Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε της προσφυγή της ΧΧΧ Κάψουλου κατά της ΕΕΥ για μη διορισμό της


Η αιτήτρια είναι εγγεγραμμένη στον πίνακα διοριστέων Καθηγητών Αγγλικών από τον Φεβρουάριο του 2006 και στον πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες (ειδικότητα Αγγλικά) από τον Φεβρουάριο του 2011

Το Διοικητικό Δικαστήριο απέρριψε της προσφυγή της ΧΧΧΧ Κάψουλου  εναντίον της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας οποία διόρισε αντι μτης ίδιας διόρισε με σύμβαση ως Καθηγητές Αγγλικών τους (1) XXXXX Πρωτοπαπά, (2) XXXXX Νικολάου, (3) XXXXX Χατζηλούκα και (4) XXXXX Χατζηλοή.

Σημειώνεται ότι η Κάψουλου από το Φεβρουάριο του 2011, που η αιτήτρια ενεγράφη στους ειδικούς καταλόγους διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες.

Περιληπτικά η υπόθεση:    

«Α. Σ. Αγγελίδης, για Ανδρέας Σ. Αγγελίδης δ.ε.π.ε., για την αιτήτρια

Τ. Ιακωβίδου (κα), Δικηγόρος της Δημοκρατίας, για τους καθ' ων η αίτηση.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Α. ΖΕΡΒΟΥ, Δ.Δ.Δ.: Με την παρούσα προσφυγή η αιτήτρια αιτείται της ακόλουθης θεραπείας:

«Δήλωση του Δικαστηρίου με την οποία να κηρύσσεται άκυρη και/ή χωρίς νομικό αποτέλεσμα η απόφαση της καθ' ης η αίτηση αρ. 1 με την οποία διόρισε με σύμβαση ως Καθηγητές Αγγλικών τους (1) XXXXX Πρωτοπαπά, (2) XXXXX Νικολάου, (3) XXXXX Χατζηλούκα και (4) XXXXX Χατζηλοή αντί της αιτήτριας, η οποία στερήθηκε άνισα, κατά παραγνώριση της κατάστασης υγείας της και αυθαίρετα, του δικαιώματος να διοριστεί γιατί δεν της δόθηκε και/ή δεν της διασφαλίστηκε η δυνατότητα να συμπληρώσει την προϋπηρεσιακή της εκπαίδευση, ως ο Νόμος απαιτεί, αφού η εκπαίδευση αυτή αναστάληκε παράνομα και/ή επιλεκτικά από τον καθ' ου η αίτηση 2.»

Στην Ένσταση των καθ' ων η αίτηση παρατίθενται τα ακόλουθα, ως σχετικά με την παρούσα υπόθεση γεγονότα:

Η αιτήτρια είναι εγγεγραμμένη στον πίνακα διοριστέων Καθηγητών Αγγλικών από τον Φεβρουάριο του 2006 και στον πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες (ειδικότητα Αγγλικά) από τον Φεβρουάριο του 2011.  Από το 2006 που η αιτήτρια ενεγράφη στον πίνακα διοριστέων Καθηγητών Αγγλικών, μέχρι το 2010, με βάση τις ανάγκες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κλήθηκαν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης από τον εν λόγω πίνακα διοριστέων άτομα τα οποία προηγούνταν έναντι της αιτήτριας.  Από το Φεβρουάριο του 2011, που η αιτήτρια ενεγράφη στους ειδικούς καταλόγους διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, και μέχρι την ημέρα καταχώρησης της Ένστασης (29.10.15) δεν ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να κληθούν άτομα της ειδικότητας Αγγλικών για να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.  Ως εκ τούτου, η αιτήτρια δεν είχε την ευκαιρία να κληθεί και να παρακολουθήσει το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.

Στους αναθεωρημένους πίνακες διοριστέων Φεβρουάριου 2014, η αιτήτρια είχε τον αριθμό 852 όσον αφορά τον πίνακα διοριστέων Καθηγητών Αγγλικών και τον αριθμό 3 όσον αφορά τον πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες (ειδικότητα Αγγλικά).  Με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τη σειρά της στον αναθεωρημένο πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες (ειδικότητα Αγγλικά) Φεβρουάριου 2014, της προσφέρθηκε έκτακτος διορισμός με ισχύ από 1.9.2014, τον οποίο και αποδέχτηκε.

Τα Ενδιαφερόμενα Μέρη XXXXX Πρωτοπαπά (Ε.Μ. 1), XXXXX Νικολάου (E.M. 2), XXXXX Χατζηλουκά (E.M. 3) και XXXXX Χατζηλοή (E.M. 4) είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα διοριστέων Καθηγητών Αγγλικών. Για τη σχολική χρονιά 2010- 2011, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ενημέρωσε την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.) ότι για την ειδικότητα των Αγγλικών, θα έπρεπε να κληθούν 25 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί. Στον πίνακα διοριστέων Καθηγητών Αγγλικών Φεβρουαρίου 2010, τα Ε.Μ. 1-4 είχαν τους αριθμούς 119, 113, 123 και 114, αντίστοιχα.  Ως εκ τούτου, και οι τέσσερις, με βάση τις πιο πάνω εκπαιδευτικές ανάγκες και τη σειρά τους στον πίνακα διοριστέων καθηγητών Αγγλικών κλήθηκαν και παρακολούθησαν με επιτυχία το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης κατά τη σχολική χρονιά 2010-2011.

Στον αναθεωρημένο πίνακα διοριστέων καθηγητών Αγγλικών Φεβρουάριου 2014, τα Ε.Μ. 2, 3, 4 και 1 είχαν τους αριθμούς 51, 52, 53 και 54, αντίστοιχα.  Με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τη σειρά στον αναθεωρημένο πίνακα διοριστέων καθηγητών Αγγλικών Φεβρουαρίου 2014, προσφέρθηκε διορισμός με σύμβαση στη θέση καθηγητή Αγγλικών κατά τη σχολική χρονιά 2014 - 2015, στα Ε.Μ. 2-4 με ισχύ από 2.10.2014 και στο Ε.Μ. 1 με ισχύ από 8.10.2014.  Τα Ε.Μ. 2-4 αποδέχτηκαν τον διορισμό με σύμβαση που τους προσφέρθηκε. Το Ε.Μ. 3 δεν τον αποδέχτηκε και διορίστηκε αργότερα ως αντικαταστάτρια.  Σημειώνεται ότι, συνεπεία της μη αποδοχής από το Ε.Μ. 3 του προσφερθέντος διορισμού, η παρούσα προσφυγή δεν επιδόθηκε σε αυτό και στο στάδιο της ακρόασης της υπόθεσης ο ευπαίδευτος δικηγόρος της αιτήτριας δήλωσε ότι η προσφυγή εναντίον του Ε.Μ. 3 αποσύρεται.

Η αιτήτρια, με ηλεκτρονικό μήνυμά της ημερομηνίας 12.10.2014, υπέβαλε αίτημα προς την Ε.Ε.Υ. για παρακολούθηση του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.  Περαιτέρω, η Επίτροπος Διοικήσεως, με επιστολή της ημερομηνίας 19.1.2014, ενημέρωσε την Ε.Ε.Υ. για παράπονο που υπέβαλε η αιτήτρια μέσω του δικηγόρου της, το οποίο στρεφόταν προς την Ε.Ε.Υ., σχετικά με τη διεξαγωγή του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης για τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες.

Η Ε.Ε.Υ., αφού εξέτασε το παράπονο της αιτήτριας, με βάση τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμους του 1969 έως (Αρ. 2) του 2014 και τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψηφίων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμούς του 2007 (ΚΔΠ 236/2007), με επιστολή της ημερομηνίας 2.2.2015 ενημέρωσε σχετικά την Επίτροπο Διοικήσεως.  

Στη συνέχεια, η Ε.Ε.Υ. αφού δεν είχε σχετική εισήγηση από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για διεξαγωγή του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης κατά τη σχολική χρονιά 2015-2016, με επιστολή της ημερομηνίας 15.4.2015, πληροφόρησε την αιτήτρια για τα ακόλουθα:

«2. Σύμφωνα με τους περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των Υποψήφιων Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) Κανονισμούς του 2007 (ΚΔΠ 236/2007), η Επιτροπή, μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου κάθε έτους, καλεί με τη σειρά που καθορίζεται από τους πίνακες διοριστέων, τόσους από τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται σ' αυτούς, όπως καθορίζονται από τους αριθμούς και τις ειδικότητες που αναφέρονται στην απόφαση του Υπουργού. Ως εκ τούτου, αρμόδια αρχή για τις ειδικότητες και τον αριθμό υποψηφίων που καλούνται να παρακολουθήσουν το εν λόγω Πρόγραμμα, είναι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

3. Σημειώνεται ότι από το 2011, οπότε και κλήθηκαν για πρώτη φορά υποψήφιοι από τους ειδικούς καταλόγους διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, για να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης, η αρμόδια αρχή δεν έχει διαβιβάσει στην Επιτροπή εκπαιδευτικές ανάγκες για την ειδικότητα των Αγγλικών.  Περαιτέρω, για τη σχολική χρονιά 2015- 2016, δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής εισήγηση στην Επιτροπή, για να κληθούν υποψήφιοι εκπαιδευτικοί λειτουργοί να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.».

Βασικό παράπονο της αιτήτριας στα πλαίσια της παρούσας προσφυγής αποτελεί το γεγονός ότι από τον Φεβρουάριο του 2011, όταν η αιτήτρια κρίθηκε προσοντούχος και περιλήφθηκε στους ειδικούς καταλόγους διοριστέων εκπαιδευτικών με αναπηρίες, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δεν διοργάνωσε γενικά και/ή δεν κάλεσε άτομα του πίνακα με αναπηρίες για την ειδικότητα των Αγγλικών για να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής κατάρτισης, το οποίο σύμφωνα με τον νόμο[1] αποτελεί προϋπόθεση για διορισμό.  Τούτο δε συνιστά, σύμφωνα με την εισήγηση του ευπαιδεύτου δικηγόρου της αιτήτριας, προφανή παρανομία, που είχε ως αποτέλεσμα να στερηθεί η αιτήτρια της δυνατότητας μόνιμου διορισμού, αφού της στερήθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσει το εν λόγω πρόγραμμα.

Περαιτέρω, με παραπομπή στο άρθρο 3 του (Ν.146(Ι)/2009)[2], συμφώνως του οποίου σε θέσεις απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα προσλαμβάνονται, υπό προϋποθέσεις, άτομα με αναπηρίες σε ποσοστό 10% του αριθμού των υπό πλήρωση κάθε φορά θέσεων απασχόλησης, η αιτήτρια εισηγείται ότι οι καθ' ων η αίτηση παράνομα και κατά παράβαση των Άρθρων 9, 28, 29 και 35 του Συντάγματος ανέστειλαν την προϋπηρεσιακή εκπαίδευση για ότι αφορά στους υποψηφίους με αναπηρίες.

Είναι δε η θέση της ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είχε υποχρέωση κατά τον Νόμο να οργανώσει μαθήματα προϋπηρεσιακής κατάρτισης αφού αποτελούν, σύμφωνα με τον νόμο, προϋπόθεση για μόνιμο διορισμό και η Ε.Ε.Υ. όφειλε η ίδια να μην ανεχθεί αυτήν την παρανομία και να προβεί σε διορισμούς άνισα και χωρίς να εφαρμοσθεί ο Ν.146(Ι)/2009.  Η αιτήτρια επιπλέον ισχυρίζεται παραβίαση των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της καλής πίστης, κατάχρηση εξουσίας και έλλειψη αιτιολογίας στην απόφαση των καθ' ων η αίτηση.

Η ευπαίδευτη δικηγόρος των καθ' ων η αίτηση, υποστηρίζοντας τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης απόφασης, εγείρει με τη γραπτή αγόρευσή της τις ακόλουθες προδικαστικές ενστάσεις:

1.   Η αιτήτρια δεν έχει έννομο συμφέρον να προσβάλει τον διορισμό των Ε.Μ. αφού δεν έχει παρακολουθήσει το πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης.

2.   Η επιστολή ημερομηνίας 15.04.2015 δεν περιέχει εκτελεστή διοικητική πράξη αλλά είναι πληροφοριακού χαρακτήρα.

3.   Η αναστολή του προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης συνιστά εσωτερικό διοικητικό μέτρο, το οποίο δεν συνεπάγεται έννομα αποτελέσματα και δεν εμπίπτει στην έννοια της εκτελεστής διοικητικής πράξης.

Κατά την ακρόαση της υπόθεσης η κα Ιακωβίδου ήγειρε και πρόσθετη προδικαστική ένσταση ότι σε σχέση με τα Ε.Μ. 2-4 η προσφυγή είναι εκπρόθεσμη, δοθέντος ότι η σχετική ανακοίνωση για το διορισμό των εν λόγω Ε.Μ. αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Υ. την 30.09.2014 και η προσφυγή καταχωρήθηκε την 15.12.2014, ήτοι την 76η μέρα από την εν λόγω ανακοίνωση. 

Υπενθυμίζοντας ότι σύμφωνα με τη νομολογία ζητήματα τα οποία άπτονται της δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, όπως αυτό του εννόμου συμφέροντος, μπορούν να εξετασθούν και αυτεπαγγέλτως (ex proprio motu) (Κουρταλλάρης ν Ρ.Ι.Κ. (2001) 3 Α.Α.Δ. 468), για το λόγο που έχω επεξηγήσει καταλήγω ότι η αιτήτρια δεν έχει θεμελιώσει το απαιτούμενο έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τον διορισμό των Ε.Μ..

Συνακόλουθα η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με €1.000 έξοδα υπέρ των καθ' ων η αίτηση και εναντίον της αιτήτριας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

59