Το ΤΕΠΑΚ προκηρύσσει αριθμό 25 θέσεων στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαιευτικής


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει αριθμό 25 θέσεων για φοίτηση στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μαιευτικής (ΕΕΠΜ) με έναρξη το Σεπτέμβριο ίου 2013.

Το Πρόγραμμα είναι σύμφωνα με την Οδηγία 2005/36/ΕΚ και τους Περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου., 154 (1)2003 ως 2012.

Σημειώνεται ότι το πιο πάνω πρόγραμμα παρακολούθησης, καταλήγει σε απόκτηση Επαγγελματικού Τίτλου Σπουδών.

Σύστημα Σπουδών και Φοίτησης

Η φοίτηση είναι πλήρης (διάρκειας 3 εξαμήνων) και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων, εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων είναι υποχρεωτική. Για την απόκτηση του ΕΕΠΜ απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση τουλάχιστο 120 ECVETS (European Credit System for Vocational Education and Training). Αναλυτικό Πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο επισυνάπτεται.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική.

Δίδακτρα

Το συνολικό ύφος των διδάκτρων ανέρχεται στις €3.000 και ο τρόπος καταβολής τους ως εξής; Προκαταβολή (με την αποδοχή θέσης): €750

Την περίοδο εγγραφής σε μαθήματα 1ου εξαμήνου (μέχρι 26 Αυγούστου 2013); €750

Την περίοδο εγγραφής σε μαθήματα 2ου εξαμήνου (μέχρι 13 Ιανουαρίου 2014); €750 Την περίοδο εγγραφής σε μαθήματα 3ου εξαμήνου (μέχρι 25 Αυγούστου 2014); €750

Υποβολή αίτησης

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν κάτοχοι πτυχίου στη Γενική Νοσηλευτική που τυγχάνει επαγγελματικής και ακαδημαϊκής αναγνώρισης, και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Γενική Νοσηλευτικής

Προθεσμία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή 5 Απριλίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Γραφείο Σπουδών Γωνία οδών Αθηνών και Νικολάου Ξιούτα 3040, Λεμεσός ΚΥΠΡΟΣ

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1.            Συμπληρωμένο έντυπο αίτησης

2.            Βιογραφικό σημείωμα

3.            Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων ή πιστοποιητικών

4.            Εγγραφή στο Μητρώο Γενικής Νοσηλευτικής

5.            Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων

6.            Πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας

7.            Άλλα πιστοποιητικά και έγγραφα, όπως π.χ. δείγμα σχετικής ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής δουλειάς (δημοσιεύσεις, αρθρογραφία, έρευνες)

Αξιολόγηση Αιτήσεων και Εγγραφές

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή του Τμήματος Νοσηλευτικής και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Μάιο του 2013. Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν με επιστολή για την έκβαση της αίτησής τους. Σε όσους προσφερθεί θέση θα ζητηθεί να δηλώσουν γραπτώς, εντός καθορισμένης προθεσμίας, αν την αποδέχονται. Η κράτηση θέσης προϋποθέτει την καταβολή ποσού όπως αναφέρθηκε πιο πάνω. Η εγγραφή των νεοεισερχόμενων φοιτητών γίνεται με την υποβολή του Εντύπου Εγγραφής Φοιτητή και των αναγκαίων πιστοποιητικών στο Γραφείο Σπουδών της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας σε καθορισμένη χρονική περίοδο.

Αναλυτικά ο τρόπος αξιολόγησης των αιτήσεων είναι ο ακόλουθος: 1. Βαθμός Πτυχίου (20%)  Επιτυχία σε εισαγωγική γραπτή εξέταση* (40%) Επιτυχία σε προφορική συνέντευξη** (40%)

Η εξέταση θα περιλαμβάνει γενικά θέματα αναπαραγωγικής υγείας, μαιευτικής και γυναικολογίας (επιπέδου πτυχιούχων νοσηλευτικής).

** Στην προφορική συνέντευξη 9α κληθούν οι πρώτοι 35 στο σύνολο της μοριοδότησης των σημείων 1 και 2.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες για το Ειδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοσηλευτικής μπορείτε να

αποτείνεστε στα τηλέφωνα, 25002436 (Γραμματεία Τμήματος Νοσηλευτικής).

Ακριβείς ημερομηνίες για την εισαγωγική γραπτή εξέταση καθώς και την προφορική θα ανακοινωθούν σύντομα.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


123