Το Υπ. Παιδείας διευκρινίζει ότι δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου στα προγράμματα του UEL


«Tο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού γνωστοποιεί ότι η προσφορά των προγραμμάτων σπουδών του “University of East London (UEL)” στην Κύπρο, θα γίνεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (Franchise) σε συνεργασία με την Ιδιωτική Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης “Ledra College” στη Λευκωσία, σύμφωνα με τον περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποιητικό) Νόμο του 2010.

Τονίζεται ότι την ευθύνη για τον έλεγχο της ποιότητας των πιο πάνω προγραμμάτων έχει ο φορέας διασφάλισης ποιότητας του Ηνωμένου Βασιλείου και, συνεπώς, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες, δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου της ποιότητας και της δομής των συγκεκριμένων προγραμμάτων σπουδών.

Επίσης οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι απονέμονται μετά από φοίτηση σε προγράμματα, που προσφέρονται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης, δύνανται να τύχουν αναγνώρισης από το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ, μετά από εξέταση σχετικής αίτησης που θα υποβληθεί από κάτοχό συγκεκριμένου τίτλου σπουδών».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


114