Το Ανώτατο δικαίωσε τον Ανδρ. Παπαδιαμιανού στην προσφυγή του εναντίον του ΚΥΣΑΤΣ


Το Ανώτατο Δικαστήριο δικαίωσε τον Ανδρέα Παπαδιαμιανού στην προσφυγή του εναντίον του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ), το οποίο αρνήθηκε να του αναγνωρίσει το δίπλωμά του ως ισότιμου μεταπτυχιακού διπλώματος, Master, το οποίο του απονεμήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Σύμφωνα με τον δικαστή Δ Παμπαλλή:  

«ΠΑΜΠΑΛΛΗΣ, Δ.: Η εκ μέρους του ΚΥΣΑΤΣ άρνηση αναγνώρισης του διπλώματος του αιτητή (Ανδρέα Παπαδιαμιανού) ως ισοτίμου μεταπτυχιακού διπλώματος, Master, το οποίο του απονεμήθηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, έδωσε το έναυσμα για την καταχώριση της παρούσας προσφυγής.

 O καθ' ου η αίτηση (ΚΥΣΑΤΣ) σε διήμερη συνεδρία του ημερ. 4-6 Σεπτεμβρίου 2003 αποφάσισε, στη βάση των περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2003 (Κ.Δ.Π. 594/2003) όπως:

 

″Τίτλοι πενταετούς διάρκειας προγράμματος σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία λειτουργούν σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε σε χώρες με τις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία συνδέεται με διμερή συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης τίτλων σπουδών, μπορούν να αναγνωριστούν ως τίτλοι ισότιμοι ή ισότιμοι και αντίστοιχοι προς πτυχία σε συγκεκριμένη ειδικότητα και ταυτόχρονα ως μεταπτυχιακά Διπλώματα επιπέδου Master.″

 

 

Σε συνεδρία ημερ. 9 -11 Μαΐου 2004, καθορίστηκαν οι πιο κάτω  προϋποθέσεις αναφορικά με την αναγνώριση τίτλων σπουδών ως μεταπτυχιακού επιπέδου:

 

-        Ο τίτλος σπουδών να ικανοποιεί τα κριτήρια που απαιτούνται για την αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του ως πρώτου καταληκτικού άτιτλου επιπέδου Πτυχίου. Το αίτημα για την αναγνώριση του και ως Μεταπτυχιακό Δίπλωμα επιπέδου Master θα μελετάται εφόσον ικανοποιηθεί η προαναφερθείσα προϋπόθεση.

-        Το πρόγραμμα σπουδών να περιλαμβάνει, τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης, μαθήματα ή/και διπλωματική Εργασία μεταπτυχιακού επιπέδου.

 

-        Σε περίπτωση διπλωματικής εργασίας, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιητικό, το οποίο να βεβαιώνει ότι έχει εξεταστεί και εγκριθεί από την αρμόδια Επιτροπή.

 

-        Ο κάτοχος του άτιτλου να έχει αποκτήσει επαρκή εξειδίκευση σε ένα τομέα του πεδίου φοίτησης.

 

Στις 28 Απριλίου 2009 επανεξετάστηκε από τον καθ'ου η αίτηση το θέμα της διπλής αναγνώρισης συνδυασμένων προγραμμάτων σπουδών (πενταετούς διάρκειας) και αποφασίστηκε όπως, αιτήσεις που θα υποβάλλονταν μέχρι 31 Αυγούστου 2009, θα αξιολογούνταν στη βάση των μέχρι τότε ισχυόντων κριτηρίων. Αποφασίστηκε περαιτέρω ότι αιτήσεις που τυχόν θα υποβάλλοντο μετά την πιο πάνω ημερομηνία, θα εξετάζοντο υπό τον όρο ότι οι υποψήφιοι θα προσκόμιζαν πιστοποιητικό από το αντίστοιχο σώμα της χώρας που λειτουργεί το ίδρυμα όπου φοίτησαν και το οποίο θα πιστοποιεί ότι                 ο τίτλος σπουδών τους, αναγνωρίζεται, ως τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου Master.

 

Στις 22 Σεπτεμβρίου 2009 αποφασίστηκε η παράταση και προσδιορίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία η 31 Δεκεμβρίου 2009.

 

Ο αιτητής είναι κάτοχος διπλώματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το εν λόγω δίπλωμα απονέμεται μετά από πενταετή φοίτηση.

 

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2010 ο αιτητής υπέβαλε αίτηση για αναγνώριση του διπλώματος του ως ισοτίμου και αντιστοίχου με πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου και ταυτοχρόνως ζήτησε την αναγνώριση του ίδιου διπλώματος του ως τίτλου ισοτίμου με μεταπτυχιακού διπλώματος, επιπέδου Master.

 

Η αίτηση εξετάστηκε στις 21 Ιανουαρίου 2011 και αποφασίστηκε η αναγνώριση του διπλώματος, που είχε απονεμηθεί στον αιτητή,                    ως τίτλου ισοτίμου και αντιστοίχου προς πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου. Πλην, όμως, το αίτημα για αναγνώριση του διπλώματος του αιτητή ως τίτλου ισοτίμου και προς μεταπτυχιακό, δεν έγινε αποδεκτό. Ο λόγος απόρριψης της αίτησης, ήταν η παράλειψη προσκόμισης από τον αιτητή πιστοποιητικού από το αντίστοιχο σώμα αναγνώρισης της χώρας που λειτουργεί το ίδρυμα που απένειμε τον τίτλο σπουδών, το οποίο να πιστοποιεί ότι ο τίτλος σπουδών του αναγνωρίζεται, ως τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου Master.

 

Όπως προσδιορίζεται στα πρακτικά, η αίτηση είχε αποσταλεί στην αρμόδια Επιτροπή Κρίσεως για μελέτη και υποβολή εισηγήσεων επί του προκειμένου και ιδιαιτέρως ως προς την αναγνώριση του τίτλου σπουδών του αιτητή, ως τίτλου ισότιμο προς Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

 

Ο αιτητής ενημερώθηκε σχετικά με επιστολή ημερ. 23 Φεβρουαρίου 2011.

 

Ο αιτητής εισηγήθηκε ότι η απόφαση πάσχει καθότι τελικώς η αίτηση του δεν παραπέμφθηκε για εξέταση στη σχετική Επιτροπή Κρίσεως Τίτλων Σπουδών, κατά παράβαση του Νόμου και των σχετικών Κανονισμών.

 

Ο καθ'ου η αίτηση με τη σειρά του αντιπρότεινε ότι είχε συσταθεί Επιτροπή Κρίσεως, η οποία είχε επιληφθεί της αιτήσεως του αιτητή και εγκρίθηκε ο τίτλος τον οποίο κατέχει ο αιτητής ως ισότιμος προς Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Βεβαίως, σημειώνω επί του προκειμένου ότι η εν λόγω απόφαση, στην οποία έγινε αναφορά από την ευπαίδευτο συνήγορο του καθ'ου η αίτηση, έχει ημερομηνία  21 Νοεμβρίου 2011, εννέα μήνες μετά τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης και αφορά την αναγνώριση ισοτίμου προς Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακών Σπουδών και όχι μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master, ως ήταν η αίτηση που υποβλήθηκε.

 

Είμαι της γνώμης ότι ο λόγος ακυρώσεως, ευσταθεί.

Το άρθρο 7(1) του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου, Ν. 68(Ι)/96, προβλέπει ότι το Συμβούλιο καταρτίζει τριμελείς Επιτροπές Κρίσεως Τίτλων Σπουδών, όπου κρίνει τούτο αναγκαίο, με κύρια αρμοδιότητα τη μελέτη συγκεκριμένων θεμάτων και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων στο Συμβούλιο για λήψη τελικής απόφασης.

 

Ο Κανονισμός 6(1) των περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 172/99), προβλέπει ότι ο καθ'ου η αίτηση καταρτίζει τριμελείς Επιτροπές Κρίσεως για τη μελέτη των αιτήσεων και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων για τη λήψη της τελικής απόφασης. Περαιτέρω στον Κανονισμό 6(9) αναφέρεται ότι ο καθ'ου η αίτηση μπορεί να αναθέτει στις Επιτροπές Κρίσεως τη μελέτη επίδικων θεμάτων αναγνώρισης τίτλων σπουδών και την υποβολή σχετικής εισήγησης.

 

Με βάση τέλος το άρθρο 13(1) του Νόμου, ο καθ'ου η αίτηση αποφασίζει για την ισοτιμία ή την ισοτιμία και αντιστοιχία, αφού λάβει υπόψη και τη γνώμη της σχετικής Επιτροπής Κρίσεως Τίτλων Σπουδών, στις περιπτώσεις όπου μια αίτηση έχει παραπεμφθεί στην Επιτροπή.

 

Συνακόλουθα, είμαι της γνώμης ότι ο καθ'ου η αίτηση όφειλε να είχε αποστείλει την υποβληθείσα, από τον αιτητή, αίτηση στην Επιτροπή Κρίσεως Τίτλων Σπουδών για υποβολή εισηγήσεων.

 

Μελετώντας το φάκελο της υπόθεσης, δεν έχω εντοπίσει να έχει αποσταλεί  η αίτηση στην Επιτροπή Κρίσεως. Τούτο αποκτά σημασία καθότι δεν έγινε πριν τη λήψη απόφασης για απόρριψη του αιτήματος για αναγνώριση του αποκτηθέντος από τον αιτητή τίτλου, ως ισοτίμου με μεταπτυχιακό δίπλωμα επιπέδου Master. Όπως καταφαίνεται από τα πρακτικά, η εν λόγω αίτηση είχε αποσταλεί στην Επιτροπή Κρίσεως, πλην, όμως, μετά τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης και αφορούσε κάτι διαφορετικό, ήτοι την αναγνώριση του αποκτηθέντος τίτλου ως ισοτίμου με Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακού Τίτλου.

Με γνώμονα τα πιο πάνω, η προσφυγή επιτυγχάνει. Η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρούται με έξοδα υπέρ του αιτητή και εναντίον του καθ'ου η αίτηση, όπως αυτά θα υπολογιστούν από τον Πρωτοκολλητή και θα εγκριθούν από το Δικαστήριο».

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


595