Το Δ. Δικαστήριο έκανε αποδεκτή προσφυγή δημοσιογράφου κατά του ΚΥΣΑΤΣ


   Το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε αποδεκτή την προσφυγή της δημοσιογράφου Μαρίας Κωνσταντίνου κατά της απόφασης του Κυπριακού Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) να απορρίψει την αίτηση της για αναγνώριση του τίτλου σπουδών Bachelor of Arts που της απονεμήθηκε από το Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου, με την μέθοδο Work Based Learning, ως τίτλου ισοδύναμου και αντίστοιχου προς πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου, στον κλάδο δημοσιογραφίας.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, η αίτηση της κα. Κωνσταντίνου εξετάστηκε από το Συμβούλιο στις 17/10/2011 το οποίο διαπίστωσε ότι η αίτηση αναφέρεται σε θέμα για το οποίο είχε ληφθεί προηγουμένως απόφαση και δεν έκρινε απαραίτητη την αποστολή του φακέλου σε Επιτροπή Κρίσεως.
Σημειώνεται ότι κατά την εν λόγω συνεδρία του Συμβουλίου στην οποία λήφθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, το μέλος του Συμβουλίου, Δέσποινα Μαρτίδου – Φορσιέρ, ήταν απούσα, χωρίς να καταγράφεται ο λόγος της απουσίας της ή οτιδήποτε σχετικό. Ούτε όμως προκύπτει από το διοικητικό φάκελο, ο λόγος της απουσίας του συγκεκριμένου μέλους ή αν έχει νομότυπα προσκληθεί.
Αναφέρεται επίσης ότι η νομολογία επί του θέματος είναι πάγια και διαχρονική. Τα μέλη που συγκροτούν το συλλογικό όργανο, έχουν υποχρέωση συμμετοχής στη σύνθεση του οργάνου, εκτός όπου η απουσία κρίνεται δικαιολογημένη. Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους, συνεπάγεται παρανομία στη σύνθεση και στοιχειοθετεί λόγο ακυρότητας, που ανατρέχει στη ρίζα της διοικητικής διαδικασίας.
Το Δικαστήριο αναφέρει στην απόφαση του ότι με το δεδομένο ότι η συνεδρία ημερομηνίας 17/10/2011, ήταν η κρίσιμη συνεδρία, κατά την οποία λήφθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση και το μέλος κα Μαρτίδου – Φορσιέρ, απουσίαζε χωρίς να αποδεικνύεται είτε ο λόγος της απουσίας της είτε αν νομότυπα προσκλήθηκε, κρίνεται παράνομη η σύνθεση του ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. κατά την εν λόγω συνεδρία.
Ενόψει της πιο πάνω διαπίστωσης που ανατρέχει στη ρίζα της διοικητικής διαδικασίας, παρέλκει η εξέταση των υπολοίπων λόγων ακύρωσης, προστίθεται.
Υπό το φως των ανωτέρω, καταλήγει το Δικαστήριο, η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται. Επιδικάζονται €1300 έξοδα, πλέον Φ.Π.Α, υπέρ της αιτήτριας και εναντίον των καθ’ ων η αίτηση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


136