντίον των καθ'ων η αίτηση».

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


321