Το Μεταπτυχιακό του Πανεπιστημίου Frederick στους Υδρογονάνθρακες είναι το μοναδικό στην Κύπρο


Το Μεταπτυχιακό  Πρόγραμμα στους Υδρογονάνθρακες του Πανεπιστημίου Frederick είναι το μοναδικό στην Κύπρο. Αυτό δηλώνει σε συνέντευξή του στο Paideia-News, ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick Πανίκος Παπαδόπουλος

Παρουσιάζοντας τα καινούργια προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στον τομέα της Μηχανικής του Πανεπιστημίου Frederick, ο κ. Παπαδόπουλος σημειώνει ότι, αυτά έρχονται να καλύψουν «τις ανάγκες της αναδυόμενης βιομηχανίας των υδρογοναναθράκων αλλά και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» στην Κύπρο, ενώ αναφέρεται στο σημαντικό θέμα της εργοδότησης αποφοίτων στους τομείς αυτούς

Νέα προγράμματα στον τομέα της Μηχανικής

ΕΡ: Ποια είναι τα καινούργια προγράμματα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederickστον τομέα της Μηχανικής και σε ποια επίπεδα προσφέρονται;

ΑΠ: Η Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου Frederick, η μεγαλύτερη Πολυτεχνική Σχολή στη Κύπρο, έχοντας μελετήσει τις ανάγκες της αναδυόμενης βιομηχανίας των υδρογοναναθράκων αλλά και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της αειφορίας, μέσα από ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό προσφέρει σήμερα μια σειρά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων που καλύπτουν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης σε αυτούς τους τομείς.

Προπτυχιακά: Σε προπτυχιακό επίπεδο έχουν εισαχθεί κατευθύνσεις στα υφιστάμενα προγράμματα Πολιτικών Μηχανικών («Γεωτεχνολογία Πετρελαίου», «Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον»)  Μηχανολόγων Μηχανικών («Μηχανική Υδρογονανθράκων»),  και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών («Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»). Εξακολουθούμε φυσικά να προσφέρουμε και όλους τους βασικούς κλάδους -Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Πληροφορικής, Επιμετρητή Ποσοτήτων και  Μηχανολόγου Μηχανικού Οχημάτων.

Οι κατευθύνσεις στα υφιστάμενα προγράμματα επιτυγχάνουν να εμβαθύνουν στους συγκεκριμένους τομείς χωρίς να επηρεάζεται το βασικό πρόγραμμα σπουδών αλλά με κατάλληλη επιλογή των τεχνικών επιλεγόμενων μαθημάτων. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα κριτήρια που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο σε συνεργασία με τις επιτροπές αξιολόγησης και τα επαγγελματικά σώματα εξακολουθούν να πληρούνται. 

Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά: Σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται τα προγράμματα Δομοστατικής Μηχανικής, Μηχανικής Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών με τρείς κατευθύνσεις «Μηχανική Υδρογονανθράκων» «Υπεράκτιων Κατασκευών» και «Μηχανικής Πετρελαίου» καθώς επίσης και Μεταπτυχιακό στα Συστήματα Ενέργειας και το Δομημένο Περιβάλλον με κατευθύνσεις στα «Συστήματα Ενέργειας» και «Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτηρίων». Επίσης ένα τρίτο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Engineering Management προσφέρει κατεύθυνση  στο τομέα «Διοίκησης Υδρογονανθράκων και Ενέργειας». Σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται και τα αντίστοιχα  προγράμματα που καταλήγουν στους Διδακτορικούς Τίτλους (Ph.D).

Έρευνα με εξωτερική χρηματοδότηση για 65 έργα

Η έρευνα είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Frederick για τη ανάπτυξη και μεταφορά της γνώσης προς τους φοιτητές του, για υποβοήθηση των προγραμμάτων σπουδών αλλά και ευρύτερα προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Ενδεικτικά, οι ακαδημαϊκοί και ερευνητές της Σχολής Μηχανικής τα τελευταία χρόνια έχουν εξασφαλίσει εξωτερική χρηματοδότηση από εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα για την υλοποίηση 65 έργων σε συνεργασία με πέραν των 250 άλλων οργανισμών και εταιρειών από την Κύπρο και το εξωτερικό.

Οι ανάγκες στην αγορά εργασίας

ΕΡ: Ποιες ανάγκες έρχεται να καλύψει το καθένα από αυτά στην αγορά εργασίας της Κύπρου;

ΑΠ: Τα προγράμματα αυτά καλύπτουν όλο το φάσμα εργασίας στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας και της αειφορίας. Δηλαδή σε ότι αφορά τον τομέα των υδρογονανθράκων καλύπτεται ο τομέας της εξερεύνησης και αξιολόγησης κοιτασμάτων καθώς και της τεχνολογίας εξόρυξης («Γεωτεχνολογία Πετρελαίου» προπτυχιακά και «Μηχανική Πετρελαίου» μεταπτυχιακά) ή όπως δόκιμα χρησιμοποιείται ο όρος «Upstream», και ο τομέας της μεταφοράς και επεξεργασίας («Μηχανική Υδρογονανθράκων» προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) δηλαδή «Downstream». Ανοίγονται επίσης δυνατότητες για Πολιτικούς Μηχανικούς να εργοδοτηθούν στον τομέα των υπεράκτιων κατασκευών όπως πλατφόρμες, αγκυροβόλια, υπεράκτιες γεωτεχνικές κατασκευές και θεμελιώσεις (Μεταπτυχιακό με κατεύθυνση «Υπεράκτιες Κατασκευές») αλλά και των κατασκευών γενικότερα (Μεταπτυχιακό με κατεύθυνση «Δομοστατικής Μηχανικής»)

Καλύπτονται οι τομείς της παραγωγής και διανομής ενέργειας με συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές («Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» προπτυχιακά και μεταπτυχιακά) και της αειφορίας στον τομέα των κατασκευών («Αειφόρο Δομημένο Περιβάλλον» προπτυχιακά και «Συστήματα Ενέργειας και Δομημένο Περιβάλλον» μεταπτυχιακά.

Προσφέρονται επίσης δυνατότητες για εξειδίκευση στους τομείς της διοίκησης και διαχείρισης και διεύθυνσης εγκαταστάσεων και διαδικασιών παραγωγής, («Engineering Management» μεταπτυχιακά).

Το μοναδικό που προσφέρεται στην Κύπρο

ΕΡ: Πιστεύετε ότι θα έχουμε έγκαιρα προετοιμάσει και εκπαιδεύσει το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για την έλευση του φυσικού αερίου ή θα μας προλάβουν οι εξελίξεις;

ΑΠ: Πιστεύω πως ναι. Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπάρχων μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Frederick είναι το μοναδικό ήδη σε λειτουργία πρόγραμμα στην Κύπρο για τους υδρογονάνθρακες. Το πρόγραμμα έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο του 2012 και οι πρώτοι σπουδαστές αναμένεται να αποφοιτήσουν το Φεβρουάριο του 2014. Ασφαλώς για να μπορέσουν απόφοιτοι μας να διεκδικήσουν ηγετικές θέσεις θα χρειαστεί περισσότερη εμπειρία στο πεδίο εφαρμογής, εν τούτοις το ακαδημαϊκό υπόβαθρο θα είναι δεδομένο.

Διασύνδεση με Πανεπιστήμια της Κίνας

ΕΡ: Η εξαγωγή φυσικού αερίου αποτελεί ένα τεράστιο έργο που δεν υπήρξε προηγούμενο στη χώρα μας και κατά συνέπεια δεν υπάρχει και προηγούμενη πρακτική εμπειρία στον τομέα αυτό. Εσείς σαν Πανεπιστήμιο με ποιους τρόπους έχετε προετοιμαστεί ώστε να προσφέρετε με αυτά τα προγράμματα τη μέγιστη δυνατή μελλοντική πρακτική εφαρμογή τους από τους απόφοιτούς σας;

ΑΠ: Η Σχολή Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Frederick έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό μόνιμου προσωπικού (πέραν των 80) οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα της Μηχανικής Επιστήμης συμπεριλαμβανομένων των επιστημονικών περιοχών που αφορούν τους τομείς την ενέργειας, των υδρογονανθράκων, της αειφορίας και των κατασκευών, πολλοί από αυτούς με σχετική πρακτική εμπειρία στη Κύπρο ή το εξωτερικό.  

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Πανεπιστημίου να ενισχύσει  την ποιότητα εκπαίδευσης υπάρχουν συνεργασίες γενικότερα με αριθμό επισκεπτών καθηγητών από Κύπρο, Ελλάδα και Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίοι καλύπτουν εξειδικευμένους τομείς. Ειδικότερα σε ότι αφορά τον τομέα των υδρογονανθράκων η διδασκαλία μερικών εξειδικευμένων μαθημάτων γίνεται από ειδικούς επισκέπτες καθηγητές πανεπιστημίων διεθνούς κύρους, καθώς και από εμπειρογνώμονες από τη βιομηχανία με πολύχρονη εμπειρία στον τομέα της Εξόρυξης, Μηχανικής Υδρογονανθράκων και Υπεράκτιων Κατασκευών.

Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί και συνεχώς αναβαθμίζονται συνεργασίες με ερευνητικά κέντρα και εταιρείες που σχετίζονται με αυτούς τους τομείς ώστε μέσα από την έρευνα αλλά και από επαφές και συνεχή αλληλεπίδραση οι καθηγητές μας και οι σπουδαστές μας πέραν από την γνώση να έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν πρακτικές δεξιότητες.  

Η διασύνδεση του Πανεπιστημίου με διάφορα Πανεπιστήμια της Κίνας. Τα τελευταία χρόνια ένας μεγάλος αριθμός αποφοίτων μας έχουν γίνει δεκτοί σε υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακά προγράμματα έχοντας ταυτόχρονα εξασφαλίσει και πλήρεις υποτροφίες, αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να αποκομίσουν σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις στην πλέον αναπτυσσόμενη χώρα του κόσμου.

Εργοδότηση στους τομείς της Μηχανικής

ΕΡ: Έχετε συγκεκριμένη γνώση για το αν θα εργοδοτηθούν Κύπριοι Μηχανικοί και κατ’ επέκταση απόφοιτοι προγραμμάτων όπως και αυτών που προσφέρετε, στο έργο για την εξαγωγή φυσικού αερίου;

ΑΠ: Πράγματι από συναντήσειςμε εκπροσώπους εταιρειών που δραστηριοποιούνται αυτή την στιγμή στη Κύπρο φαίνεται ότι υπάρχει ήδη ανάγκη εργοδότησης επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού στις ειδικότητες που προσφέρουμε και αναμένεται ότι μεσοπρόθεσμα θα υπάρχουν ακόμα περισσότερες ανάγκες στην αναδυόμενη βιομηχανία πετρελαιοειδών.

Επίσης πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι δεδομένου ότι πολλές εταιρείες πετρελαιοειδών διεξάγουν επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο, οι απόφοιτοι μας μπορούν να έχουν την ευκαιρία για αναθέσεις σε όλο τον κόσμο.

Ενθάρρυνση για δραστηριοποίηση στους τομείς ενέργεια

ΕΡ: Υπάρχει συγκεκριμένη εθνική πολιτική στο θέμα αυτό και κατευθυντήριες γραμμές από το Υπουργείο Παιδείας ή το κάθε Πανεπιστήμιο ενεργεί από μόνο του σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια;

Το κράτος μέσα από τις διάφορες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Εμπορίου ενθαρρύνει τα Πανεπιστήμια να ενεργοποιηθούν σε αυτούς τους τομείς και να συνεργαστούν με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα ώστε να υπάρξει κατά το δυνατόν η μεγαλύτερη μεταφορά τεχνογνωσίας. Εν τούτοις η δημιουργία και σύνθεση των προγραμμάτων επαφίεται στα Πανεπιστήμια  τα οποία πάντοτε πρέπει να πιστοποιούν τα προγράμματα τους και να εξασφαλίζουν την έγκριση των προγραμμάτων τους από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και κατά συνέπεια την εγγραψιμότητα των σπουδαστών τους στο ΕΤΕΚ.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick, διαχρονικά οι κλάδοι σπουδών που αναπτύσσουμε ήταν στοχευμένοι για να στηρίζουν τις ανάγκες της κοινωνίας έτσι ώστε να μπορούν οι απόφοιτοί μας να κατοχυρώσουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και να έχουν θέσεις στην αγορά εργασίας. Εντοπίζοντας λοιπόν την αυξάνουσα σημασία του τομέα της Ενέργειας παγκοσμίως αλλά και τις σημαντικές προοπτικές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή με την εύρεση φυσικού αερίου εντός της Κυπριακής ΑΟΖ, η Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών του Πανεπιστημίου έχει αναπτύξει τα σχετικά διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα.

ΕΡ: Υπάρχουν οι επαφές εκείνες του Πανεπιστημίου σας με το βιομηχανικό κόσμο και σχετική ενημέρωση για καινούργια έργα που να εξασφαλίζουν νέες θέσεις εργασίας σε απόφοιτους Μηχανικής και των καινούργιων προγραμμάτων που προσφέρετε;

Γραφείο Σταδιοδρομίας

ΑΠ:  Στο Πανεπιστήμιο Frederick δίνουμε μεγάλη σημασία στη στήριξη των  φοιτητών μας και μετά το τέλος της φοίτησης τους. Γι’ αυτό και διατηρούμε Γραφείο Σταδιοδρομίας, το οποίο βρίσκεται σε επαφή με τη αγορά εργασίας και ενημερώνει τους απόφοιτους, αλλά και τους φοιτητές, για θέσεις εργασίας έτσι ώστε πάρα πολλοί απόφοιτοί μας εξασφάλισαν δουλειά μέσω του Πανεπιστημίου.

Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο συνδέεται με Ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης αποφοίτων όπως το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, το οποίο τοποθετεί φοιτητές σε διάφορες θέσεις εργασίας σε Ευρωπαϊκές χώρες, βοηθώντας τους έτσι να αποκτήσουν και τις κατάλληλες εμπειρίες για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας. Αρκετοί από τους φοιτητές μας που συμμετείχαν στα προγράμματα αυτά  εργοδοτούνται αμέσως μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τοποθέτησης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


155