Το Δ. Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή καθηγήτριας κατά της ΕΕΥ για τερματισμό των υπηρεσιών της


H EEY με επιστολή της στις 19.1.2017 αποφάσισε όπως μη επικυρώσει τον επιδοκιμασία (sic) διορισμό της

Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή της Καθηγήτρια Μέσης Εκπαίδευσης Μαρίας Πέτρου εναντίον της ΕΕΥ η οποία με επιστολή της στις 19.1.2017 αποφάσισε όπως μη επικυρώσει τον επιδοκιμασία (sic) διορισμό της και παράλληλα προχώρησε σε άμεσο τερματισμό των υπηρεσιών της ως Καθηγήτριας Μέσης Εκπαίδευσης,

«Τα ουσιώδη γεγονότα της παρούσας υπόθεσης έχουν ως ακολούθως:

Η αιτήτρια διορίστηκε για πρώτη φορά στην Μέση Εκπαίδευση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ως αντικαταστάτρια, κατά την περίοδο 10.2.2010-18.2.2010 και, ακολούθως, διορίστηκε, ως συμβασιούχα, κατά τις σχολικές χρονιές 1.9.2010-31.8.2011, 1.9.2011-31.8.2012, 1.9.2012-31.8.2013, 1.9.2013-31.8.2014.

 

Στη συνέχεια, η αιτήτρια διορίστηκε επί δοκιμασία στη μόνιμη θέση Καθηγητή Μαθηματικών, Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, από την 1.9.2014.

Επιθεωρητής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού επιθεώρησε και αξιολόγησε την αιτήτρια για την περίοδο 1.9.2014-31.1.2015, στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού 15 των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Επιθεώρησης και Αξιολόγησης) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 223/76), εφεξής οι «Κανονισμοί»), ο οποίος προνοεί, ότι εκθέσεις των εκπαιδευτικών λειτουργών που υπηρετούν επί δοκιμασία συντάσσονται ανά εξάμηνο από τον οικείο Επιθεωρητή. Ο εν λόγω Επιθεωρητής, για τους λόγους που επεξηγούνται στην αξιολόγηση του έκρινε, ότι η αιτήτρια επιτέλεσε το έργο της κατά τρόπο μη ικανοποιητικό. Περαιτέρω, σύμφωνα με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα ημερομηνίας 29.1.2015 του ίδιου επιθεωρητή, κατά την σχολική χρονιά 2013-2014, κατά την οποία η αιτήτρια ήταν διορισμένη με σύμβαση, δέχθηκε πρόγραμμα στήριξης, το οποίο συνεχίστηκε και κατά το πρώτο εξάμηνο δοκιμασίας της. Επιπλέον, σύμφωνα με το εν λόγω σημείωμα, ο επιθεωρητής εισηγήθηκε, όπως συνεχιστεί το πρόγραμμα στήριξης της αιτήτριας και κατά το δεύτερο εξάμηνο δοκιμασίας της και με επιστολή του ημερομηνίας 23.3.2015, την ενημέρωσε σχετικά.

 

Ο Επιθεωρητής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού επιθεώρησε και αξιολόγησε την αιτήτρια και για την περίοδο 1.2.2015-30.6.2015, κρίνοντας και πάλι, για τους λόγους που καταγράφει στην αξιολόγηση του, ότι η αιτήτρια επιτέλεσε το έργο της κατά τρόπο μη ικανοποιητικό. Σύμφωνα με σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα ημερομηνίας 1.7.2015 του ίδιου επιθεωρητή, αυτός εισηγήθηκε όπως συνεχιστεί το πρόγραμμα στήριξης της αιτήτριας και, με επιστολή του ημερομηνίας 14.10.2015, ενημέρωσε σχετικά την αιτήτρια.

Ο Επιθεωρητής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού επιθεώρησε και αξιολόγησε την αιτήτρια και για την περίοδο 1.9.2015-31.1.2016, κρίνοντας και πάλι, για τους λόγους που καταγράφει στην αξιολόγηση του, ότι η αιτήτρια επιτέλεσε το έργο της κατά τρόπο μη ικανοποιητικό. Ο εν λόγω επιθεωρητής, με επιστολή του ημερομηνίας 1.2.2016, ενημέρωσε σχετικά την αιτήτρια για την απόδοση της κατά την εν λόγω περίοδο και την πληροφόρησε, ότι το πρόγραμμα στήριξης της θα συνεχιζόταν.

 

Αξιολόγησης από τον Επιθεωρητή έτυχε η αιτήτρια και για την περίοδο 1.2.2016-30.6.2016 και πάλιν με κρίση, ότι αυτή επιτέλεσε το έργο της κατά τρόπο μη ικανοποιητικό, για τους λόγους που καταγράφονται στην σχετική έκθεση αξιολόγησης του.

 

Ως εκ των πιο πάνω και αφού είχε συμπληρωθεί η διετής περίοδος δοκιμασίας που προνοείται από το άρθρο 30 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, Ν.10/69, ως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί και ίσχυε μέχρι τον ουσιώδη χρόνο λήψης της επίδικης απόφασης (εφεξής ο «Νόμος»), το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με επιστολή του προς την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (εφεξής η «Επιτροπή») ημερομηνίας 19.7.2016, εισηγήθηκε τερματισμό του επί δοκιμασία διορισμού της αιτήτριας. Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με επιστολή του ημερομηνίας 19.7.2016 προς την αιτήτρια, την ενημέρωσε σχετικά με την πρόθεση του για εισήγηση προς την Επιτροπή για τερματισμό της υπηρεσίας της, καθώς και για το ότι έχει δικαίωμα να προβεί σε σχετικές παραστάσεις προς την Επιτροπή. Η αιτήτρια υπέβαλε, στις 17.8.2016, σχετικές παραστάσεις προς την Επιτροπή.

 

Η Επιτροπή, σε συνεδρία της ημερομηνίας 25.8.2016, ύστερα από τη σχετική εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αποφάσισε να ενημερώσει την αιτήτρια, ότι προτίθεται να προβεί σε τερματισμό του επί δοκιμασία διορισμού της, με βάση το άρθρο 30 (2) και (3) του Νόμου. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να καλέσει την αιτήτρια, με βάση το άρθρο 43 του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου, Ν. 158(Ι)/99, για να ακούσει τις σχετικές θέσεις και απόψεις της ή να εκθέσει γραπτώς οποιεσδήποτε περαιτέρω παραστάσεις επιθυμεί, μέχρι τις 6.9.2016. Η Επιτροπή ενημέρωσε σχετικά με την πιο πάνω απόφαση της την αιτήτρια, με επιστολή της ημερομηνίας 30.8.2016.

 

Στις 6.9.2016, η αιτήτρια υπέβαλε γραπτώς παραστάσεις στο γραφείο της Επιτροπής. Επιπλέον, στις 6.9.2016, εμφανίστηκε ενώπιον της Επιτροπής μαζί με κάποια Θεοδοσία Αριστονίκη, ψυχολόγο. Η Επιτροπή, αφού άκουσε όσα ανέφερε η αιτήτρια και η εν λόγω   ψυχολόγος αποφάσισε, όπως με βάση το άρθρο 30 (2) του Νόμου, παρατείνει τη χρονική περίοδο δοκιμασίας της αιτήτριας μέχρι τις 28.2.2017 και την ενημέρωσε, σχετικά, με επιστολή της ημερομηνίας 13.9.2016.

 

Με επιστολή του ημερομηνίας 2.11.2016, στην οποία επισυνάπτονταν σχετικές εκθέσεις του Διευθυντή του Γυμνασίου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του οικείου Επιθεωρητή, το Υπουργείο Παιδείας κι Πολιτισμού, εισηγήθηκε τον άμεσο τερματισμό της παράτασης του επί δοκιμασία διορισμού της αιτήτριας. Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 8.11.2016, αποφάσισε, όπως η αιτήτρια κληθεί πολύ σύντομα από την Επιτροπή, της οποίας η θητεία θα έληγε σύντομα, για να υποβάλει τυχόν παραστάσεις της, σε σχέση με το υπό εξέταση θέμα.

 

Η Επιτροπή, υπό τη νέα της συγκρότηση, σε συνεδρία της ημερομηνίας 22.11.2016, ύστερα από τη σχετική εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, αποφάσισε όπως ζητήσει από τη Νομική Υπηρεσία, κάτι που έπραξε με επιστολή της ημερομηνίας 22.11.2016, να την πληροφορήσει, κατά πόσο είναι νομικά επιτρεπτό να εξετάσει, με βάση τα νεότερα στοιχεία και τη νεότερη εισήγηση της αρμόδιας αρχής, θέμα τερματισμού της παράτασης του επί δοκιμασία διορισμού της αιτήτριας. Η Νομική Υπηρεσία, με επιστολή της ημερομηνίας 30.11.2016, απάντησε στην Επιτροπή, ότι αυτό είναι νομικά επιτρεπτό, νοουμένου ότι δοθεί εκ νέου στην αιτήτρια ειδοποίηση για την πρόθεση τερματισμού του διορισμού της, η οποία να περιέχει τους λόγους, καθώς και όπως αυτή κληθεί να υποβάλει εκ νέου παραστάσεις σε σχέση με την πρόθεση αυτή. Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 6.12.2016, αφού έλαβε γνώση του περιεχομένου της επιστολής της Νομικής Υπηρεσίας, αποφάσισε να συνεχίσει την εξέταση του θέματος σε προσεχή συνεδρία της.

 

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με επιστολή του ημερομηνίας 30.12.2016, στην οποία επισυνάπτονταν νεότερες επιστολές του Διευθυντή του Γυμνασίου Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και του οικείου επιθεωρητή, εισηγήθηκε και πάλι τον άμεσο τερματισμό της παράτασης του επί δοκιμασία διορισμού της αιτήτριας.

 

Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 3.1.2017, αποφάσισε να ενημερώσει την αιτήτρια, ότι προτίθεται να προβεί σε τερματισμό του επί δοκιμασία διορισμού της. Επιπλέον, αποφάσισε να την καλέσει, με βάση το άρθρο 43 του Ν. 158(Ι)/1999, κάτι που η Επιτροπή έπραξε με επιστολή της ημερομηνίας 3.1.2017, για να ακούσει τις σχετικές θέσεις και απόψεις της ή σε περίπτωση που αυτή δεν θα μπορούσε να προσέλθει ενώπιον της Επιτροπής, να εκθέσει γραπτώς οποιεσδήποτε περαιτέρω παραστάσεις της επιθυμεί, μέχρι τις 9.1.2017.

 

Η αιτήτρια, στις 9.1.2017, εμφανίστηκε με τον τότε δικηγόρο της ενώπιον της Επιτροπής και ζήτησε, όπως αλλάξει η ημερομηνία ακρόασης, ώστε να μπορέσει να λάβει γνώση και να μελετήσει το υλικό του φακέλου της υπόθεσης. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να ορίσει ως νέα ημερομηνία ακρόασης τις 16.1.2017.

 

Η αιτήτρια εμφανίστηκε εκ νέου ενώπιον της Επιτροπής στις 16.1.2017, μαζί με τους τότε δικηγόρους της.  Η Επιτροπή, αφού άκουσε την αιτήτρια και τους δικηγόρους της, αποφάσισε, στις 19.1.2017, με βάση το άρθρο 30 (2) του Νόμου, όπως τερματίσει τον διορισμό της αιτήτριας, από τις 23.1.2017. Η Επιτροπή ενημέρωσε σχετικά την αιτήτρια, με επιστολή της ημερομηνίας 19.1.2017.

 

Η αιτήτρια, στις 24.1.2017, υπέβαλε ένσταση για την απόφαση της Επιτροπής να τερματίσει τον επί δοκιμασία διορισμό της στη μόνιμη θέση Καθηγητή Μαθηματικών, αναφέροντας, ως λόγους ένστασης τα εξής:

 

«Ο τερματισμός δεν έλαβε υπόψη τις κακές συνθήκες, που αναφέρθηκαν για να έχουμε τα συγκεκριμένα καλά μαθησιακά αποτελέσματα.

Ουσιαστικά δεν λήφθηκαν υπόψη τα μαθησιακά αποτελέσματα, που είναι στόχος κάθε σχολικής χρονιάς και η Αρμόδια Αρχή έπραξε βεβιασμένα, βασισμένη στις κριτικές κάποιων, οι οποίες κατά τη δική μου γνώμη κρίνονται πολύ νωρίς, μεροληπτικές και κακόβουλες.

Εισηγούμαι, όπως μου δοθεί ο «υποσχόμενος» χρόνος μέχρι τέλος Φεβρουαρίου για να παρουσιάσω τα βέλτιστα αποτελέσματα μου ή όπως μετακινηθώ σε πιο υγιείς εργασιακές συνθήκες, στην περίπτωση που είναι πρακτικά αδύνατο.»

 

 Η Επιτροπή, στη συνεδρία της ημερομηνίας 8.2.2017, εξέτασε την πιο πάνω ένσταση της αιτήτριας και αποφάσισε να την ενημερώσει, ότι δεν προσκόμισε οποιοδήποτε νέο στοιχείο που να δικαιολογεί επανεξέταση της απόφασης της ημερομηνίας 19.1.2017 για τερματισμό από 23.1.2017 του μόνιμου επί δοκιμασία διορισμού της, στη θέση Καθηγητή Μαθηματικών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή επιβεβαίωσε την εν λόγω απόφαση της. Περαιτέρω, όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον τερματισμό του επί δοκιμασία διορισμού της αιτήτριας, η Επιτροπή αποφάσισε να την πληροφορήσει, ότι τηρήθηκαν όλες οι νενομισμένες διαδικασίες. Η Επιτροπή ενημέρωσε την αιτήτρια για τα πιο πάνω, με επιστολή της ημερομηνίας 20.2.2017.

Εναντίον της απόφασης της Επιτροπής, όπως τερματίσει τον μόνιμο υπό δοκιμασία διορισμό της, η αιτήτρια καταχώρησε την άνω προσφυγή, στις 2.2.2017.

Η αιτήτρια, με την γραπτή της αγόρευση, προωθεί τη θέση, ότι η αιτήτρια έτυχε «καταδίωξης», ως την ονομάζει, ιδιαίτερα από τον Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης και «μια εκπληκτικά πιεστική και δυσμενέστατη μεταχείριση που δεν δικαιολογείται νομοθετικά ή κανονιστικά».

Εξέτασα το πιο πάνω ισχυρισμό με προσοχή με βάση τα ενώπιον μου έγγραφα. Ο ισχυρισμός αποδεικνύεται, μέσα από τα γεγονότα της περίπτωσης ανεδαφικός. Κανένα σημείο στην όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν τεκμηριώνει οποιαδήποτε καταδίωξη της αιτήτριας ή, γενικότερα, μεροληπτική στάση εναντίον της. Αντίθετα, η αιτήτρια έτυχε βοήθειας και στήριξης από τα αρμόδια όργανα κατά τη διάρκεια του υπό δοκιμασία μόνιμου διορισμού της και, προς αυτό το σκοπό, βρισκόταν και σε πρόγραμμα στήριξης (βλ. ανωτέρω στα γεγονότα), ώστε να βελτιωθεί στα ζητήματα που παρουσίαζε αδυναμίες. Ορθά παρατηρεί η ευπαίδευτη δικηγόρος  για την καθ' ης η αίτηση, ότι στην αιτήτρια, μάλιστα, προσφέρθηκε και στήριξη για τα έτη 2011-2012 και 2013-2014, δηλαδή πριν τον υπό δοκιμασία μόνιμο διορισμό της, αλλά η ίδια δεν την επιθυμούσε, ως σαφώς προκύπτει από τα επίδικα πρακτικά της Επιτροπής. Η πλευρά της αιτήτριας ουδέν στοιχείο ανέφερε, το οποίο να αποδεικνύει είτε καταδίωξη ή μεροληψία από την πλευρά της καθ' ης η αίτηση.  Ισχυρισμοί, όμως, περί μεροληψίας της διοίκησης πρέπει να αποδεικνύονται αυστηρά και το βάρος απόδειξης έχει ο αιτητής.

H πλευρά της αιτήτριας προβάλλει ισχυρισμό, ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης της, διότι δεν της δόθηκαν οι δέσμες εγγράφων του Διευθυντή Μέσης Εκπαίδευσης των επιστολών ημερομηνιών 2.11.2016 και 30.12.2016, ούτε της κοινοποιήθηκαν οι εξαμηνιαίες εκθέσεις-αξιολογήσεις της.

Ούτε αυτός ο ισχυρισμός ευσταθεί. Ως εκ των ανωτέρω, κανείς εκ των προβαλλόμενων λόγων ακυρώσεως, για τους λόγους που επεξηγήθηκαν, ευσταθεί.

Η προσφυγή απορρίπτεται, με έξοδα 1300 Ευρώ εναντίον της αιτήτριας και υπέρ της καθ' ης η αίτηση.

Η προσβαλλόμενη απόφαση επικυρώνεται.

         Γ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΔΔΔ».

Αυτούσια η απόφαση  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

103