Το Δικαστήριο δικαίωσε νηπιαγωγό για τη μη συμπερίληψη της από την ΕΕΥ στον κατάλογο με αναπηρίες


 Το Διοικητικό Δικαστήριο έκανε δεκτή την προσφυγή της νηπιαγωγού Άννας Κυριάκου κατά της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας  η οποία στις 16/4/2014, απέρριψε την αίτησή της για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο διοριστέων εκπαιδευτικών για άτομα με αναπηρίες (ειδικότητα Νηπιαγωγών).

Σύμφωνα με το δικαστήριο:

«Η ΕΕΥ, δεν επεξηγεί γιατί κρίνει την αιτήτρια ως μη κατάλληλη για τη θέση του Νηπιαγωγού, ενεργώντας αυθαίρετα και κατ' απόκλιση της γνωμοδότησης της Ειδικής Πολυθεματικής Επιτροπής, που σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη» .

Ακολουθεί ολόκληρη η υπόθεση:

Α. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ-ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΔΔΔ:  Η αιτήτρια προσβάλλει τη νομιμότητα της απόφασης των καθ' ων η αίτηση  ημερομηνίας 16/4/2014, με την οποία απερρίφθη η αίτηση της για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο διοριστέων εκπαιδευτικών για άτομα με αναπηρίες (ειδικότητα Νηπιαγωγών).

Τα πραγματικά γεγονότα της παρούσας υπόθεσης είναι σε συντομία τα ακόλουθα: 

Η αιτήτρια στις 28/6/2013 υπέβαλε αίτηση για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, στην ειδικότητα Νηπιαγωγών.   Κατ' ακολουθίαν της σχετικής διαδικασίας, η αιτήτρια υποβλήθηκε σε αξιολόγηση από Ειδική Πολυθεματική Επιτροπή στο πλαίσιο του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/2009) (εφεξής "Νόμος").   Η Ειδική Πολυθεματική Επιτροπή στην έκθεση της ημερομηνίας 14/11/2013, γνωμοδότησε ότι η αιτήτρια εμπίπτει στον ορισμό «άτομα με αναπηρίες», όπως ο όρος ερμηνεύεται στο άρθρο 2 του σχετικού Νόμου.   Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (εφεξής "ΕΕΥ"), στη συνεδρία της ημερομηνίας 14/1/2014, εξέτασε την υπό αναφορά αίτηση και αποφάσισε να καλέσει την αιτήτρια ενώπιον της σε προσωπική συνέντευξη, όπως και έγινε στις 28/1/2014.   Η ΕΕΥ έχοντας υπόψη της όλα τα στοιχεία του φακέλου της αιτήτριας, περιλαμβανομένης της προσωπικής συνέντευξης, αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης διότι διαπίστωσε ότι η αιτήτρια δεν κρίνεται κατάλληλη για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης Νηπιαγωγού.   Η αιτήτρια με επιστολή της ημερομηνίας 5/3/2014, υπέβαλε ένσταση για τη μη συμπερίληψη της στον ειδικό κατάλογο διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, η οποία απερρίφθη από την ΕΕΥ στη συνεδρία της ημερομηνίας 21/3/2014, η οποία κοινοποιήθηκε στην αιτήτρια στις 16/4/2014 και η οποία αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας προσφυγής.

Οι ευπαίδευτοι συνήγοροι για την αιτήτρια, ισχυρίζονται ότι κατά παράβαση της νομολογίας και καθ' υπέρβαση εξουσίας, η αιτήτρια υπέστη μια άγνωστη στο Νόμο προφορική συνέντευξη και η ΕΕΥ ενεργώντας αυθαίρετα κατ' απόκλιση της γνωμάτευσης της Ειδικής Πολυθεματικής Επιτροπής και χωρίς ειδική αιτιολογία, απέρριψε την αίτηση της αιτήτριας.   Ισχυρίζονται επίσης ότι, στην προκείμενη περίπτωση, έχουν παραβιασθεί οι αρχές της καλής πίστης, δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και οι πρόνοιες του σχετικού Νόμου.

Προς υποστήριξη των ισχυρισμών τους, παραπέμπουν σε πρωτόδικες αποφάσεις τόσο του Ανωτάτου Δικαστηρίου (βλ. Αθανάσιος Νάκας v. Κυπριακής Δημοκρατίας, υπόθεση αρ. 1091/2011 κ. ά, ημερομηνίας 11/1/2013, Ελένη Παρούτση v. Κυπριακής Δημοκρατίας, υπόθεση αρ. 1449/2012, ημερομηνίας 14/3/2014, Στυλιανή Έλληνα v. Δημοκρατίας, υπόθεση αρ. 897/2012, ημερομηνίας 21/1/2014, Γκοντοσίδου Ευαγγελία v. Δημοκρατίας, υπόθεση αρ. 943/2012, ημερομηνίας 12/5/2016), όσο και του Διοικητικού Δικαστηρίου (βλ. Χρυσοβαλάντης Τέλλο v. Δημοκρατίας, υπόθεση αρ. 5640/2013, ημερομηνίας 21/3/2016, Αθανάσιος Νάκας v. Δημοκρατίας, υπόθεση αρ. 262/2014, ημερομηνίας 6/6/2016), οι οποίες υποστηρίζουν τις θέσεις τους.

Από την άλλη, οι καθ' ων η αίτηση αντιτείνουν ότι η Ειδική Πολυθεματική Επιτροπή, αξιολογεί και διαπιστώνει κατά πόσο ένα άτομο, είναι "άτομο με αναπηρίες" για τους σκοπούς του σχετικού Νόμου και κατά πόσο είναι κατάλληλο για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης απασχόλησης και ακολούθως συντάσσει έκθεση αναφορικά με την αναπηρία και την καταλληλότητα του υποψηφίου.  Στην προκείμενη δε περίπτωση, η ΕΕΥ έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση και την διεξαχθείσα προσωπική συνέντευξη, εύλογα αποφάσισε την απόρριψη της αίτησης της αιτήτριας.

Η ευπαίδευτη συνήγορος για τους καθ' ων η αίτηση, ανέφερε στην γραπτή της αγόρευση, ότι είχε εφεσιβληθεί η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Στυλιανή Έλληνα v. Δημοκρατίας, υπόθεση αρ. 897/2012, ημερομηνίας 21/1/2014 (ανωτέρω), με την Αναθεωρητική Έφεση αρ. 27/14, με την οποία θα επιλύετο, όπως ανέφερε, οριστικά το θέμα.  Κατά το στάδιο των προφορικών διευκρινήσεων, το Δικαστήριο έτυχε πληροφόρησης από τους συνηγόρους και των δύο πλευρών ότι, η από αναφορά Αναθεωρητική Έφεση απεσύρθη από την Δημοκρατία.

Έχω εξετάσει τις εκατέρωθεν θέσεις των ευπαιδεύτων συνηγόρων και των δύο πλευρών και έχω καταλήξει στα ακόλουθα:

Το άρθρο 3 του σχετικού Νόμου, καθορίζει τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία απαιτείται να ικανοποιούνται.

«(α)  κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα της υπό πλήρωση θέσης απασχόλησης, (β) επιτυγχάνουν σε τυχόν απαιτούμενες για τη θέση   απασχόλησης   γραπτές   και/ή προφορικές εξετάσεις και  (γ) κρίνονται κατάλληλα για την εκτέλεση των καθηκόντων της υπό πλήρωση θέσης απασχόλησης από το αρμόδιο διορίζον όργανο, το οποίο υποχρεούται για το σκοπό αυτό να λαμβάνει υπόψη και την έκθεση της ειδικής πολυθεματικής επιτροπής που συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 6.» (η έμφαση προστέθηκε).

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 6 του σχετικού Νόμου, ο υποψήφιος με την αίτηση του για πρόσληψη σε θέση απασχόλησης, υποβάλλει μεταξύ άλλων και τα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών του, στα οποία περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας του και το διορίζον όργανο παραπέμπει την αίτηση του στο αρμόδιο Τμήμα, το οποίο την διαβιβάζει στην Ειδική Πολυθεματική Επιτροπή, η οποία αξιολογεί κατά πόσο ο υποψήφιος είναι άτομο με αναπηρίες, καθώς και την καταλληλότητα του για άσκηση των καθηκόντων της θέσης απασχόλησης και συντάσσει έκθεση, η οποία διαβιβάζεται στο διορίζον όργανο.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 5 του σχετικού Νόμου, η Ειδική Πολυθεματική Επιτροπή συστήνεται με βάση ετήσιους καταλόγους ειδικών επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, που εγκρίνει ο Υπουργός.

Στην εξεταζόμενη περίπτωση, η Ειδική Πολυθεματική Επιτροπή γνωμάτευσε ότι η αιτήτρια εμπίπτει στον ορισμό του ατόμου με αναπηρία, λόγω πολύ σοβαρής μείωσης της όρασης από κληρονομική αμφιβληστροειδοπάθεια και ωχροπάθεια και εμπίπτει στην κατηγορία ατόμων που θεωρούνται νομικά τυφλά.  Έκρινε δε την αιτήτρια κατάλληλη για διορισμό στη θέση Νηπιαγωγού, με την προϋπόθεση ότι θα χορηγηθεί συνοδός/βοηθός.

Ακολούθησε η κλήση της αιτήτριας από την ΕΕΥ σε προσωπική συνέντευξη, η οποία όπως αναφέρεται, "διαπίστωσε ότι η αιτήτρια δεν κρίνεται κατάλληλη για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του Νηπιαγωγού σύμφωνα με τον περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες, στον Ευρύτερα Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμο (Ν. 146(Ι)/2009)".

Κατά την κρίση μου, διαπιστώνεται παντελής έλλειψη αιτιολογίας για την απόρριψη της αίτησης της αιτήτριας και αυθαίρετη απόκλιση από την γνωμάτευση της Ειδικής Πολυθεματικής Επιτροπής, η οποία έκρινε την αιτήτρια, όπως έχει αναφερθεί, κατάλληλη για διορισμό στη θέση Νηπιαγωγού, με την προϋπόθεση ότι θα της χορηγείτο συνοδός/βοηθός.

Η ΕΕΥ, δεν επεξηγεί γιατί κρίνει την αιτήτρια ως μη κατάλληλη για τη θέση του Νηπιαγωγού, ενεργώντας αυθαίρετα και κατ' απόκλιση της γνωμοδότησης της Ειδικής Πολυθεματικής Επιτροπής, που σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, έχει υποχρέωση να λάβει υπόψη.

Σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου, Επ. Σπηλιωτόπουλου, 5η έκδοση, σ. 135-136, §135:

«Η «γνωμοδότηση» ή γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα και διακρίνεται σε i) «Απλή» όταν το όργανο που έχει την αποφασιστική αρμοδιότητα δεν δεσμεύεται από αυτήν, αλλά μπορεί να αποφασίσει και διαφορετικά (ΣΕ 1704/1981).  Η πράξη του οργάνου που έχει αποφασιστική αρμοδιότητα, εφόσον έχει περιεχόμενο διαφορετικό από την απλή γνωμοδότηση, πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη».

Υπό το φως των ανωτέρω, η προσφυγή επιτυγχάνει και η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρώνεται.

Επιδικάζονται €1200 έξοδα πλέον Φ.Π.Α, υπέρ της αιτήτριας και εναντίον των καθ' ων η αίτηση.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


199