Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάπτυξη που υιοθετήθηκε στο Σύνοδο Κορυφής


Η κοινοτική συνδρομή στις προσπάθειες  τόνωσης της ευρωπαϊκής οικονομίας θα είναι επιπρόσθετη των εθνικών προγραμμάτων εθνικών μεταρρυθμίσεων, που έχουν ήδη εγκριθεί ανά  χώρα και καλύπτουν τους τομείς της αγοράς εργασίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

Σύμφωνα με τα Συμπεράσματα της Συνόδου,  η Κομισιόν θα προχωρήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις μέσα στο Φθινόπωρο για την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς.

Οπως τονίζεται στην απόφαση της Συνόδου, πρέπει να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν συμφωνία σχετικά με τις προτάσεις για τις δημόσιες προμήθειες, την ηλεκτρονική υπογραφή και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Επίσης τονίζεται ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες, θα πρέπει να εφαρμοστεί αμέσως, μεταξύ άλλων μέσω  αυστηρής αξιολόγησης των εθνικών περιορισμών και μέσω άμεσης δράσης για την άρση των αδικαιολόγητων εμποδίων. Μπορούν να αντληθούν πρόσθετα οικονομικά οφέλη ύψους 330 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, αναφέρει το κείμενο των Συμπερασμάτων

Απαιτείται ταχεία πρόοδος για την επίτευξη μια ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς έως το 2015, η οποία θα προσδώσει νέο δυναμισμό στην ευρωπαϊκή οικονομία. Συγκεκριμένα, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, μεταξύ άλλων διευκολύνοντας τη μετάβαση στην ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων και την προώθηση της διασυνοριακής χρήσης της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και άλλων ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Έχει επίσης ζωτική σημασία να τονωθεί η ζήτηση για επέκταση του διαδικτύου υψηλής ταχύτητας, να εκσυγχρονιστεί το ευρωπαϊκό καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας και να διευκολυνθεί η αδειοδότηση, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συνεκτιμώντας την πολιτιστική πολυμορφία.

Καλείται η Κομισιόν να μειώσει την διοικητική και νομοθετική επιβάρυνσης  σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή θα υποβάλει ανακοίνωση για τα περαιτέρω βήματα που πρέπει να γίνουν όσον αφορά την «έξυπνη νομοθεσία», συμπεριλαμβανομένων μέτρων για τη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων, έως το τέλος του 2012.

Θα προωθηθεί επίσης η πλήρης ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας μέχρι το 2014 σύμφωνα με τις προθεσμίας και τη διασφάλιση ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα παραμείνει αποκομμένο από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας μετά το 2015, εξέλιξη που θα συμβάλει σημαντικά  στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Μετά την επίσημη έκδοση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, τα κράτη μέλη πρέπει να την θέσουν σε εφαρμογή γρήγορα, αξιοποιώντας πλήρως τις διατάξεις της προκειμένου να εκμεταλλευθούν το σημαντικό δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας στον τομέα της ενέργειας. Πρέπει να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία σχετικά με την πρόταση για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές.
Οι «27» χαιρετίζουν επίσης την ιστορική απόφαση για την ενιαία αναγνώριση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας μετά από διαπραγματεύσεις 30 ετών. Τώρα οι επιχειρήσεις θα αναφέρονται σε μια αρχή για την αναγνώριση της πατέντας σε ολόκληρη την ΕΕ, κάτι που συνεπάγεται μεγάλη εξοικονόμηση πόρων. Ως Εδρα του οργανισμού ορίστηκε τελικά το Παρίσι.

-Κοινοτική χρηματοδότηση ανάπτυξης

---------------------------------------------

Το «πακέτο» των 120 δισ. ευρώ, που αποφασίστηκε στη Σύνοδο Κορυφής θα προέλθει από υπάρχοντα κοινοτικά κονδύλια και συμμετοχή των ιδιωτών επενδυτών μέσω μόχλευσης στις αγορές, που θα κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), οι Ευρωπαίοι ηγέτες θεωρούν ότι θα βοηθήσει στην αλλαγή του κλίματος με στόχο την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Το κεφάλαιο της  ΕΤΕπ  θα αυξηθεί κατά 10 δισ. ευρώ, με σκοπό να ενισχυθεί η κεφαλαιακή της βάση καθώς και να αυξηθεί η συνολική δανειοδοτική ικανότητά της κατά 60 δισ. ευρώ και, επομένως, να αποδεσμευθούν 180 δισ. ευρώ πρόσθετων επενδύσεων, κατανεμημένων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων των πλέον ευάλωτων χωρών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ καλείται να λάβει τη σχετική απόφαση εγκαίρως, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα τεθεί σε ισχύ το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2012.

Παράλληλα, ξεκινάει η πιλοτική φάση των ομολόγων χρηματοδότησης έργων, προσφέροντας πρόσθετες επενδύσεις ύψους 4,5 δισ. ευρώ για πιλοτικά σχέδια σε βασικά έργα υποδομής στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και των ευρυζωνικών δικτύων. Οπως τονίζεται ο όγκος τέτοιου είδους χρηματοδοτικών μέσων μπορεί να αυξηθεί μελλοντικά περαιτέρω σε όλες τις χώρες.

Τα διαρθρωτικά ταμεία ανακατένειμαν κεφάλαια υπέρ της έρευνας και καινοτομίας, των ΜΜΕ και της απασχόλησης των νέων, ενώ επιπλέον 55  δισεκατομμύρια ευρώ θα χορηγηθούν σε μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης την προσεχή περίοδο. Η στήριξη των ΜΜΕ πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω, μεταξύ άλλων διασφαλίζοντας την ευκολότερη πρόσβασή τους σε κεφάλαια της ΕΕ, ενώ δίνεται στα κράτη μέλη  η δυνατότητα να εξετάσουν ενδεχόμενες ανακατανομές εντός των εθνικών συνολικών κονδυλίων τους, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και σε συνεργασία με την Επιτροπή.

Οπως επισημαίνουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο  προϋπολογισμός της ΕΕ  θα πρέπει να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη και την απασχόληση σε όλη την Ευρώπη, ιδίως με τη μόχλευση παραγωγικών επενδύσεων και επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Εντός του μελλοντικού Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου  της  περιόδου 2014-2020, οι δαπάνες θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας και της σύγκλισης.

Οι εργασίες και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν όσον αφορά τις προτάσεις της Επιτροπής για τη φορολόγηση της ενέργειας, για την κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας επιχειρήσεων και την αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


101